- En lang og vanskelig prosess

Livets Ords grunnleggere - Ulf og Birgitta Ekman - har bestemt seg for å bli katolikker og opptas i Den katolske kirke. - Kristus selv ledet dem til valget, sa paret under søndagens gudstjeneste i Uppsala.

I lang tid har det vært snakk om Ulf Ek­mans til­nær­ming til Den ka­tols­ke kirke.

I fem­ten år har han pekt på be­ho­vet for enhet, ikke minst med de his­to­ris­ke kir­ke­ne, noe som har vært for­an­led­nin­gen til både sam­ta­ler og spe­ku­la­sjo­ner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da søn­nen - Ben­ja­min Ekman - valg­te å kon­ver­te­re for­ri­ge høst, fikk dis­ku­sjo­nen ny fart. Kom Ulf og Bir­git­ta Ekman til å gå samme vei? Og sva­ret på det spørs­må­let er ja.

Nøy­ak­tig når det kom­mer til å skje, vil de holde for seg selv, men det blir «en gang i løpet av våren».

Ulf og Bir­git­ta for­kla­rer til Världen i dag at deres egen og søn­nen Ben­ja­mins valg er uav­hen­gi­ge av hver­and­re. Og at de ble over­ras­ket da søn­nen for­tal­te om sin av­gjø­rel­se.

-Vi trod­de lenge at han kan­skje skul­le bli en del av den or­to­dok­se kirke, for han har vært in­ter­es­sert i og likt den kir­ken. Men så ring­te han oss en dag i høst og for­tal­te at han hadde be­stemt seg for å bli ka­to­likk. Da ble vi fak­tisk over­ras­ket, for­tel­ler Bir­git­ta, men leg­ger til at de er glade for at søn­nen har fun­net et ån­de­lig hjem i Lund.

Be­stem­te seg i høst

I løpet av høs­ten be­stem­te Ulf og Bir­git­ta seg for å bli opp­tatt i Den ka­tols­ke kirke. Selv om av­gjø­rel­sen er ny, har pro­ses­sen vært lang, for­tel­ler de.

-Vi har bedt, tenkt, fors­ket, un­der­søkt og spurt Her­ren i lang tid, sier Ulf.

-Ja, det er en pro­sess som har på­gått helt siden tu­sen­års­skif­tet, for­tel­ler Bir­git­ta.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Leng­se­len etter enhet går ennå len­ger til­ba­ke i tid. Ulf knyt­ter det til en hen­del­se på slut­ten av 70-tal­let, da han satt på en lunsj­res­tau­rant med en stu­die­ka­me­rat og plut­se­lig be­gyn­te å gråte.

-Jeg fikk et øye­blikks opp­le­vel­se av hvor­dan Jesus opp­le­ver at hans kirke er split­tet. Det var som et glimt, hvor jeg fikk se at dette ikke be­ha­ger Gud og at Jesus sør­ger over dette.

Opp­le­vel­sen på lunsj­res­tau­ran­ten for­svant siden fra min­net, men har kom­met til­ba­ke igjen de siste ti årene, for­tel­ler han. I den pro­ses­sen som nå har fun­net sted, har opp­da­gel­sen av enhet vært svært sen­tral.

Ønske om enhet

Ulf Ekman tar fram sin bibel og leser et vers fra Jo­han­n­es 11,52, der apos­te­len Jo­han­n­es skri­ver: «Ja, han (Jesus) skul­le ikke bare dø for fol­ket, han skul­le også samle til ett de Guds barn som er spredt om­kring.»

-I selve evan­ge­li­ets kjer­ne lig­ger fel­les­ska­pet og for­enin­gen. Vi bru­ker iblant evan­ge­li­et for å split­te men­nes­ker, og det har jeg også vært skyl­dig i. Vi gjør det kan­skje ikke av ond vilje, men fordi vi lever i en svært split­tet ver­den. Men jeg mener det lig­ger vel­dig sterkt på Guds hjer­te at vi for­enes. Jesus døde for nett­opp dette.

I be­gyn­nel­sen av Li­vets Ords his­to­rie, kom Ulf Ekman iblant med kri­tikk mot Den ka­tols­ke kirke, og me­nig­he­ten ba blant annet imot at paven skul­le komme på besøk til Upp­sa­la.

