Muslimer angripes i kristendommens navn

100.000 muslimer har flyktet fra Den sentralafrikanske republikk og ber verdenssamfunnet gripe inn. De gjenværende skjelver for væpnede grupper som påberoper seg å beskytte kristne interesser.

Langs en stø­ve­te gate­stump i ho­ved­sta­den Ban­gui bor flere hund­re mus­li­mer om­gitt av væp­ne­de menn.

Ett år etter re­bel­le­nes opp­rør har den po­li­tis­ke kon­flik­ten i Den sentralafrikanske republikk ført til re­li­giø­se sam­men­støt mel­lom krist­ne, mus­li­mer og inn­byg­ge­re med røt­ter i nabo­lan­de­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ti­tu­se­ner av men­nes­ker har al­le­re­de for­latt lan­det på flukt fra opp­rø­rer­ne og den an­gi­ve­lig krist­ne anti-ba­l­a­ka-mi­lit­sen.

- Vil drepe oss

Lave skur står langs den smale gaten. I de krys­sen­de ga­te­ne står de falle­fer­di­ge hu­se­ne tett sam­men. Det er ikke mer enn noen hund­re meter fra mos­ke­en til veg­sper­rin­gen ved enden av gaten der de frans­ke mi­li­tær­kjøre­tøy­ene er par­kert.

På den andre siden av sol­da­te­ne lig­ger det trav­le mar­ke­det, men dit kan ikke Alima Yaya og de andre be­boer­ne gå.

- Anti-ba­l­a­ka-mi­lit­sen er ved mar­ke­det. De har våpen og truer med å drepe oss, sier Alima Yaya.

Selv om sol­da­ter fra Bu­run­di og Frank­ri­ke pa­trul­je­rer her, an­gri­pes inn­byg­ger­ne hele tiden av mi­lit­sen.

- De kas­ter gra­na­ter mot hu­se­ne og an­gri­per dem som våger seg for langt bort. For noen dager siden ble tre menn drept da de var på vei til mar­ke­det. Fa­mi­lie­ne deres måtte be­ta­le for å få til­ba­ke li­ke­ne. Hen­der og føt­ter kut­tet var kut­tet av, sier Alima Yaya.

En gang i star­ten av de­sem­ber voks­te by­de­lens be­folk­ning da mus­li­mer fra nabo­kvar­ta­let fant veien hit. Folk kom også fra lo­kal­sam­funn uten­for Ban­gui. Noen av dem var mus­li­mer, andre hadde røt­ter i nabo­lan­de­ne Ka­me­run, Tsjad og Kon­go-Braz­za­vil­le og var ikke len­ger vel­kom­men i hjem­byen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Se bilde­se­ri­en på top­pen av siden

Myr­det og plynd­ret

Mange av dem flyk­tet fra de selv­for­svars­grup­pe­ne som kal­ler seg anti-ba­l­a­ka - mi­lit­sen av bøn­der, gje­te­re og unge sinte menn som har sett fa­mi­lie­med­lem­mer bli myr­det og fått hu­se­ne sine plynd­ret av mus­lims­ke Seleka-opp­rø­re­re. I de­sem­ber i fjor jaget de opp­rø­rer­ne vekk fra ho­ved­sta­den. Sam­ti­dig ble sin­net og be­ho­vet for hevn etter Sele­kas harde styre vendt mot ut­len­din­ger og krist­ne.

His­to­ri­en til Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk er blitt en his­to­rie der to ulike mi­lits­grup­per på­be­ro­per seg re­li­giøs til­hø­rig­het for å begå over­grep.

For ett år siden tok de mus­lims­ke Seleka-grup­pe­ne mak­ten, og en mus­limsk pre­si­dent ble inn­satt i lan­det. For å for­sva­re de krist­ne, ble det etab­lert selv­for­svars­grup­per «Anti-ba­l­a­ka».

I ja­nu­ar ble den mus­lims­ke kupp-pre­si­den­ten Michel Djo­to­dia av­satt men den nye pre­si­den­ten har gjort lite for å stop­pe de Anti-ba­l­a­ka fra å gjen­gjel­de over­gre­pe­ne.

