Stadig kritikk av Israel gir grobunn for antisemittisme

Alt i alt må man kunne påstå at gjen­tat­te gan­ger med ne­ga­tiv om­ta­le i norsk pres­se av jø­de­sta­ten Is­rael, ska­per gro­bunn for anti­se­mit­tis­me, slik jøder her i lan­det mener iføl­ge un­der­sø­kel­ser.

Medie­dek­nin­gen av Is­rael fikk ho­ved­de­len av skyl­den for økt anti­se­mit­tis­me i Norge. Det kom fram i den un­der­sø­kel­sen som Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­fund gjor­de for et par år siden blant 300 jøder i Norge.

95 pro­sent av de spur­te mente medie­nes pre­sen­ta­sjon av ny­he­ter om Is­rael ofte eller av og til er for­dreid i ne­ga­tiv ret­ning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå kan man ikke hente fram en sak som man kan si er skyld i økt anti­se­mit­tis­me. Men det er mulig å peke på saker som har en sterk anti-is­ra­elsk vink­ling og som det er grunn til å tro ska­per gro­bunn for anti­se­mit­tis­me.

NTB (Norsk Te­le­gram­byrå) er ikke kjent for å være ba­lan­sert når det gjel­der Midt­østen-dek­ning. I løpet av få dager send­te by­rå­et ut disse sa­ke­ne, de tre førs­te si­tert fra Vårt Lands gjen­gi­vel­se av dem førs­te uke i de­sem­ber:

«Is­ra­els­ke sol­da­ter skjøt i går inn i Syria som svar på...» Det er en van­lig opp­byg­ning når Is­rael er in­volvert. Men man burde ha åpnet med å skri­ve om dem som skjøt først. Men da hadde det ikke blitt så syn­lig at is­ra­els­ke sol­da­ter skjøt.

Ny ar­tik­kel: «UNRWA har måt­tet stan­se 19 av sine 20 bygge­pro­sjek­ter på Gaza­stri­pen som følge av man­gel på ma­te­ria­ler».

Sten­gin­gen av tun­ne­ler mel­lom Egypt og Gaza nev­nes som en be­grun­nel­se. Greit, men mer opp­ly­sen­de hadde saken blitt om føl­gen­de hadde blitt nevnt:

Nylig ble det opp­da­get at bygge­ma­te­ria­ler er brukt til å bygge store tun­ne­ler til Is­rael for å sende ter­ro­ris­ter inn i lan­det for å ramme si­vi­le is­rae­le­re.

Så da har man prio­ri­tert å bruke se­ment og ma­te­ria­ler til noe annet enn nød­ven­di­ge hus og sko­ler. Det kom­mer svært sjel­dent fram i de ulike medie­opp­slag her i lan­det, der Is­rael får skyl­den for man­ge­len.

Flere bil­der av slike tun­ne­ler er gjen­gitt i nest siste num­mer av Is­rael To­days nors­ke ut­ga­ve Is­rael Idag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NTB laget en meget al­vor­lig sak om at pa­le­stins­ke barn har det ille i is­ra­els­ke fengs­ler. Det er uhyre al­vor­lig hvis si­tua­sjo­nen er slik det frem­går av ar­tik­ke­len.

Og da burde NTB i sam­svar med god presse­skikk ha latt mot­par­ten, den is­ra­els­ke stat, ha kom­met til orde med en kom­men­tar.

Jeg send­te en hen­ven­del­se til NTB og spur­te om de hadde prøvd å få en kom­men­tar til saken fra is­ra­elsk hold.

NTB svar­te at de hadde ikke det da de mente saken var vel do­ku­men­tert og styr­ket av uten­riks­mi­nis­te­rens kom­men­tar. Det hol­der ikke.

Hadde NTB laget en sak om for­hol­de­ne i for ek­sem­pel pa­le­stins­ke fengs­ler, jeg vet ikke om de noen gang har gjort det, er jeg over­be­vist om at an­svar­li­ge myn­dig­he­ter hadde fått slip­pe til med en kom­men­tar, om de ville.

«Netanyahu med domme­dags­pro­fe­ti før pave­møte», skrev NTB i en tit­tel i for­bin­del­se med den is­ra­els­ke stats­mi­nis­te­rens besøk i Ita­lia hos paven, og vi­de­re at han «raste mot sin Lu­ci­fer».

- Begge deler helt uten dek­ning i stof­fet og i klart brudd med Vær Var­som-pla­ka­ten, skri­ver dag­lig leder Con­rad Myr­land i Med Is­rael for fred (MIFF) i en kom­men­tar på deres nett­side. Han opp­ly­ser at NRK på sin nett­side end­ret tit­te­len etter kla­ger, mens flere aviser ikke gjor­de end­rin­ger.

- Denne saken føyer seg inn i en lang rekke hvor ny­hets­by­rå­et NTB vrir og ven­der på saker for å frem­stil­le Is­rael og is­ra­els­ke le­de­re i et ufor­del­ak­tig lys, skri­ver Myr­land

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det er ikke vans­ke­lig å finne andre saker med Is­rael-brodd som ikke er skre­vet av NTB.

Mest kjent er Jo­steins Gaar­der kro­nikk fra Af­ten­pos­ten i 2006. «Vi an­er­kjen­ner ikke len­ger sta­ten Is­rael. Det er ingen vei til­ba­ke».

Det står Is­rael, den enes­te stat i ver­den med fler­tall av jøder, ikke Nord-Ko­rea med sine kon­sen­tra­sjons­lei­rer, eller Kina som ok­ku­pe­rer/an­nek­te­rer Tibet.

