Partileder Erik Selle i De Kristne har erfart at det koster mye penger å drive politikk på nasjonalt nivå. Foto: Silje Rognsvåg

De Kristne jakter på rike onkler

Med over 2600 medlemmer og ti lokallag føler Erik Selle i Partiet De Kristne seg klar for å erobre Stortinget i 2017.

- Etter den talen kom­mer du til å melde deg inn i Par­ti­et De Krist­ne du også, smi­ler or­ga­ni­sa­sjons­sjef Frank Sø­gaard.

Den nylig gjen­valg­te parti­le­de­ren Erik Selle har nett­opp holdt et kort fore­drag for jour­na­lis­ten om «ju­deo-krist­ne» ver­di­er som grunn­leg­gen­de ideo­lo­gi. Han har for­dømt so­sia­lis­men og Af­ten­pos­tens «hets­ing» av sør­lands­mød­re, og talt varmt om mar­keds­øko­no­mi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

An­truk­ket i slips og bi­ker-jak­ke lener Selle seg mot en vask på Sø­gaards kon­tor i byg­get til Den frie evan­ge­lis­ke for­sam­ling, der Sø­gaard også er for­stan­der.

Byg­get i Møl­ler­gata 40 sen­tralt i Oslo er nå om­døpt til «De Krist­nes Hus», noe fa­sa­den ikke røper noe om. Kun et re­klame­flagg i et vindu vit­ner om De Krist­nes til­stede­væ­rel­se uten­fra.

Ti lo­kal­lag

For­ri­ge lør­dag sam­let par­ti­et lands­mø­tets 80 de­le­ga­ter i me­nig­hets­sa­len. Samme sted holdt par­ti­et sin valg­vake ved stor­tings­val­get i fjor, da de fikk 0,6 pro­sents opp­slut­ning. Nå er nav­net end­ret til Par­ti­et De Krist­ne, med for­kor­tel­sen PDK.

- Mange krist­ne as­so­si­e­rer seg ikke med De Krist­ne. Navne­byt­tet er en kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig vik­tig pre­si­se­ring av at vi er et spe­si­fikt parti, sier Selle.

Han er valgt til leder for de to neste årene. Trine Overå Han­sen fra Øy­gar­den i Horda­land ble 2. nest­le­der for to år, mens Sten Kle­vås-Ol­sen fra Øst­fold ble 1. nest­le­der for ett år.

Selv om drøm­men om å nå sperre­gren­sen på 4 pro­sent ble knust ved høs­tens valg, drøm­mer Selle fort­satt om plass på Stor­tin­get ved neste an­led­ning, men først er det mo­bi­li­se­ring til kom­mune­val­get som gjel­der. Fore­lø­pig har par­ti­et ti kom­mune­lag.

- Nå skal vi gi gass. Det er en fan­tas­tisk en­tu­si­as­tisk gjeng i par­ti­et med stort hjer­te for lan­det. Jeg tror mange kom­mu­ner i Norge har ster­ke kon­ser­va­ti­ve vel­ger­grup­per som vi vil være et godt al­ter­na­tiv for i lo­kal­val­get i 2015, sier Selle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stra­te­gi­en er å verve med­lem­mer, danne lo­kal­lag og være syn­lig i media og på krist­ne ar­ran­ge­men­ter.

- Ble du over­ras­ket over at De Krist­ne i høst ikke fikk mer enn 0,6 pro­sent opp­slut­ning?

- Jeg var skuf­fet fordi jeg vet at vel­ger­grunn­la­get er mye stør­re, men jeg var ikke over­ras­ket når du så kom­mu­ni­ka­sjons­sper­ren vi ble møtt med, sier Selle.

Ber om rike onk­ler

Par­ti­ets øko­no­mi er ryd­dig, stø­dig og sta­bil, iføl­ge parti­le­de­ren. Han opp­gir at det hvert kvar­tal kom­mer 375.000 kro­ner inn i parti­støt­te ba­sert på de 17.731 stem­me­ne De Krist­ne fikk ved stor­tings­val­get i fjor.

