AVHOLDSKARTET: Jo mørkere farge, jo færre avholdsfolk. Europa og Australia utmerker seg negativ ved at mindre enn 20 prosent av befolkningen sier nei til alkohol. Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia ligger på den motsatte siden av statistikken med mellom 80 og 100 prosent avholdsfolk. FOTO: WHO

6 av 10 drikker aldri alkohol

Avholdsfolket er i flertall på verdensbasis. Nye tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at flere enn seks av ti av jordens innbyggere aldri bruker alkohol.

- Ja, ver­den er egent­lig full av av­holds­folk, kom­men­te­rer Kari Los­si­us, av­de­lings­di­rek­tør ved stif­tel­sen Ber­gens­kli­nik­ken.

I rap­por­ten som ble lagt fram i Ge­ne­ve tid­li­ge­re i mai, på­vi­ser WHO at 61,7 pro­sent av ver­dens be­folk­ning aldri drik­ker al­ko­hol. Det vil si at det er omlag 4,52 mil­li­ar­der av­holds­folk på jorda av to­talt 7,35 mil­li­ar­der.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi an­be­fa­ler bli­ven­de for­eld­re at barna har kon­takt med inn­vand­re­re fordi de stort sett ikke drik­ker al­ko­hol. Det er bedre med flere typer et­nis­ke ven­ner. Det vil hjel­pe barna å drik­ke mind­re når de blir eldre, sier Los­si­us.

Rike drik­ker mer

WHO-rap­por­ten på­pe­ker at bru­ken av al­ko­hol er størst i de ri­kes­te de­le­ne av ver­den.

Kari Los­si­us mener det er en in­ter­es­sant ob­ser­va­sjon og at den sam­sva­rer med ut­vik­lin­gen vi har sett i Norge.

- Hvis vi ten­ker på før­krigs­kvin­ne­ne i Norge, så drakk de vel­dig lite al­ko­hol. De til­hør­te ofte en mi­sjons­be­ve­gel­se og hadde hardt ar­beid. Men med vel­stan­den øker bru­ken av al­ko­hol.

- De som bru­ker al­ko­hol er ofte med folk med høy ut­dan­nel­se og høy inn­tekt. Tenk på si­ga­ret­ter. Det er blitt et ta­perdrug og ingen røy­ker len­ger, i hvert fall ingen med kul­tu­rell ka­pi­tal. Men fort­satt er det slik at de med høy­ere inn­tekt drik­ker dy­re­re vin, og vin som står til maten og så vi­de­re.

Kari Los­si­us viser også til en annen ut­vik­ling. For to­tal­kon­su­met av al­ko­hol i Ita­lia og i Norge er i ferd med å nærme seg hver­and­re.

- I Ita­lia drik­ker de mind­re og mind­re mens det i Norge drik­kes det mer og mer. At vi drik­ker så lite her i lan­det, be­gyn­ner etter hvert å ikke være sant.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- I mange land er rus og pil­ler et spek­ta­ku­lært pro­blem de ser når nord­menn er på ferie. Det er en eks­port vi gjer­ne kunne vært for uten, sier di­rek­tø­ren.

Kul­tur og re­li­gion

Hun er ikke vel­dig over­ras­ket over at Nord-Afri­ka, Midt­østen og deler av Asia lig­ger høy­est på lis­ten over an­tall av­holds­folk.

- Det hand­ler om kul­tu­rel­le fak­to­rer og ikke minst at re­li­gio­nen spil­ler inn. I disse om­rå­de­ne er det stort sett tu­ris­ter som drik­ker, og det er ofte ikke lov å kjøpe al­ko­hol hel­ler.

Los­si­us leg­ger til at hun tror at det i disse lan­de­ne blir brukt en del il­le­ga­le rus­mid­ler.

- Det er der­for ikke sik­kert at de er så mye sun­ne­re enn oss når det kom­mer til styk­ke. De bru­ker gjer­ne khat og hasj og den slags.

End­res raskt

Ge­ne­ral­sek­re­tær Jan El­ve­rum i Blå Kors deler Los­si­us sitt syn på at største­par­ten av ver­dens be­folk­ning ikke bru­ker al­ko­hol, av kul­tu­rel­le eller re­li­giø­se år­sa­ker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er vi i Norge som skil­ler oss ut, sier El­ve­rum som ad­va­rer mot en si­tua­sjon som er i sterk end­ring.

- Al­ko­hol­in­du­stri­en job­ber stra­te­gisk for å rulle ut store mar­keds­fø­rings­kam­pan­jer og bru­ker mye res­sur­ser på lobby­virk­som­het med sikte på å få næ­rings­venn­lig al­ko­hol­lo­ver i ut­vik­lings­land. Det er sær­lig i det sør­li­ge Afri­ka in­du­stri­en sat­ser.

- Al­ko­hol­in­du­stri­en job­ber for å få flere til å be­gyn­ne å drik­ke. Re­klame­kam­pan­je­ne deres er full av bil­der av suk­sess­ful­le men­nes­ker som er vest­lig ori­en­tert og som bru­ker al­ko­hol.

- Bud­ska­pet er en­kelt: Mo­der­ne men­nes­ket drik­ker al­ko­hol. Med sånne re­klame­kam­pan­jer grei­er de å øke al­ko­hol­for­bru­ket i land som al­le­re­de har nok pro­ble­mer fra før.

El­ve­rum leg­ger til at Blå Kors de siste årene har bi­stått lo­ka­le myn­dig­he­ter og fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner med å etab­le­re en rus­po­li­tikk for å prøve å demme opp for den flo­den som er på gang.

DAGEN

Avholdsfolket

WHO har igjen kartlagt verdensbefolkningens forbruk av alkohol

Tallene avslører at 61,7 prosent aldri drikker alkohol

Flest avholdsfolk bor i Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia

Alkoholforbruket i et land vokser i takt med befolkningens velstandsutvikling

Gjennomsnittelig årlig forbruk av ren alkohol pr. hode er 6,2 liter

Les også
3,3 millioner alkohol-dødsfall årligSkadelig alkoholbruk