-Jeg skrev noen kri­tis­ke ar­tik­ler, vi ba om at Sve­ri­ge skul­le be­va­re sin evan­ge­lis­ke tro når paven kom til Upp­sa­la og jeg har un­der­vist en del på bi­bel­sko­len rundt dette. Men bort­sett fra det, som fant sted på et tid­lig tids­punkt, har jeg ikke brukt mye tid på disse spørs­må­le­ne. Der­imot har vi de­fi­ni­tivt vært en del av den all­men­ne ne­ga­ti­vi­te­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ufl Ekman for­sva­rer seg mot det bil­det som iblant males av ham som spe­si­elt kri­tisk.

-Det var ikke et vik­tig spørs­mål for oss. Kri­tisk var jeg, på samme måte som mange andre vek­kel­ses­krist­ne, sier han.

- Ra­bia­te ka­to­likk­ha­te­re

- Det fin­nes jo ra­bia­te ka­to­likk­ha­te­re, og slike har vi aldri vært. Men vi har vært mis­tenk­som­me og også uvi­ten­de, for­kla­rer Bir­git­ta.

-Vi ut­set­tes jo ikke så mye for Den ka­tols­ke kir­kens på­virk­ning i Sve­ri­ge. Den ka­tols­ke kirke her i lan­det opp­fat­tet vi der­med som en mind­re inn­vand­rer­kir­ke, som man ikke støt­te på så ofte.

De for­tel­ler om sin egen pro­sess, der for­dom­mer har blitt gjort til skam­me, og der de har måt­tet opp­da­te­re sitt syn på ulike ka­tols­ke lære­set­nin­ger. Bir­git­ta for­tel­ler at hun nær­mest følte seg lurt da hun be­gyn­te å opp­da­ge hva som fan­tes i Den ka­tols­ke kir­ken.

-Når jeg opp­da­get alle disse po­si­ti­ve si­de­ne, tenk­te jeg: Hvor­for har ingen for­talt meg dette? Noen må ha holdt dette unna meg og andre fri­kir­ke­li­ge, tenk­te jeg. Det har vært den ene aha-opp­le­vel­sen etter den andre under les­nin­gen. For­sonin­gen, hel­bre­del­se, troen på mi­rak­ler - alt dette fin­nes sterkt og vel­for­mu­lert til stede, og vi vet ikke en­gang om det. Så har vi stått der og rødmet av skam når vi har opp­da­get vår uvi­ten­het.

Ulf for­tel­ler at mye av det han har kom­met i kon­takt med har pro­vo­sert ham og for­and­ret hans syn på Den ka­tols­ke kir­ken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ka­tolsk so­sial­lære

-Når jeg leste ka­tolsk so­sial­lære, innså jeg at alt det jeg tror på står der. Når jeg leste grunn­leg­gen­de dog­ma­tikk, innså jeg at det var saker jeg all­tid har trodd på, men som ingen har klart å for­mu­le­re så godt.

Bir­git­ta sam­men­lig­ner for­dom­me­ne mot Den ka­tols­ke kir­ken med de for­dom­me­ne de selv har blitt ut­satt for gjen­nom årene på Li­vets Ord.

-Men­nes­ker på Li­vets Ord har lidt fordi andre men­nes­ker har fått sine opp­lys­nin­ger fra Aft­on­bla­det og Expres­sen. Det jeg etter­hvert innså, er at vi opp­før­te oss på samme måte når det kom­mer til Den ka­tols­ke kir­ken. Vi vet, tror vi, vi har lest anti-ka­tols­ke bøker, vi har det svart på hvitt. Men i rea­li­te­ten er det slad­der.

Hun bru­ker synet på Maria som ek­sem­pel.

-Noen sier kan­skje til ka­to­lik­ke­ne: «Dere til­ber Maria!». Og de ten­ker: «Nei, det gjør vi ikke. Maria er et men­nes­ke, og vi vil aldri be til Maria slik vi ber til Gud.» Så det er ikke realt å dømme en kirke eller be­ve­gel­se på an­nen­hånd­s­kil­der. Det er der­for jeg har sett det som nød­ven­dig å lese ut i fra deres of­fi­si­el­le skrif­ter hva de fak­tisk sier.