I pe­rio­den etter makt­over­ta­kel­sen har livs­si­tua­sjo­nen for den mus­lims­ke be­folk­nin­gen blitt langt verre, og Anti-ba­l­a­ka skal stå bak gro­tes­ke an­grep og over­grep mot den mus­lims­ke be­folk­nin­gen.

Krist­ne le­de­re i Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk av­vi­ser at Anti-ba­l­a­ka mi­lit­sen er en kris­ten mi­lits, på lik linje med at mus­lims­ke le­de­re av­vi­ser at Seleka er en mus­limsk mi­lits. Le­de­re i mi­lit­sen sier de er til for å be­skyt­te krist­ne, og de re­krut­te­rer fra krist­ne og ane­mis­ke mil­jø­er.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Anti-ba­l­a­ka plynd­ret og bren­te ned hu­se­ne våre. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å flyk­te, sier Issa Sou­ma­na Sambo.

Han til­hø­rer folke­grup­pen Peuhl der mange er gje­te­re og mus­li­mer. For dem var livet med Seleka, der ma­jo­ri­te­ten også var mus­li­mer, litt let­te­re. Når de krist­ne ble tvun­get til å flyk­te, lot Peuhl dy­re­ne beite på deres åkrer. I Ban­gui har de tatt til våpen, an­gre­pet og brent ned hu­se­ne til de krist­ne.

- Mi­lit­sen an­kla­ger oss for å hjel­pe opp­rø­rer­ne, men det er ikke sant. Vi led like mye som de krist­ne under Seleka, sier Issa Sou­ma­na Sambo.

Sam­men med hundre­vis av andre som ikke len­ger tør å bo hjem­me, har han tatt seg til Ban­guis store moské. På gårds­plas­sen foran mos­ke­en har noen satt opp enkle telt som be­skyt­tel­se mot var­men og kul­den. Stø­vet og myg­gen. Andre sover på tynne plast­mat­ter eller rett på bak­ken.

- Blir gal

Her er Aba­kari Ma­ha­mat som hol­der på å bli gal av skud­de­ne som gjal­ler mel­lom hu­se­ne hver natt, og det å ikke kunne gå ut. Her er også Ibra­him Ma­di­ri som ikke har noen ste­der å gå fordi opp­rø­re­re og mi­li­tæ­ret slåss om mak­ten i hjem­lan­det hans Sør- Sudan.

- Dette er mitt land. Jeg er født og opp­vokst her, jeg vil ikke flyk­te, men jeg har ikke noe valg, sier han.

Over hele lan­det lever minst 15.000 men­nes­ker, de fles­te mus­li­mer, i pro­vi­so­ris­ke lei­rer eller in­ne­stengt i om­rå­der i byene der de blir truet på livet. I PK12, «point kilo­met­re 12», tolv kilo­men­ter fra sen­trum av Ban­gui, bor 2000 men­nes­ker på alt for liten plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Fra mitt hus og til mos­ke­en tar det nøy­ak­tig seks mi­nut­ter. Der­et­ter må jeg snu og gå til­ba­ke. Livet her er som et feng­sel, sier Alima Yaya.

Flykt­ninge­strøm

Over 100.000 mus­li­mer har al­le­re­de for­latt lan­det, de fles­te av dem til nabo­lan­de­ne Tsjad, Ka­me­run og Sudan. Tu­sen­vis ven­ter på fly­rei­ser som vil ta dem her­fra. Mange har ven­tet i må­neds­vis.

- Vold ram­mer alle, men mus­li­mer truet av anti-ba­l­a­ka er i fler­tall. Det har vært gjort flere for­søk på å flyt­te mus­li­me­ne, men det har ofte endt med at de an­gri­pes og til og med blir drept, sier Mu­r­i­el Tschopp i hjelpe­or­ga­nia­sjo­nen In­ter­na­tio­nal Res­cue Com­mittee.

Både re­gje­ring og hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner er enige om at den nå­væ­ren­de si­tua­sjo­nen er uhold­bar. Men å flyt­te folk til et annet sted uten å kunne ga­ran­te­re for deres sik­ker­het er ikke et al­ter­na­tiv.

- De ri­si­ke­rer å bli an­gre­pet igjen, og vi ri­si­ke­rer å bidra til folke­mord, sier Mu­r­i­el Tschopp.

