Mer bråk om reservasjon?

Det er ikke selve reservasjonen, men muligheten til å slippe å henvise til abort som er det viktigste, skriver Dagen på lederplass.

Mange spørs­mål gjen­står etter den over­ras­ken­de nye ut­vik­lin­gen i re­ser­va­sjons­sak rett før hel­gen.

Det er for det førs­te grunn til å spør­re hvor­for de to re­ser­va­sjons­ka­me­ra­te­ne KrF og Høyre hadde så stort hast­verk med å of­fent­lig­gjø­re at det opp­rin­ne­li­ge for­sla­get skul­le skro­tes. Be­skje­den ble gitt selv om for­sla­gets hø­rings­frist ikke en gang hadde gått ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For KrFs del kom av­gjø­rel­sen som en over­ras­kel­se, ikke bare på vel­ger­ne, men også fak­tisk for parti­le­del­sen. Nest­le­der Bjørg Tys­dal Moe be­kref­ter over­for Dagen at hun ikke var in­for­mert om parti­le­der Knut Ha­rei­des ut­spill tors­dag kveld.

Fak­tisk var det bare to av par­ti­ets toppo­li­ti­ke­re som viss­te hva som skul­le skje. Ha­rei­de og KrFs helse­po­li­tis­ke tals­kvin­ne på Stor­tin­get Olaug Bolle­stad.

Og enda vik­ti­ge­re: Av­gjø­rel­sen om å drop­pe den ori­gi­na­le ut­ga­ven av re­ser­va­sjons­ret­ten ble tatt uten at det fore­lig­ger et en­de­lig fer­dig for­slag til hvor­dan en ny ord­ning skal ut­for­mes. Det gir selv­føl­ge­lig grunn­lag for spe­ku­la­sjo­ner. Og ny usik­ker­het hos re­ser­va­sjons­le­ge­ne som trod­de at deres sam­vit­tig­hets­fri­het var sik­ret.

Iføl­ge helse­mi­nis­ter Bent Høie er et nytt for­slag like rundt hjør­net. Spørs­må­let blir da hvor­for man ikke kunne vente til man hadde den nye løs­nin­gen klar og der­med kunne unn­gått all usik­ker­he­ten.

For KrFs del har le­ge­nes sam­vit­tig­hets­fri­het hele tiden vært det sprin­gen­de punk­tet. Der­for må det nye for­sla­get inne­hol­de ord­nin­ger som gjør at fast­le­ger ikke tren­ger å gå på kom­pro­miss med sin over­be­vis­ning i spørs­mål som om­hand­ler liv og død.

Dette gjel­der rik­tig­nok få leger, men for KrF hand­ler det om noe mye stør­re, nem­lig par­ti­ets tro­ver­dig­het. Hvis man lar seg ut­ma­nøv­re­re i en slik sak selv om man sit­ter med en un­der­skre­vet av­ta­le med Høyre og FrP i hån­den, så vit­ner ikke det ak­ku­rat om po­li­tisk mot og handle­kraft. Da står man rib­bet til­ba­ke på et po­li­tikk­om­rå­de som tra­di­sjo­nelt har be­tydd mye for vik­ti­ge grup­per av KrF-vel­ger­ne.

På den annen side er det jo ikke selve re­ser­va­sjo­nen, men mu­lig­he­ten til å slip­pe å hen­vi­se til abort som har vært det vik­tigs­te både for disse le­ge­ne og for KrF. Hvis dette kan iva­re­tas på en annen måte enn gjen­nom en re­ser­va­sjons­ord­ning, så er det vel og bra.

Og lek­ka­sje­ne fra de nye for­hand­lin­ge­ne mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene og KrF tyder på at det er mulig. Iføl­ge NRK kan det gå mot at ingen fast­le­ger len­ger vil be­hø­ve å un­der­skri­ve abort­hen­vis­nin­ger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kan­skje kan en slik sys­tem­end­ring fak­tisk vise seg å være bedre enn en re­ser­va­sjons­ord­ning som i mange til­fel­ler også kan virke stig­ma­ti­se­ren­de for den en­kel­te lege. Vi har jo sett hvor­dan flere medi­er al­le­re­de i for­kant har inn­hen­tet og of­fent­lig­gjort hvil­ke leger som vil re­ser­ve­re seg. Men fore­lø­pig vet vi altså ikke hvor­dan det en­de­li­ge for­sla­get vil se ut.

Og et siste spørs­mål som uan­sett fort­satt gjen­står er hvor­dan op­po­si­sjo­nen vil rea­ge­re når de ser den kom­men­de av­ta­len mel­lom re­gje­rin­gen og KrF. Sær­lig Ar­bei­der­par­ti­et og SV har jo sett at de kunne bruke re­ser­va­sjons­spørs­må­let til ef­fek­tivt å plage re­gje­rin­gen i må­neds­vis ved å om­ska­pe den til en abort­sak.

Kan­skje vil det fris­te til gjen­ta­gel­se når Høie om kort tid leg­ger frem sitt kom­pro­miss­for­slag?

Les også
Høie sender nytt abortforslag på høring
Les også
Retrett med seier