Bombeangrep i Bagdads kristne bydeler

Kristne i Bagdad-bydelen Dora var på vei hjem fra kirken 1. juledag da en bombe eksploderte. Til sammen ble 37 personer drept i tre bombeangrep.

Volds­ni­vå­et i Irak er nå nes­ten like ille som i de blo­di­ge årene 2006-2007, da lan­det ble her­jet av en sek­te­risk volds­bøl­ge. Iføl­ge ny­hets­by­rå­et AFP er over 6.650 men­nes­ker drept hit­til i år.

Vol­den ram­mer både shia- og sunni­mus­li­mer, men 1. jule­dag var det det først og fremst krist­ne som ble ram­met.

I by­de­len Dora ble en bil­bom­be de­to­nert like ved en kirke da folk var på vei hjem fra guds­tje­nes­te. Minst 26 men­nes­ker døde, og flere ti­talls ble ska­det, mel­der ny­hets­by­rå­et Reu­ters. De fles­te av disse var krist­ne, opp­ly­ser ira­kisk po­li­ti og helse­per­so­nell. Ingen har så langt på­tatt seg skyl­den for an­gre­pet.

Hardt ram­met

Like før dette skjed­de, eks­plo­der­te to bom­ber på et mar­ked i nær­he­ten. Her ble 11 drept og 21 ska­det. Lyden fra disse bom­be­ne fikk me­nig­he­ten til å skyn­de seg ut av kir­ken før guds­tje­nes­ten for vel var over.

- Bil­bom­ben eks­plo­der­te idet folk klem­te hver­and­re og tok far­vel uten­for kir­ken, for­tel­ler Ahmed Edan po­liti­man­nen til Reu­ters.

An­gre­pet har spredt frykt i den krist­ne by­de­len, som også tid­li­ge­re har vært hardt ram­met av vol­de­li­ge an­grep.

For­døm­mer an­gre­pet

Bombe­an­gre­pe­ne 1. jule­dag kom sam­ti­dig som det pågår en om­fat­ten­de mi­li­tær ope­ra­sjon i ør­ken­om­rå­de­ne i det vest­li­ge Irak. Myn­dig­he­te­ne for­sø­ker å slå ned opp­rø­re­re som de siste må­ne­de­ne har stått bak en rekke an­grep over hele Irak, mel­der NBC News.

Den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­den i Irak for­døm­mer de tre bombe­an­gre­pe­ne som de be­skri­ver som et mål­ret­tet an­grep på lan­dets sta­dig min­ken­de, krist­ne be­folk­ning.