En annen sak fra Af­ten­pos­ten: Jour­na­list Torbjörn Pe­ters­son hadde en stør­re re­por­ta­sje om uro og opp­tøy­er i Tibet. I ar­tik­ke­len ble det ikke en enes­te gang pekt på Kinas ok­ku­pa­sjon/an­nek­te­ring av lan­det som grunn til opp­tøy­ene. Godt gjort.

En nyere sak fra verdi­de­batt.no: Det ble skre­vet at is­ra­elsk lov ga­ran­te­rer stats­bor­ger­skap til alle jøder, men pa­le­sti­ne­re som tid­li­ge­re bodde i Is­rael blir nek­tet inn­rei­se, og så an­ty­det at dette luk­ter apart­heid.

Isak Aasve­stad svar­te føl­gen­de: Hel­las gir gresk stats­bor­ger­skap til per­soner av gresk et­ni­si­tet, men ikke til et­nis­ke tyr­ke­re som bodde i Hel­las fram til folke­ut­veks­lin­gen i 1923, ei hel­ler til et­nis­ke al­ba­ne­re som ble for­dre­vet fra Hel­las i 1944 og 45.

Polen og Ro­ma­nia gir hen­holds­vis polsk og ru­mensk stats­bor­ger­skap til per­soner av polsk et­ni­si­tet, men ikke til et­nis­ke tys­ke­re som ble for­dre­vet i 1945-47, i følge Aasve­stad, som skri­ver at mange land har lig­nen­de lover. Men de går fri for an­kla­ger om apart­heid.

I Vårt Land for 29. mai 2012 skri­ver jour­na­list Geir Ove Fonn om «En ver­den full av murer». Det er et in­ter­es­sant emne, for det fin­nes et stort an­tall murer og gjer­der som sta­ter har bygd for å be­skyt­te seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Folk flest har vel bare hørt om den Is­rael har bygd av nyere murer. I fakta­ram­men skil­ler én seg ut, nem­lig Is­ra­els mur, som er mest net­ting­gjer­de. Den er den enes­te som får en ka­rak­te­ris­tikk av dem som er imot muren, det vil si pa­le­sti­ner­ne. Og ka­rak­te­ris­tik­ken er - selv­føl­ge­lig - ne­ga­tiv: Apart­heid­mur.

Men ikke alle er enig i be­skyld­nin­ge­ne om apart­heid. Den ka­na­dis­ke stats­mi­nis­te­ren Har­per var nylig på besøk i Is­rael. I en tale i Knes­set kom han med sterk støt­te til Is­rael (Se verdi­de­batt.no). Blant annet sa han dette:

- Mest skam­me­lig av alt er det at noen kal­ler Is­rael for en apart­heid­stat.

En sju spal­ters tit­te­len fra Vårt Land 10. 1: «Storm mot tøff asyl­po­li­tikk i Is­rael». Flere tusen asyl­sø­ke­re har vært sam­let til de­mon­stra­sjo­ner for at om­kring 60.000 asyl­sø­ke­re som opp­hol­der seg i lan­det ulov­lig, skal få bli.

Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ner mener det er livs­far­lig for asyl­sø­ker­ne å re­tur­ne­re dem til Eri­trea og Sudan. Neppe er det noen tvil om det.

Jour­na­list Geir Ove Fonn har fun­net fram til kom­men­ta­tor Gi­de­on Levy, som skri­ver i avi­sen Haa­retz at det is­ra­els­ke sam­funn er «ond­skaps­fullt sam­funn», an­ført av en «ond» re­gjer­ning.

Det er greit at en avis lar oss få vite at en skri­bent i en is­ra­elsk avis mener dette. Men det kunne ha gjort seg om det hadde kom­met noen mot­fore­stil­lin­ger. Som at Is­rael har tatt imot om­kring én mil­lio­ner inn­vand­re­re siden 1990.

En rekke land nek­ter å ta imot flykt­nin­ger. Selv det gode lan­det Norge har sendt ut barn. Og visst­nok re­du­ser­te re­gje­rin­gen an­tall flykt­nin­ger fra Syria som vi kunne ta imot, til noen få hund­re. Norge er visst ikke blitt ondt av den grunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når Is­rael sier nei slik det ser ut nå, da må vel vi gode nord­menn ta imot dem. Jeg kan vel med glimt i øye si at Vårt Land kunne ha in­ter­vju­et SV-le­der Lys­bak­ken, som sik­kert hadde stilt seg i spis­sen for å få de 60.000 afri­ka­ner­ne hit. Sier re­gje­rin­gen nei, kan han jo an­be­fa­le boi­kott av nors­ke varer.

Alt i alt må man kunne påstå at gjen­tat­te gan­ger med ne­ga­tiv om­ta­le i norsk pres­se av jø­de­sta­ten Is­rael, ska­per gro­bunn for anti­se­mit­tis­me, slik jøder her i lan­det mener iføl­ge un­der­sø­kel­ser.

Israel Torbjørn Greipsland Askim

Les også
Grov jødehets etter utdeling av MIFF-avis i Oslo
Les også
Vår problematiske grunnlov
Les også
Ny antisemittisk blogg anmeldt for rasisime
Les også
Nazijegere retter søkelyset mot Norge
Les også
Bruker fem millioner til kampen mot antisemittisme
Les også
KrF håper på flertall mot antisemittisme
Les også
Kamuflert jødehat
Les også
EU og boikott av Israel