LIBANON: Hizbollah-styrker og slektninger av Hizbollah-medlemmer tar farvel med en kriger fra den sjiamuslimske bevegelsen som er drept i kamp i Syria. Hizbollah har i stadig større grad engasjert seg i borgerkrigen i Syria. (Foto: Issam Kobeisy / Reuters / NTB scanpix)

Vil blåse liv i sønderskutt Syria-prosess

Ett år etter at den for­ri­ge Genève-pro­ses­sen for å skape fred i Syria ble skutt i fil­ler, vil stor­mak­te­ne gjøre et nytt for­søk.

Men om­sten­dig­he­te­ne kunne knapt vært dyst­re­re. Siden i fjor har vol­den iSyria økt, nabo­lan­de­ne trek­kes sta­dig dy­pe­re inn i kri­gen og bes­tia­li­te­ten og blods­ut­gy­tel­se­ne når nye høy­der på begge sider i kon­flik­ten.

Russ­lands støt­te til pre­si­dent Bashar al-As­sads re­gi­me i Syria har i de to årene kon­flik­ten har på­gått, stått i veien for enig­het i FNs sik­ker­hets­råd om til­tak for å stan­se kon­flik­ten.

Men man­dag skul­le USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry og hans rus­sis­ke kol­le­ga Sergej Lav­rov møtes i Paris for å for­sø­ke å få i stand en ny Genève-pro­sess, ett år etter den for­ri­ge.

Hvem blir med?

FNs tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær Kofi Annan fikk i fjor vår både re­gi­met og opp­rø­rer­ne til å for­plik­te seg til en av­ta­le om vå­pen­hvi­le og en på­føl­gen­de freds­pro­sess. Men blek­ket var knapt tørt på av­ta­len før dr­epin­gen igjen til­tok i et enda stør­re om­fang enn tid­li­ge­re. Annan trakk seg som Sy­ria-ut­sen­ding i kjøl­van­net av fias­ko­en.

Et sen­tralt spørs­mål er hvem som fak­tisk skal re­pre­sen­te­re par­te­ne på den nye kon­fe­ran­sen, som plan­leg­ges i juni.

Sy­rias uten­riks­mi­nis­ter Walid Moual­lem vars­let i hel­gen at re­gje­rin­gen kom­mer til å delta på møtet, som han be­skrev som «en god mu­lig­het for en po­li­tisk løs­ning».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I op­po­si­sjo­nen vokser imid­ler­tid split­tel­sen i for­kant av kon­fe­ran­sen. Den sy­ris­ke na­sjo­nal­koa­li­sjo­nen, som er den vik­tigs­te op­po­si­sjons­pa­ra­ply­en, klar­te under fire da­gers in­ten­se sam­ta­ler ikke å bli enig om en fel­les front i for­kant av et even­tu­elt Genève-møte.

Op­po­si­sjo­nens vik­tigs­te krav har lenge vært at den ikke vil for­hand­le med mind­re Assad går av.

Na­bo­er trek­kes inn

Sam­ti­dig er bor­ger­kri­gen, som iføl­ge ak­ti­vis­ter har krevd 94.000 men­neske­liv, i ferd med å suge inn grup­per og land i nabo­la­get.

Den sjia­mus­lims­keHiz­bol­lah-be­ve­gel­sen, som støt­tes av Syria og Iran, har gått tungt inn på re­gi­mets side for å frata opp­rø­rer­ne kon­trol­len over byen Qusa­ir. Det skal de nå nes­ten ha klart.

Israel har også en­ga­sjert seg ak­tivt i kon­flik­ten, blant annet ved åluft­bom­be vå­pen­for­sy­nin­ger ment for Hiz­bol­lah.

Sam­ti­dig an­kla­ger USA Irak for å til­la­te at vå­pen­for­sy­nin­ger til Sy­rias re­gi­me frak­tes gjen­nom ira­kisk luft­rom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I både Jor­dan og Tyr­kia er frust­ra­sjo­nen dess­uten stor over at hundre­tu­se­ner av sy­ris­ke flykt­nin­ger strøm­mer inn over gren­sen.

Vå­pen­em­bar­go

EUs uten­riks­mi­nis­te­re satte seg man­dag til bor­det i Brus­sel for å av­gjø­re hva som skal skje med sank­sjons­re­gi­met mot Assad. Det om­fat­ter blant annet en vå­pen­boi­kott av re­gi­met, men ut­lø­per 31. mai.

I prak­sis drei­er dis­ku­sjo­ne­ne seg om EU skal opp­rett­hol­de sank­sjo­ne­ne mot re­gi­met, men åpne for å til­la­te vå­pen­for­sy­nin­ger til opp­rø­rer­ne.

Qatar og Sau­di-Ara­bia skal være blant lan­de­ne som i størst grad hjel­per opp­rø­rer­ne øko­no­misk og mi­li­tært.

I Ves­ten er mange land skep­tis­ke til å for­sy­ne opp­rø­rer­ne med våpen. Grun­nen er frykt for at slike våpen skal havne i hen­de­ne på fa­na­tis­ke isla­mis­ter som kjem­per sam­men med mer mo­de­ra­te grup­per mot Assad. (©NTB)