Vil opprette nasjonal aborttelefon

FORNEBU: Venstrekvinnelaget mener at også jordmødre bør kunne henvise til abort.

- For å sikre god opp­følg­ning av gra­vi­de, må jord­mød­re, i til­legg til fast­le­gen, kunne gi in­for­ma­sjon om og hen­vis­ning til abort, sier Ca­ro­la Karl Urvik, jord­mor og styre­med­lem i Nor­ges Venstre­kvinne­lag, til Dagen.

For­sla­get som blir lagt fram for Venst­res lands­møte på For­ne­bu, får støt­te av Åsta Årøen, leder i Venstre­kvinne­la­get.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Slik det ser ut nå er det sann­syn­lig at det blir ved­tatt en eller annen form for re­ser­va­sjons­mu­lig­het for fast­le­ger. Da er det vik­tig å tenke på hvor­dan vi kan ta vare på kvin­ne­ne og tenke nytt om kvinne­helse nå, sier Årøen.

Syke­hus nek­ter

- Men kvin­ner kan jo al­le­re­de gå rett til syke­hu­se­ne for å ta abort. Hvor­for skal jord­mød­re også kunne hen­vi­se da?

- Det er ikke alle syke­hus som vil ta i mot abort­sø­ken­de kvin­ner. Jord­mød­re er ikke så dyre som fast­le­ger. Jeg ser po­si­tivt på å gi dem et bre­de­re opp­gave­felt, sier Årøen.

- Dess­uten er det vel­dig un­der­kom­mu­ni­sert at kvin­ner kan gå di­rek­te til syke­hu­se­ne. Det er ikke en prak­tisk rea­li­tet å komme til jord­mor i den tid­li­ge fasen av gra­vi­di­te­ten, sier Urvik.

Abort­te­le­fon

I til­legg mener Venstre­kvinne­la­get at en na­sjo­nal abort­te­le­fon må på plass for å gi abort­sø­ken­de kvin­ner rask hjelp og in­for­ma­sjon om hvor de kan ta abort. De sier at Amatheas til­bud ikke dek­ker dette.

- Helse­ve­se­net på stat­lig nivå bør opp­ret­te en abort­te­le­fon med et na­sjo­nalt ko­or­di­ne­rings­an­svar som gjør det let­te­re for gra­vi­de å ta abort. Her må vi samle kom­pe­tan­se som har for­stand på slike si­tua­sjo­ner, sier Årøen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

DAGEN

Les også
Venstre vil kutte kontantstøttenVenstres landsmøte