Ost og laks i agurktiden

Vi kan ikke utelukke en motreaksjon fra EU.

Som­mer­en kal­les agurk­tid i media fordi det tra­di­sjo­nelt har vært lite annet å skri­ve om enn torg­pri­se­ne på fers­ke grønn­sa­ker. I årets agurk­tid har media også i år hatt fokus på pri­mær­næ­rin­ge­ne, men år­sa­ke­ne var langt mer al­vor­li­ge og om­fat­ten­de enn pri­sen til for­bru­ker.

Det er tre ulike saker som har satt norsk land­bruk og fiskeri­næ­ring på dags­or­den: Inn­fø­rin­gen av høy­ere av­gif­ter på en del oster im­por­tert fra EU, saue­drap og ulve­jakt i inn­lands­fyl­ke­ne, samt en gjen­gan­ger: Russ­lands mis­nøye med nors­ke mat­myn­dig­he­ters kon­troll av opp­dretts­laks for eks­port.

La oss ta det in­nen­riks­po­li­tis­ke først. Rov­dyr­po­li­tik­ken. Da ulven denne som­mer­en slo hardt og bru­talt til uten­for om­rå­der po­li­ti­ker­ne har be­stemt at den skal være i, reis­te to stats­rå­der umid­del­bart på besøk til ram­me­de små­febøn­der i Opp­land.

Ut­ryk­nin­gen be­kref­tet straks en av de uover­sti­ge­li­ge mot­set­nin­ge­ne i det rødgrøn­ne sam­ar­bei­det: Land­bruks­mi­nis­ter Tryg­ve Slags­vold Vedum fraSen­ter­par­ti­et tok straks til orde for ut­ryd­ding av ulven. Miljø­vern­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell (SV) slo fast etter be­sø­ket hos for­tvil­te saue­bøn­der i Vin­st­ra at «Vi skal ha leve­dyk­ti­ge rov­dyr­be­stan­der i Norge. Det kom­pro­mis­ser jeg ikke på.».

De andre sa­ke­ne kan ha langt mer vidt­rek­ken­de kon­se­kven­ser for Norge, både øko­no­misk og i for­hold til våre in­ter­na­sjo­na­le for­bin­del­ser. For det førs­te: Re­ak­sjo­nen fra EU-par­la­men­tet på for­høy­ede toll­sat­ser på im­port av ost, var ikke nådig.

«Den nors­ke tol­l­end­rin­gen på visse oste­ty­per og kjøtt­pro­duk­ter er pro­tek­sjo­nis­tisk. Den er ikke hva unio­nen ven­tet fra ven­ner og na­bo­er», sa EUs re­gio­nal­kom­mis­sær, Jo­han­n­es Hahn fra Øster­rike da saken ble dis­ku­tert i par­la­men­tet. Han la til at tol­l­end­rin­gen står i mot­set­ning til EØS-av­ta­lens mål om li­be­ra­li­se­ring av han­de­len. I til­legg var det i de­bat­ten sterk ir­ri­ta­sjon over at Norge, som ikke er ram­met av den øko­no­mis­ke til­bake­gan­gen i Euro­pa, li­ke­vel vel­ger å øke im­port­ver­net på varer fraEU.

Dette hand­ler altså om mer enn økt toll på pro­duk­ter som kon­kur­re­rer med nors­ke land­bruks­va­rer. Det hand­ler om vårt for­hold til av­ta­ler vi har inn­gått og ikke minst hvor­dan vi be­hand­ler våre na­bo­er i tunge tider. Vi kan hel­ler ikke ute­luk­ke en mot­re­ak­sjon fra EU og at den kan komme på et felt som vil koste norsk næ­rings­liv dyrt: lakse­eks­por­ten.

Der har som kjent Norge og EU hatt noen tøffe opp­gjør tid­li­ge­re, og vi kan ikke tro at nors­ke myn­dig­he­ter er lyst­ne på nye run­der om EU-tol­len på norsk laks. For det er en al­vor­lig trus­sel når vi vet at omlag to tre­de­ler av norsk opp­dretts­eks­port går nett­opp til EU.

Al­vor­li­ge trus­ler har også kom­met fra et lakse­im­por­te­ren­deRuss­land som tar unna omlag 13 pro­sent av den nors­ke eks­por­ten. De har igjen kla­get over mang­len­de kva­li­tets­kon­troll. Nors­ke myn­dig­he­ter mener den gjen­tat­te kri­tik­ken ikke hand­ler om nors­ke for­hold, men om makt­kamp mel­lom ulike myn­dig­hets­or­ga­ner på rus­sisk side. Ingen av våre andre 120 mar­ke­der har kla­get på kva­li­te­ten.

Men om rus­ser­ne gjør alvor av trus­le­ne om stopp i fiske­im­por­ten, uan­sett hva som måtte være den egent­li­ge år­sa­ken, vil det bli være et be­ty­de­lig til­bake­slag for en vik­tig kyst­næ­ring.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));