Blant be­boer­ne i nabo­la­get rundt mos­ke­en i PK12 blir si­tua­sjo­nen sta­dig mer de­spe­rat. Maten er i ferd med å ta slutt og det fins nes­ten ingen medi­si­ner. Men­nes­ke­ne her er eks­tremt sår­ba­re, kon­sta­te­rer Mar­ti­ne Flok­st­ra i ne­der­lands­ke Leger Uten Gren­ser.

- Mange kom­mer fra lands­byer uten­for Ban­gui og mang­ler et so­si­alt nett­verk. De er helt om­rin­get av anti-ba­l­a­ka og kan ikke en­gang for­la­te om­rå­det for å kjøpe mat. Det har ført til at en fem­te­del av barna lider av eks­trem un­der­er­næ­ring, sier Flok­st­ra.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Blan­det ek­te­skap

Så langt har FNs mat­pro­gram dis­tri­bu­ert mat til be­boer­ne, men hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner som ar­bei­der i om­rå­det må være eks­tremt for­sik­ti­ge.

- Der­som na­bo­ene i kvar­ta­le­ne rundt ser at be­boer­ne her får hjelp, er det stør­re ri­si­ko for å bli an­gre­pet, sier Mar­ti­ne Flok­st­ra.

Uenig­het mel­lom krist­ne og mus­li­mer, sen­tral­afri­ka­ne­re og de med inn­vand­rer­bak­grunn har all­tid ek­sis­tert, men si­tua­sjo­nen har aldri vært så ille som nå.

- Før kri­sen levde krist­ne og mus­li­mer side om side. Mange gif­tet seg og fikk barn som selv fikk velge hvil­ken re­li­gion de ville til­hø­re, sier Ka­did­ja Atahïe.

Hun er kris­ten. Hen­nes mann, Tahir Ali, er mus­lim.

- Visst skjed­de det at krist­ne tra­kas­ser­te mus­li­mer og mot­satt, men det hørte til sjel­den­he­te­ne. De krist­ne som vil ha mus­li­me­ne ut av lan­det er få, men høg­lyt­te, sier Atahïe.

Hun av­bry­tes av en rekke skar­pe smell når flere stei­ner lan­der på me­tall­ta­ket. I nabo­hu­set strek­ker Ibra­him Ous­ma­ne seg etter pi­le­ne og buen før han spur­ter mot mur­veg­gen bak huset. Fra den andre siden høres noen som løper.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Slik er det hele tiden. Anti-ba­l­a­ka-mi­lit­sen an­gri­per og vi må for­sva­re oss. Alt vi øns­ker nå er å for­la­te Ban­gui.

DAGEN

Blodig konflikt

Den sentralafrikanske republikk har vært plaget av vold mellom religiøse og etniske grupper siden Seleka tok kontroll over landet for nesten nøyaktig ett år siden.

Seleka er en koalisjon av opprørere, og de fleste er muslimer fra nord.

I desember tok konflikten en ny vending da anti-balaka-militsen angrep Bangui og startet en bølge av brutale lynsjinger, plyndring og voldtekter.

FN forklarer hvem anti-balaka-militsen er

Fra januar i år er en overgangsregjering på plass Bangui, som skal lede landet fram til valget neste år. Mange håpet at opprørsleder og eks-president Michel Djotodias avgang ville roe situasjonen. I stedet eskalerte volden.

Til tross for tilstedeværelsen av mer enn 8000 soldater fra blant annet Rwanda, Burundi, Tsjad, Kamerun og Frankrike, har folk blitt steinet, lemlestet og brent til døde.

I februar vedtok EU å sende 1000 soldater til republikken. Frankrike utvider sin tilstedeværelse frem til valget neste år, mens FN åpner for et fredsbevarende oppdrag tidligst i september.

En fjerdedel av landets 4,6 millioner innbyggere har akutt behov for hjelp, ifølge FN.

FN advarer mot regional krise dersom nabolandene ikke får hjelp til å ta vare på flyktningene.

Les også
Massegrav funnet i Den sentralafrikanske republikk
Les også
Amnesty: Etnisk rensing i Den sentralafrikanske republikk