At den fin­nes visse ka­tols­ke lære­set­nin­ger som pro­tes­tan­tis­ke krist­ne stil­ler seg spør­ren­de til, er Ulf og Bir­git­ta full­sten­dig klare over. I høst skrev Ulf Ekman en mye lest ar­tik­kel i det teo­lo­gis­ke tids­skrif­tet Keryx, der han blant annet løf­tet fram be­ho­vet for et lære­em­be­te, som kan ta en­de­li­ge av­gjø­rel­ser ved ulike tolk­nin­ger av Bi­be­len. Ulf mener be­ho­vet for et slikt em­be­te er stort.

-For meg er det helt ube­gri­pe­lig at man kan hevde at vi ikke tren­ger et lære­em­be­te. Om vi har fem bi­bel­vers og atten me­nin­ger om disse, hvem skal da be­stem­me? Ofte er det slik at det er hvem som har størst in­tel­lekt, hvem som har lest mest, hvem som er best på å over­tale, hvem som er mest ivrig, som av­gjør hvil­ken me­ning som vin­ner. Da er det bedre med et lære­em­be­te som sier: «Re­gel­bo­ken sier at det er slik man døm­mer i dette spørs­må­let.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

-Kan et slikt lære­em­be­te etab­le­res også i fri­kir­ke­lig­he­ten, eller peker det auto­ma­tisk mot paven?

-Det fin­nes frø av dette ned­lagt over­alt. Guds nåde over fri­kir­ke­ne og pro­tes­tan­tisk kris­ten­dom er fan­tas­tisk. Gud vir­ker jo i alle lem­mer i Kris­ti kropp.

-Men du ser paven som det yt­ters­te ut­tryk­ket for et slikt lære­em­be­te?

-Ja, ab­so­lutt. Ja, jeg tror på nød­ven­dig­he­ten for en yt­ters­te in­stans.

I nevn­te Ke­ryx-ar­tik­kel pro­ble­ma­ti­ser­te Ulf også re­for­ma­sjo­nen, og be­skrev den som et «ekk­le­sio­lo­gisk trend­brudd», der det grunn­leg­gen­de kirke­sy­net end­ret seg. Men han mener li­ke­vel at re­for­ma­sjo­nen var nød­ven­dig.

-Det fan­tes et stort behov for re­for­ma­to­risk for­and­ring. Det som skjed­de var det gikk over i en pro­tes­tan­tisk re­vo­lu­sjon, det er ble po­la­ri­sert fra begge hold. Og der­med skjer det store brud­det. Re­sul­ta­tet ble at man etter­hvert av­skaf­fet lære­em­be­tet, og kon­ti­nui­te­ten ble ty­de­lig brutt. Man for­søk­te å star­te på nytt.

Ulf Ekman ser behov av en sta­dig re­for­ma­sjon, men spør seg om det er nød­ven­dig å «star­te på nytt» i hvert til­fel­le.

-Det fin­nes en tanke gjen­nom vek­kel­ses­his­to­ri­en at man skal «dra ut» fra noen, fordi de andre ikke er rene nok. Dette har ført til den ene split­tel­sen etter den andre. Man tan­ker nok at der­som man gjør det, så ren­dyr­ker man og blir sterk som en følge av det. Det vi har opp­da­get på vår reise, er at dette ikke er sant, men at man i ste­det blir mer be­gren­set.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hen­sik­ten med vek­kel­se, eller re­for­ma­sjon, er i følge Ulf Ekman at hele Kris­ti kropp blir vi­ta­li­sert.

Sola Scrip­tu­ra

-Hvor­dan ser du på be­grep som Sola Scrip­tu­ra?

-Det mange mener med Sola Scrip­tu­ra i dag, er at vi tror på Bi­be­len, og det er jeg selv­sagt med på. Man kan li­ke­vel si Skrif­tens pri­mat, som jo betyr at vi set­ter Skrif­ten høy­est.

Ulf og Bir­git­ta for­tel­ler at opp­da­gel­sen av en­he­tens be­tyd­ning har ført til en end­ret hold­ning mot andre krist­ne, og ikke minst mot nett­opp ka­to­lik­ker.

-Opp­da­gel­sen av dem og fel­les­ska­pet med dem rys­tet oss, og pro­vo­ser­te og ut­ford­ret vår egen kunn­skaps­løs­het og våre egne for­dom­mer, for­tel­ler Ulf.

