Ingen biskop-støtte til fastlegene nå

Preses i Den norske kirke mener hun har sagt nok og overlater spørsmålet om reservasjonsrett til politikerne.

Mens de­bat­ten om le­gers re­ser­va­sjons­rett har gått høyt i of­fent­lig­he­ten på ny­året, har bis­ko­pe­nes stem­mer vært lite ty­de­li­ge.

Det likte me­nig­hets­rå­det i Fjell­ha­mar me­nig­het dår­lig, og skrev et brev til pre­ses Helga Haug­land By­fug­li­en der de etter­lys­te ty­de­li­ge­re bis­ko­per i de­bat­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det får de ikke. Det liker blant andre tid­li­ge­re kirke­råds­le­der Nils Tore An­der­sen dår­lig.

Po­li­tisk spill

Me­nig­hets­rå­det på Fjell­ha­mar øns­ket en mer del­ak­tig kirke i den of­fent­li­ge de­bat­ten. I bre­vet trek­ker me­nig­hets­rå­det lin­je­ne til årets store ju­bi­le­um.

«I per­spek­tiv av Grunn­lovs­ju­bi­le­et hvor de­mo­kra­ti og re­spekt for ulike me­nin­ger er sen­tralt, vil det være meget sør­ge­lig om vi får et helse­ve­sen som ikke vil ha med leger med en annen etisk re­flek­sjon enn fler­tal­let. Som kirke må vi kjem­pe for at leger og helse­per­so­nell skal få følge sin sam­vit­tig­het!», skri­ver de.

Sam­ti­dig tak­ker de pre­ses Helga Haug­land By­fug­li­en for hen­nes del­ta­gel­se under hø­rin­gen i Stor­tin­get i de­sem­ber i fjor, hvor SV hadde fore­slått å fjer­ne re­ser­va­sjons­ret­ten for helse­per­so­nell. Pre­ses er uan­sett ikke rede til å en­ga­sje­re seg denne gang.

«Min vur­de­ring er at det nå i stør­re grad hand­ler om par­ti­ers for­plik­tel­ser i for­hold til re­gje­rings­dan­nel­se og av­ta­ler, med stort po­li­tisk spill. Der­for fin­ner jeg ikke å skul­le delta i den de­bat­ten i of­fent­lig­he­ten nå», sva­rer By­fug­li­en.

Vil ikke delta i de­bat­ten

Over­for Dagen ut­dy­per pre­ses hvor­for hun ikke ser det for­måls­tje­ne­lig å delta i de­bat­ten nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- I hø­rin­gen i de­sem­ber del­tok jeg med et sterkt og ty­de­lig inn­legg. Sær­lig de vans­ke­li­ge, etis­ke spørs­må­le­ne tok jeg på prin­si­pi­elt grunn­lag tak i, sier By­fug­li­en.

Etter dette ble re­ser­va­sjons­ret­ten en del av re­gje­rings­spørs­må­let, for­kla­rer hun. Det ble en de­batt om hvem som skul­le av­gjø­re dette og på hvil­ket nivå. Skul­le kom­mu­ne­ne eller sen­tra­le myn­dig­he­ter.

- Men mange andre enn po­li­ti­ke­re meld­te seg på i de­bat­ten, By­fug­li­en?

- Ja, jeg vet det, men for meg har jeg gjort denne av­vei­nin­gen nå.

Hun un­der­stre­ker at hen­nes prin­si­pi­el­le syn lig­ger står fast, men at saken nå hand­ler om en po­li­tisk av­kla­ring. Bis­ko­pe­ne er denne uken sam­let til bispe­møte. Alle bis­ko­pe­ne er hø­rings­in­stan­ser i saken om re­ser­va­sjons­rett.

Sav­ner bis­ko­pe­nes stem­me

For to år siden ble også kir­kens stem­me i re­ser­va­sjons­de­bat­ten etter­lyst. I inn­legg i Vårt Land spur­te tid­li­ge­re kirke­råds­le­der Nils-Tore An­der­sen om bis­ko­pe­ne ville stå opp for le­gers rett til å følge sin sam­vit­tig­het. Han sav­net bis­ko­pe­nes klare tale. Det gjør han fort­satt.

- Jeg vil vel finne det na­tur­lig at bis­ko­pe­ne sam­let sa noe om dette, sier An­der­sen til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- De sier jo noe om all ver­dens ting, så de kunne sagt noe om det rent prin­si­pi­el­le i denne saken. Jeg kan ikke skjøn­ne at kir­ken ikke kan annet enn å støt­te re­ser­va­sjons­ret­ten, sier han.

Han er enig med pre­ses at saken nå er blitt et po­li­tisk spill med mye støy. Men li­ke­vel:

- Dette har vide kon­se­kven­ser som kan gjel­de andre saker også. Men­nes­ker hav­ner i skvis mel­lom liv og død. Der­for er bis­ko­pe­nes inn­spill vik­ti­ge.

Sav­ner prin­si­pi­ell de­batt

Pro­fes­sor i etikk ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet, Gun­nar Hei­ene, gir pre­ses By­fug­li­en langt på vei støt­te i at de­bat­ten er blitt po­li­tisk.

- Sam­ti­dig burde sam­vit­tig­hets­fri­he­ten vært dis­ku­tert på prin­si­pi­elt grunn­lag, hvor går gren­se­ne for fri­he­ten? Nå er de­bat­ten blitt vridd til en de­batt om abort­lo­ven, ikke om å følge sin sam­vit­tig­het, sier han til Dagen.

Han skjøn­ner at kir­ken ikke går inn i det po­li­tis­ke. På 1970-tal­let for­svar­te kir­ken mi­li­tær­nek­te­re, som ut fra en be­stemt si­tua­sjon, ikke hadde sam­vit­tig­het til å gå inn i For­sva­ret.

- De hen­vis­te ikke til pa­si­fis­me, men til den ak­tu­el­le si­tua­sjo­nen som For­sva­ret var i. Da vit­net kir­kens folk i retts­sa­ker, hvor de ar­gu­men­ter­te for sam­vit­tig­hets­fri­he­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagen

Reservasjonsrett

Kristelig Folkeparti fikk i samarbeidsavtalen med regjeringen gjennomslag for å lovfeste fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort

Helseminister Bent Høie har sendt et lovforslag ut på høring

Saken har skapt stort engasjement og enkelte hevder at forslaget er et ønske om omkamp om abortloven

Les også
Abort-reservasjon splitter SpReservasjonsrett