Folk i Betlehem delt i synet på Arafat

Folk flest i Betlehem er skuffet over at de ikke har sin egen stat 25 år etter at Yasser Arafat proklamerte selvstendighet for palestinerne.

25 år siden Yas­ser Ara­fat er­klær­te Pa­le­sti­na som egen stat, møter Dagen fem til­fel­di­ge på gaten i Bet­le­hem, som er alle ak­ti­ve for­ret­nings­menn. For de fles­te var Yas­ser Ara­fat er stor leder som de set­ter meget høyt, og de sør­ger over at pa­le­sti­ner­ne mang­ler le­de­re av hans ka­pa­si­tet i dag. Noen kla­ger på den is­ra­els­ke «ok­ku­pa­sjo­nen» og de vans­ke­li­ge ti­de­ne rent øko­no­misk, mens andre ir­ri­te­rer seg over at de ikke kan fer­des fritt hvor de vil i lan­det.

Eget land

Guid­en Kha­led (47) tror Yas­ser Ara­fats er­klæ­ring for 25 år siden har ført til noe godt for pa­le­sti­ner­ne:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi fikk tro på oss selv og at vi har et land som er vårt eget der vi hører til. Det gav oss ver­dig­het. Men vi er ikke i mål ennå, for vi mang­ler mye både so­si­alt og øko­no­misk, sier Kha­led.

Men ikke alle er mis­for­nøy­de med for­hol­de­ne i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne. For­ret­nings­man­nen Fahdi (35) i en av de tran­ge ga­te­ne i Gam­le­byen i Bet­le­hem, vil ikke klage:

- For­hol­de­ne er slett ikke så verst. Jeg vil fak­tisk hevde at si­tua­sjo­nen er svært god. Mange flere er i ar­beid enn tid­li­ge­re, og vi har re­kord­man­ge tu­ris­ter til byen. Alt er bedre enn det var, sier Fahdi.

Et feng­sel

Sel­ge­ren Geor­ge (24) har en helt annen opp­le­vel­se av for­hol­de­ne i byen:

- Ta en titt på «muren» rundt Bet­le­hem så ser du hvor­dan vi har det. Vi lever i et feng­sel og har ingen reell fri­het slik du har det. Is­rael kon­trol­le­rer våre liv, de tar vårt land, de byg­ger ut bo­set­tin­ger. Vi er langt fra den selv­sten­dig­he­ten som Ara­fat pro­kla­mer­te, sier Geor­ge.

Han får støt­te fra Kha­lil (25) som skry­ter Yas­ser Ara­fat opp i sky­ene:

- Ara­fat var en fin mann og en god leder. Dess­ver­re har vi ingen slike le­de­re i dag, sier Kha­hil.

Han hev­der pa­le­sti­ner­ne har pro­ble­mer på alle felt:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Øko­no­misk går det dår­lig, og det hen­ger sam­men med den is­ra­els­ke un­der­tryk­kel­sen. Vi tren­ger fred og fri­het. Dess­ver­re nyt­ter det ikke med press fra ver­ken Obama eller Putin, for Is­rael gjør ak­ku­rat som de vil. Jeg har liten tro på at en freds­løs­ning mel­lom pa­le­sti­ner­ne og Is­rael skal føre til noe godt. Det må en helt annen re­gje­ring til i Is­rael der­som det skal skje, sier Kah­lil.

En fias­ko

Bu­tikk­man­nen Kha­led (43) hev­der der­imot Ara­fats ini­tia­tiv var en fias­ko:

- Han fei­let full­sten­dig. Det vik­tigs­te vi tren­ger er fred mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne, og han var ikke in­ter­es­sert i det. Han var en kri­ger, men det vik­tigs­te for både våre og is­rae­ler­nes barn er at de får vokse opp og leve i fred og fri­het, sier Kha­led stil­le.

Kvin­ne­ne i Bet­le­hem vil ikke snak­ke med den nors­ke jour­na­lis­ten. De ser ned og has­ter forbi. Dagen

Les også
Terroristen som prøvde å bli statsmannDen palestinske uavhengighetserklæringen