Reservasjonsleger «dømmes» over sommeren

Helsetilsynets saker mot fem samvittighetsleger avgjøres senest i september. I verste fall kan de miste jobben.

Siden fe­bru­ar har Sta­tens helse­til­syn hatt til­syns­sa­ker gå­en­de mot fem re­ser­va­sjons­le­ger, to kom­mu­ner og deres kom­mune­over­le­ger.

20. mars se­ne­re send­te Helse­til­sy­net et fore­lø­pig svar til le­ge­ne og kom­mu­ne­ne om at til­syns­sa­ke­ne kunne for­ven­tes å være fer­dig be­hand­let innen seks må­ne­der. Altså vil fast­le­ge­ne få svar på om de får be­hol­de job­ben se­nest i sep­tem­ber.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men da er det bare må­ne­der før det nye re­gel­ver­ket om abort­hen­vis­ning trår i kraft, ved nytt­år.

Kan miste job­ben

I slut­ten av april la KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de og helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie fram en løs­ning på re­ser­va­sjons­stri­den.

Da sa Høie til Dagen at han ikke vil legge seg opp i de på­gå­en­de til­syns­sa­ke­ne mot re­ser­va­sjons­le­ge­ne.

Der­som Helse­til­sy­net mener at le­ge­ne har brutt sin plikt over­for loven, kan det rea­ge­re med en så­kalt ad­mi­ni­stra­tiv re­ak­sjon - enten gi le­ge­ne en skrift­lig ad­var­sel, sus­pen­sjon eller rett og slett spar­ken.

Disse re­ser­ve­rer seg

Til­syns­sa­ke­ne er mot Dag Sele og Ole André Skal­stad ved Bø lege­sen­ter i Tele­mark som nek­ter å sette inn kob­ber­spi­ral i kvin­ne av sam­vit­tig­hets­grun­ner

Ka­ta­rzy­na Jachi­mo­wicz i Sau­he­rad i samme fylke re­ser­ve­rer seg mot kob­ber­spi­ral og å hen­vi­se til abort. Gun­nar G. John­sen i Vinje kom­mu­ne vil ver­ken hen­vi­se til abort og as­sis­tert be­frukt­ning eller skri­ve ut hor­mo­nel­le pre­ven­sjons­mid­del. i Vinje kom­mu­ne vil ver­ken hen­vi­se til abort og as­sis­tert be­frukt­ning eller skri­ve ut hor­mo­nel­le pre­ven­sjons­mid­del.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Elin Eids­krem Molds­vær i Møre og Roms­dal nek­ter å sette inn kob­ber­spi­ral og hen­vi­se til abort.

DAGEN