Møttes for første gang til debatt om islamisme

SE VIDEO: I 2006 sto de på hver sin side i karikaturstriden, fredag satt de side om side og diskuterte hendelsene.

Daka­ri­ka­tur­stri­den sto på som verst i 2006 sto de på hver sin side.25. april møt­tes tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­terJonas Gahr Støre, Da­gens sjef­re­dak­tørVe­bjørn Sel­bekk og tid­li­ge­re imamAhmed Ak­kari til de­batt hosFritt Ord i Oslo.

Se hele kvelden i opptak øverst på siden. Selve debatten starter ved 37 minutter og 30 sekunder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I til­legg varMo­hammad Usman Rana (spal­tist i Af­ten­pos­ten) ogLinda Al­zag­ha­ri (dag­lig leder i Mi­no­tenk) med i de­bat­ten.Hilde Sand­vik, kul­tur- og de­batt­re­dak­tør i Ber­gens Ti­den­de var mo­de­ra­tor i de­bat­ten.

Støre var uten­riks­mi­nis­ter da nors­ke am­bas­sa­der ble satt i brann i Midt­østen, Sel­bekk var sjef­re­dak­tør i Ma­gazi­net som i Norge fikk skyl­den for å ha satt igang re­ak­sjo­ne­ne etter å ha tryk­ket teg­nin­ge­ne.

Ak­kari var en av ima­me­ne som var med på å opp­ild­ne den ara­bis­ke ver­den etter at ka­ri­ka­tur­teg­nin­ge­ne sto på trykk i dans­ke og nors­ke aviser.

Han har i etter­tid gått ut og bedt om unn­skyld­ning for sine hand­lin­ger og vendt ryg­gen til endel av hold­nin­ge­ne. Under de­bat­ten på Lit­te­ra­tur­hu­set etter­lys­te han mer forsk­ning på isla­mis­me, og hva mus­li­mer kan gjøre for å tørre å være kri­tis­ke over­for auto­ri­te­ter.

- I Dan­mark har de har foten på gass­pe­da­len i de­bat­ten, men svens­ke­ne har foten på brem­sen i frykt for ny­na­zis­men. Nord­menn er i stør­re grad i pas­sa­sjer­sete, men med en hånd på hånd­brem­sen.

Dere har en gyl­den sjan­se til å få til en god po­li­tisk de­batt om isla­mis­me. I ut­lan­det er det mye vrede blant mus­li­mer, mens i Norge kan man fort­satt gripe tak i de­bat­ten før den ut­vik­ler seg ne­ga­tivt, sa Ak­kari under de­bat­ten.

Dagen