-Gjen­nom kon­tak­ten med ka­to­lik­ker, opp­da­get vi hvor le­ven­de de er, hvor dyk­ti­ge de er, hvor kunn­skaps­rike de er, og hvor ster­ke de er i sin tro. Dette er jo noe vek­kel­ses­krist­ne hev­der å ha mono­pol på, så for meg var en det en edrue­lig­gjø­ren­de opp­le­vel­se å innse at vi ikke har mono­pol på det i det hele tatt, sier Ulf.

-Når man snak­ker om enhet, så ten­ker nok mange en re­la­sjo­nell sak, og ikke nød­ven­dig­vis noe or­ga­ni­sa­to­risk. Hvor­dan ser dere på det?

-Alle krist­ne liker jo en­hver, men man mener så ulike ting. Det er jo vel­dig fint å ha en god re­la­sjon til andre men­nes­ker i ulike sam­funn. Å komme over ulik­he­ter og slut­te å an­kla­ge. Og selv om man ikke kom­mer til enig­het, kan man ha en for­son­lig og sak­lig inn­stil­ling til hver­and­re. Det er jo et godt og nød­ven­dig ar­bei­de, men det er ikke nok, mener Ulf.

-Hol­der det ikke at vi els­ker hver­and­re?

-Det sier jo også folk i dag som lever i sam­boer­for­hold. Men Jesus har ikke 20.000 fruer, han har hel­ler ikke et sam­bo­er­skap med en, men der­imot et kon­kret indre og ytre for­hold til en brud, sier Ulf.

Or­ga­ni­sa­to­risk enhet

-Så det er nød­ven­dig med or­ga­ni­sa­to­risk enhet?

-Det her går til­ba­ke på hvil­ket kirke­syn man har. Kir­ken er Kris­ti kropp, en struk­tu­rert enhet. Den er kon­kret, den er av­gren­set, den går an å be­rø­re. Den er ikke en sky, men har både en yt­ter­side og en inn­si­de, kropp og Ånd. Og krop­pen synes. Jesus vand­ret om­kring i tret­ti år og var syn­lig. På samme vis må kir­ken ha ett kon­kret ut­trykk. Og hvor­dan var det i be­gyn­nel­sen? Vi ka­ris­ma­ti­ke­re els­ker jo å si at vi skal til­ba­ke til Apos­tel­gjer­nin­ge­nes kris­ten­dom. Og da fan­tes bare en kirke, sier Ulf og ler.

En kon­se­kvens av be­slut­nin­gen om å bli opp­tatt i Den ka­tols­ke kirke, er at Ulf og Bir­git­ta for­la­ter Li­vets Ord. De for­la­ter alle styre­verv (med unn­tak av at Bir­git­ta fort­set­ter å jobbe med In­di­an Child­ren, som hjel­per fat­ti­ge barn i India) og går ut av for­sam­lin­gen. Tan­ken på å for­la­te den me­nig­he­ten de els­ker, har ikke gjort ek­te­pa­ret Ek­mans be­stem­mel­se enk­le­re.

-Vi har pra­tet, fun­dert og bedt Jesus om hjelp til hvor­dan vi skal gjøre dette. For vi inn­ser at vi tror på Den ka­tols­ke kir­ken, og vi tror den stam­mer fra Jesus og apost­le­ne, og da føles det smerte­fullt ikke å få være en del av den. Hva gjør man? Det har vært en smerte­full pe­rio­de, men på et tids­punkt må man ta en av­gjø­rel­se, for­kla­rer Bir­git­ta.

For å kunne opp­tas i Den ka­tols­ke kirke, kre­ver stu­di­er i ka­te­ke­sen. En bok som Ulf mener er «den beste bok han har lest». Stu­die­ne har Ulf og Bir­git­ta gjort pri­vat, og det var for­ut­set­nings­løst. Det siste var vik­tig, for­tel­ler de.

Rent for­melt kom­mer Ulf og Bir­git­ta til å til­hø­re Sankt Lars ka­tols­ke me­nig­het i Upp­sa­la, men de tror selv de komme til å be­ve­ge seg i ka­tols­ke mil­jø­er både i Sve­ri­ge og uten­lands.

VÄRLDEN IDAG/DAGEN

Les også
- Det største religiøse jordskjelvet i Skandinavia
Les også
Tror Ekman vil bety mye for kristen enhet
Les også
Ulf Ekman blir katolikk
Les også
Ekman om stormfulle årUlf Ekman