- Forsøk på ren sensur fra Klassekampen

Avisen Klassekampen nektet å ta inn annonsen fra MIFF dersom de ikke fjernet omtalen av boken «Halvmåne og hakekors».

- Det er et for­søk på ren sen­sur, sier dag­lig leder i MIFF, Con­rad Myr­land, til Dagen.

- Vi ville ta inn an­non­sen med ret­tel­ser. Jeg synes det ble en ulyk­ke­lig løs­ning når de ikke ville gå med på det, sier re­dak­tør Bjør­gulv Braa­nen i Klasse­kam­pen til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

An­non­sen ble tryk­ket i Dagen, Vårt Land, Af­ten­pos­ten, VG og Uni­ver­si­tas og øns­ker Peres vel­kom­men til Norge. Sam­ti­dig an­non­se­rer Med Is­rael For Fred for tre bok­ut­gi­vel­ser. Det kunne ikke Klasse­kam­pen godta:

- Vi fikk be­skjed i slut­ten av for­ri­ge uke om at de ikke ville ta den inn. Men vi fikk til­bud om at der­som vi tok ut an­non­se og om­ta­le av den ene boka, så ville de ta den li­ke­vel, sier Myr­land.

Run­der i ret­ten

For halv­an­net år siden stev­net MIFF Klasse­kam­pen for ret­ten fordi de nek­tet å ta inn an­non­se for boken «Dob­belt­spill». Da hev­det de at MIFF hadde fått en for god pris. Avi­sen tapte i For­liks­rå­det og tryk­ket an­non­sen li­ke­vel.

Myr­land tror ikke det blir noen ny runde i ret­ten etter denne an­non­se-nek­ten:

- Det vi opp­le­ver nå er ikke strid om en pris, men her er det re­gel­rett sen­sur. De skri­ver at de har drøf­tet inn­hol­det i an­non­sen og fin­ner at noe av inn­hol­det er stø­ten­de.

- Her er det en reell, re­dak­sjo­nell av­gjø­rel­se og vi re­spek­te­rer selv­føl­ge­lig det, sier Con­rad Myr­land.

Klasse­kam­pen har tatt inn en annen an­non­se om de­mon­stra­sjo­ner mot Pe­res-be­sø­ket. Der heter det blant annet at «Folke­retts­brudd må for­døm­mes, ikke be­løn­nes med galla­mid­dag ved kon­gens bord».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Myr­land sier at det viser Klasse­kam­pens moral:

- Man kan mar­keds­føre an­kla­ger om folke­retts­brudd i en an­non­se, men ikke en an­non­se for en bok skre­vet av to fors­ke­re.

- Helt grei an­non­se

Re­dak­tør Braa­nen sier til Dagen at han mente at den ene bok­an­non­sen til MIFF set­ter et slags lik­hets­tegn mel­lom na­zis­te­ne og den pa­le­stins­ke fri­gjø­rings­kam­pen.

- Det ba vi dem om å endre for det øns­ket jeg ikke på trykk.

- Men an­non­sen som sådan syn­tes vi var helt grei med å ønske Peres vel­kom­men. Jeg synes det er synd at de ikke tok hen­syn til det vi kom med, sier Braa­nen og leg­ger til:

- Midt­østen-kon­flik­ten er en så be­tent strid dette her og jeg synes at vi på alle sider av bor­det bør være for­sik­ti­ge med virke­mid­le­ne vi tar i bruk.

Ny­an­ser

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Myr­land mener at av­vis­nin­gen av MI­FF-an­non­sen og tryk­kin­gen av en annen an­non­se om Is­ra­els på­ståt­te brudd på folke­ret­ten viser hva slags moral Klasse­kam­pen har. Hvor­dan kom­men­te­rer du det?

- Det er en ny­an­se mel­lom an­kla­ge­ne om folke­retts­brudd og bo­kens bud­skap. Det er også noe med il­lust­ra­sjo­nen på bok­om­sla­get som gir inn­trykk av at ara­be­re er na­zis­ter.

- Jeg synes det er en for­skjell her.

- Men jeg synes også det er en ulyk­ke­lig løs­ning. Jeg hadde vir­ke­lig håpet og trodd at de var vil­lig til å endre teks­ten, men det er selv­føl­ge­lig opp til dem, sier Bjør­gulv Braa­nen.

DAGEN

Les også
Smålig av Klassekampen