- Allerede mulig å sortere fostre privat

Dersom tidlig ultralyd blir et offentlig tilbud for alle, kan det bane vei for at alle får adgang til omstridt blodprøve, tror lederen for Bioteknologinemnda.

I Dagen mandag spåd­de over­lege og hu­ma­ne­ti­ker Mor­ten Horn at gra­vi­de om fem til ti år vil kunne ta NIPD-blod­prø­ve og abort­pil­ler i pri­vat regi. Det vil gjøre se­lek­sjon av fost­re mulig.

- Det tror jeg ikke er et urea­lis­tisk sce­na­rio. Tek­no­lo­gi­en pres­ser etik­ken på flere måter, sier leder for Bio­tek­no­logi­nemn­da, Lars Øde­gård.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han mener at man ikke tren­ger å vente fem år en gang før dette blir mulig.

- Ut fra da­gens lov er det for­budt å gjøre se­lek­sjon, men med ny tek­no­lo­gi, som al­le­re­de fins, er det fullt ut mulig å omgå norsk lov al­le­re­de i dag, sier Øde­gård.

Både Øde­gård og Horn peker på den ri­ven­de ut­vik­lin­gen in­nen­for bio­tek­no­lo­gi. De tror også at po­li­ti­ker­nes kamp for tid­lig ul­tra­lyd som et of­fent­lig til­bud for alle gra­vi­de, kan bane vei for at den mye om­tal­te NIPD-blod­prø­ven kan bli et til­bud for alle.

Blod­prø­ven kan er­stat­te da­gens fos­ter­dia­gnos­tikk.

- Det er mye mulig at det gans­ke raskt vil bli sterkt press på å ut­vi­de til­bu­det til flere grup­per og gjel­de for flere til­stan­der, sier Øde­gård.

- Skjønn­ma­ler ikke

Flere par­ti­er, som Ap og SV, har pro­gram­fes­tet at tid­lig ul­tra­lyd skal bli et of­fent­lig til­bud for alle gra­vi­de. Horn mener at par­ti­ene skjønn­ma­ler kon­se­kven­se­ne av egen po­li­tikk.

Det pro­te­ste­rer parti­le­der Audun Lys­bak­ken ( SV) på. Han viser til at par­ti­et vil støt­te fa­mi­li­er som vel­ger å bære fram barn med ut­vik­lings­hem­ming eller ned­satt funk­sjons­evne. Vi­de­re vil han ikke ha noen form for inn­kal­ling til tid­lig ul­tra­lyd.

- Fordi vi vil stil­le slike krav tar Horn feil når han be­skri­ver kon­se­kven­se­ne av SVs po­li­tikk. Hvor­dan vi vil stil­le oss til re­gu­le­ring av fram­ti­dig tek­no­lo­gi må vi ta stil­ling til når det even­tu­elt blir ak­tu­elt, skri­ver han i en e-post til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Har vi først sagt ja til én ting, er det mye vans­ke­li­ge­re å si stopp til neste, tror KrFs helse­po­li­tis­ke tals­kvin­ne, Line Hen­ri­et­te Hjem­dal.

- Her drei­er det seg om at po­li­ti­ker­ne må være klar­tenk­te for fram­ti­den, og tørre å ta stand­punkt som stag­ger en ut­vik­ling som egent­lig ikke er øns­ke­lig på norsk jord, sier hun til Dagen.

- Tren­ger streng lov

Øde­gård tror en for­buds­lin­je har lite for seg i en tid hvor tek­no­lo­gi­en sta­dig ut­vik­les vel­dig raskt. Li­ke­vel er det strengt re­gel­verk po­li­ti­ker­ne leg­ger seg på.

- Måten å for­hind­re dette på er en fort­satt streng bio­tek­no­logi­lov, der det fort­satt er kri­te­ri­er for å få fos­ter­dia­gnos­tikk. Det skal Sp kjem­pe for, skri­ver Kjer­sti Toppe, helse­po­li­tisk tals­kvin­ne i Sen­ter­par­ti­et, i en e-post til Dagen.

KrFs po­li­tis­ke tals­kvin­ne har denne pla­nen:

- Jeg mener det er tre ho­ved­grep som blir vik­ti­ge: hold­nin­ger, at lov­ver­ket set­ter gren­ser for tek­nik­ken og at en ikke pri­va­ti­se­rer abort­pil­len, sier Line Hen­ri­et­te Hjem­dal.

Liste­top­pen for Øst­fold KrF vil også fore­byg­ge pri­va­ti­se­ring av abort­pil­len, og er be­kym­ret for ster­ke­re abort­press på for­eld­re.

- Vi øns­ker ikke at det å fjer­ne et fos­ter skal være en pri­vat sak. Kvin­ne­ne kan også tren­ge støt­te og hjelp i noen kri­tis­ke timer, både fy­sisk og psy­kisk, sier Hjem­dal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Umu­lig å stop­pe

Frp er der­imot usik­re på om et strengt lov­verk vil holde. Kari Kjø­naas Kjos, Frps helse­po­li­tisk tals­kvin­ne, er ikke i tvil om at Horns fram­tids­sce­na­rio kan bli vir­ke­lig i fram­ti­den.

- Vi øns­ker ikke en ut­vik­ling der vi sor­te­rer fost­re, men det vil være umu­lig å stop­pe at folk sor­te­rer selv, sier Kjos.

Hun viser til for­bu­det mot syn­te­tis­ke nar­ko­tis­ke stof­fer, som nå li­ke­vel blir solgt til Norge over in­ter­nett.

- Jeg tvi­ler på at man vil ønske å kon­trol­le­re en hver post­sen­ding ut av lan­det, sier hun.

DAGEN

Bioteknologiloven

Paragraf 1: «Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.

Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv».

Kilde: lovdata.no

Les også
Frykter privat fostersorteringAbortpiller
Les også
Humanist refser Høyre for å styres av feministerBlodprøve-debatten