Det gir 1,5 mil­lio­ner i året, som dek­ker ned­be­ta­ling av gjeld fra valg­kam­pen, en 75 pro­sents stil­ling for Selle og kon­tor­sek­re­tær Bea­t­rice Fred­heims 30 pro­sents stil­ling. Iføl­ge Selle har par­ti­et en ned­be­ta­lings­plan for å bli gjeld­frie i 2017.

- Parti­støt­ten gir oss en grunn­lags­øko­no­mi, men det er ka­pi­tal­kre­ven­de å drive po­li­tikk. An­non­ser er kjempe­dyrt. Vi er av­hen­gig av både gi­ve­re og dug­nads­ån­den som er vel­dig sterk i par­ti­et, sier Selle.

Han etter­ly­ser «rike onk­ler» som vil spon­se par­ti­et.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi er av­hen­gig av å få inn ka­pi­tal fra folk som har tro på et parti som støt­ter Is­rael, tar opp kam­pen om ek­te­skaps­lo­ven og som vil danne bor­ger­lig fler­talls­re­gje­ring i 2017, re­kla­me­rer han.

Pen­ger trengs også til å pusse opp det som skal bli kon­to­rer for parti­le­de­ren og nest­le­der­ne i «De Krist­nes Hus».

Sat­ser på Is­ra­elven­ner

- Hvor lang tid vil det ta før dere kom­mer på Stor­tin­get, reelt sett?

- Vel­ger­grunn­la­get gjør det helt reelt at jeg sit­ter på Stor­tin­get i 2017 og har med meg en grup­pe også, med for­be­hold om at vi bry­ter kom­mu­ni­ka­sjons­sper­ren i media, sier Selle.

Han viser til en be­reg­ning TV 2 gjor­de etter høs­tens stor­tings­valg. Den viste at par­ti­et «ville sik­ret seg re­pre­sen­ta­sjon i 20 kom­mu­ner», sær­lig i Agder og Ro­ga­land, der­som det var lo­kal­valg, skrev TV 2-jour­na­list Kje­til Løset på hans blogg i fe­bru­ar.

- Og når er dere i re­gje­ring, Selle?

- Det er vans­ke­lig å si. Det vil av­hen­ge helt av valg­re­sul­tat og styrke­for­hold.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Er dere in­spi­rert av De Grøn­nes suk­sess i fjor høst?

- Vi er in­spi­rert av alle som lyk­kes og gjør suk­sess.

- Men De Grøn­ne har jo holdt på siden 1988, og fikk først stor­tings­plass i fjor?

- Men vi har en stor be­ve­gel­se i Norge, lø­se­lig kalt Is­ra­el­be­ve­gel­sen. En stor andel av den nors­ke be­folk­nin­gen er vel­dig po­si­ti­ve til Is­rael.

DAGEN

Partiet De Kristne

2637 medlemmer, 19 fylkeslag og rundt ti lokallag.

På nett: Dekristne.no

Fikk 17.731 stemmer ved stortingsvalget i fjor. Det gir rundt 1,5 millioner i årlig partistøtte.

Ny partiledelse er leder Erik Selle (valgt for to år), 1. nestleder Sten Klevås-Olsen fra Østfold (ett år), og 2. nestleder Trine Overå Hansen fra Hordaland (to år).

Resten av styret er Bjørn Arne Engen fra Aust-Agder, Gro Lønning fra Hordaland og Natacha Qwitonze Gatete Vuijsters fra Akershus.

Jan Ingvaldsen har overtatt som partisekretær etter Terje Simonsen.

De Kristne startet med medlemsblad som kommer ut fire ganger i året med opplag på 3000.

Les artiklene og kommentarene om De Kristne som er publisert på Dagen.no

Les også
Terje Simonsen på rehabilitering
Les også
Bortkastede stemmer
Les også
- Uproblematisk med parti i menighetslokaler
Les også
De Kristne og valgetErik Selle