Fastleger skal ikke lenger henvise til abort

Regjeringen og støttepartiet KrF er enige om at fastleger ikke lenger skal henvise kvinner til abort. Kvinner skal gå direkte til sykehusene for å be om abort hvis de ønsker det.

Ons­dag un­der­teg­net helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) og KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de en av­ta­le som også åpner for å ut­re­de sam­vit­tig­hets­fri­het - fri­he­ten til å følge egen sam­vit­tig­het - som er­stat­ning for den skrin­lag­te re­ser­va­sjons­ret­ten i abort­sa­ker.

- Vi fore­slår en løs­ning som både iva­re­tar abort­sø­ken­de kvin­ners ret­tig­he­ter og leger som av sam­vit­tig­hets­grun­ner fin­ner det vans­ke­lig å hen­vi­se til abort, sier Høie.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det fol­ke­li­ge en­ga­sje­men­tet gjor­de et inn­trykk på meg og mine ven­ner i Kris­te­lig Folke­par­ti. Dette en­ga­sje­men­tet var årsak til at vi for en tid til­ba­ke satte oss ned for å finne en ny løs­ning, sier han.

Høie og Ha­rei­de fore­slår å fjer­ne da­gens ord­ning med at fast­le­ger skri­ver under på et skje­ma for å hen­vi­se kvin­ner til syke­hus. Kvin­ner skal gå di­rek­te til syke­hu­se­ne for å be om abort hvis de øns­ker det.

- Fast­le­ger skal ikke len­ger hen­vi­se, og der­med er det in­gen­ting å re­ser­ve­re seg mot, sier Høie.

- Vi har sam­men lyk­kes med å finne en løs­ning som bedre iva­re­tar kvin­ners ret­tig­he­ter og sam­ti­dig iva­re­tar sam­vit­tig­hets­fri­het i spørs­mål om liv og død for fast­le­ger, sier Ha­rei­de.

Ned­set­ter ut­valg

Av­ta­len in­ne­bæ­rer at det skal set­tes ned et ut­valg med mål å ut­re­de hvor­dan tan­ke-, re­li­gions- og sam­vit­tig­hets­fri­het best kan iva­re­tas i norsk ar­beids­liv.

Av­ta­len in­ne­bæ­rer også at fast­le­ge­ne skal tilby in­for­ma­sjon og vei­led­ning om den bi­stand sam­fun­net kan tilby kvin­ner som vur­de­rer abort. Det skal også opp­ret­tes et grønt opp­lys­nings­num­mer for kvin­ner som lurer på hvil­ke ret­tig­he­ter de har i abort­spørs­mål.

I for­sla­get vil det bli ty­de­lig­gjort at det ikke er mulig å re­ser­ve­re seg mot å sette inn spi­ral, for­skri­ve p-pil­ler eller hen­vi­se til as­sis­tert be­frukt­ning.

Kom­mu­nens an­svar for å påse at fast­le­ge­ne ikke re­ser­ve­rer seg i strid med re­gel­ver­ket vil også bli ty­de­lig­gjort, opp­ly­ser Helse­de­par­te­men­tet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For­sla­get som ble pre­sen­tert ons­dag, sen­des på hø­ring i juni, med hø­rings­frist 15. sep­tem­ber. Pla­nen er iverk­set­tel­se av den nye ord­nin­gen 1. ja­nu­ar 2015.

- Nådde ikke fram

Av­ta­len om re­ser­va­sjons­mu­lig­het ble inn­gått som en del av sam­ar­bei­det mel­lom KrF og Høyre/Frp-re­gje­rin­gen etter val­get i fjor høst. Men Ha­rei­de er­kjen­ner at saken ble pro­ble­ma­tisk.

- De­bat­ten har pre­get oss. Vi lyk­tes ikke med å nå ut med vårt bud­skap om sam­vit­tig­hets­fri­het, sa han.

- Vi har ikke greid å skape en stør­re for­stå­el­se i det halv­året som er gått, for­klar­te Ha­rei­de.

Han håper den løs­nin­gen som nå lig­ger på bor­det, kan få til­slut­ning også fra andre par­ti­er enn Høyre, Frp og KrF.

- Vi leg­ger fram det jeg håper kan være en ro­bust løs­ning som også kan over­le­ve skif­ten­de po­li­tisk fler­tall, sa han.

Ha­rei­de un­der­stre­ket også at han mener det er vik­tig med en na­sjo­nal løs­ning.

- I rea­li­te­ten er det to grøf­ter å falle ned i. Den ene er at kvin­ner som kom­mer til fast­le­gen og øns­ker å ta abort, blir møtt med en mo­ralsk in­dig­na­sjon. Det skal ingen opp­le­ve. Sam­ti­dig skal hel­ler ingen gra­vid kvin­ne møte noen leger som tar det som en selv­føl­ge at de skal ta abort, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Retrett med seier
Les også
Retten til å drepe jenter