LEGITIMERING: – Det å stå som medlem i Den norske kirke kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd, heter det i uttalelsen fra Region Sørvest. Bildet er av Stavanger domkirke.

NLM-region: – Bør melde seg ut av kirken

Den største NLM-regionen oppfordrer misjonsfolk til å melde seg ut av Den norske kirke. – Trist, sier biskop Erling J. Pettersen.

«Vi mener at det er mye som taler for å vurdere et oppbrudd fra Den norske kirke (Dnk). Bibelen er ikke lenger den øverste autoritet for tro, lære og liv. Det kan vi ikke stilltiende se på. Å stå som medlem i Dnk kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd», skriver regionleder Birger Helland i Region Sørvest av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i uttalelsen «Vårt forhold til Den norske kirke».

Region Sørvest er desidert størst i NLM med 668 foreninger og 48 ansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Regionstyret har drøftet hvordan de skal forholde seg til Dnk fremover, og stiller seg enstemmig bak innholdet i uttalelsen.

– Vi får ofte spørsmål fra lokalt hold om hva folk skal gjøre i den aktuelle situasjon. Derfor fant vi grunn til komme med denne veiledningen til våre misjonsvenner, sier Helland til Dagen.

Trist

Biskop Erling J. Pettersen i Stavanger bispedømme sier det er trist dersom gode og engasjerte kirkemedlemmer på det lokale plan skulle følge oppfordringen om et eksodus fra Den norske kirke.

– I Stavanger bispedømme har jeg hatt gleden av å bli kjent med dedikerte organisasjonsmedlemmer som gjør en viktig innsats for å nå mennesker lokalt med det frigjørende evangelium. Som biskop ser jeg på visitasene et sterkt engasjement for å realisere visjonen om å bygge misjonerende menigheter. Dette hovedfokuset ønsker Den norske kirke å bevare også når synet på samliv kan variere, sier Pettersen til Dagen.

Han deler ønsket om å bygge levende menigheter.

– Jeg vil at så mange som mulig av leke frivillige medarbeidere skal bidra med sine gaver og kompetanse for at søkende mennesker skal finne veien inn i et stort troens rom, sier han.

BISKOP: Erling J. Pettersen

Ny situasjon

Regionstyret i Sørvest peker på at «spørsmålet berører både vårt personlige medlemskap til kirken, og hvordan våre forsamlinger og misjonslag skal forholde seg til samarbeid der de ansvarlige står for et syn i strid med Skrift og bekjennelse».

– Årsaken til at uttalelsen kommer nå, er at det blir en helt ny situasjon når kirkemøtet sannsynligvis går inn for vigsel av likekjønnede par. Dette er i strid med Bibelen og bekjennelsen, og fører til en alvorlig situasjon for Den norske kirke, understreker Birger Helland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Legitimere vranglære

Han legger til at det fortsatt vil finnes lokale prester som har et bibelsk syn på homofili, og de trenger hjelp og støtte.

– Men etter de signaler som kommer fra kirkelig hold, ser vi for oss en fremtid der det ikke lenger blir plass til det gamle syn. Derfor må misjonsvenner tenke igjennom om de vil fortsette som medlem i kirken og legitimere vrang lære.

– Bør de gjøre det?

– Nei, jeg kan personlig ikke fortsette som kirkemedlem, og meldte meg ut for en tid siden, svarer Helland, som likevel ikke har tro på at det blir en masseutmeldelse av NLM-folk.

De som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til NLM, kan melde seg inn i NLM trossamfunn.

Beklagelse

Kirkerådsleder Svein Arne Lindøs første reaksjon er beklagelse over at en regionleder gir det råd at misjonsfolket bør melde seg ut.

– Samtidig ønsker jeg å vise respekt for dem som av overbevisningsgrunner finner å måtte gjøre dette. Det er mange av oss som deler mye av NLM sin bekymring som velger å stå i Dnk for i bidra i kirken. Heldigvis finner mange av oss gode fellesskap i de lokale menigheter, og som der kan dele vår tro og vårt engasjement. Her er det rom for Kristussentrert fellesskap og for misjonsengasjement. Kirken trenger også mennesker med dette engasjementet i sin ledelse, sier Lindø, som legger til:

– Må Gud velsigne dem som velger å finne sitt felleskap også utenfor Dnk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

KIRKERÅDSLDER: Svein Arne Lindø

Spørsmål om frelse

I sin uttalelse viser regionstyret til at over tid har de sett en aksept av ubibelsk lære og uklar forkynnelse av selve grunnsannhetene til frelse, om det finnes en fortapelse og livets to utganger.

«Det gjelder det viktigste av alt: Hvordan kan en synder komme i et rett forhold til Gud og bli evig frelst?» heter det i uttalelsen.

Umulig med samarbeid

Region Sørvest mener at slik situasjonen er blitt i dag, er det umulig å gå inn i noe organisert samarbeid med Den norske kirke.

«Vi vil avvise deltakelse i fellesmøter (gudstjenester), og kirkelige aktiviteter der de ansvarlige står for en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, bruker kvinnelige prester eller på annen måte lærer i strid med Skrift og bekjennelse.

Det er for eksempel unaturlig at våre forsamlinger og lag deltar under bispevisitas på bedehusene. Dette må også gjelde i forhold til eventuelt andre organisasjoner og kirkesamfunn som står for en teologi i strid med Skrift og bekjennelse», står det uttalelsen.

Flere forsamlinger

Birger Helland oppfordrer misjonsvennene til å drive videre sitt misjonsarbeid i frimodighet med kall fra Gud.

– Vi vil oppmuntre våre venner til å starte nye misjonsforsamlinger der det er naturlig å satse. Dette kan være utfordrende på steder med små kristenflokker. Men også her er det viktig å komme sammen om Guds ord og nattverden.

Vi vil også utvide mulighetene for å gi konfirmantundervisning lokalt, og foreta selve konfirmasjonene i våre egne forsamlinger og bedehus, fremholder Helland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Region Sørvest

Dette er den desidert største av NLMs sju regioner, og omfatter Rogaland og deler av Hordaland og Vest-Agder

De hadde ved årsskiftet 668 foreninger og 48 ansatte

I tillegg kommer blant annet skoler, barnehager, leirsteder og lokalradioer

Regionen hadde i fjor en gaveinntekt på over 48 millioner kroner

Les også
NLM-generalen melder seg ut av kirken
Les også
Normisjon og kirkens vei
Les også
Ut av Den norske kirke
Les også
Tid for tydelighet
Les også
Han vil gjøre Normisjon til trossamfunn
Les også
Laber interesse for nytt trossamfunn