Kritikkens nådegave

Vi tror man gjør klokt i å møte profetier med nøkternhet og ydmykhet.

Etter som­mer­ens Oase-stev­ne har den pro­fe­tis­ke tje­nes­ten fått ny opp­merk­som­het. For­kyn­ner Kari Holm­ås ytret seg kri­tisk om at man på stev­net nær­mest kunne be­stil­le pro­fe­ti­er til seg selv. Man kan være uenig i Holm­ås' måte å frem­me bud­ska­pet om at Guds navn skul­le ha blitt mis­brukt på, det skjed­de på ta­ler­sto­len over­for en for­sam­ling med be­gren­set an­led­ning til å un­der­sø­ke på­stan­den. Li­ke­vel er det grunn til å tenke grun­dig over det hun tok opp. Her ser vi gjer­ne at Oase-le­del­sen gjør grun­dig rede for hvil­ken plass slike pro­fe­ti­er etter deres me­ning har.

I den mo­der­ne ka­ris­ma­tik­kens land­skap er blind­vei­ene mange, og be­ho­vet for sunn ån­de­lig dømme­kraft stort. Sam­ti­dig gjør vi klokt i å ikke skyl­le bar­net ut med bade­van­net. I møte med skuf­fel­ser kan det være fris­ten­de å av­vise pro­fe­ti­ens funk­sjon i vår tid, men da ri­si­ke­rer vi å miste Ån­dens på­min­nel­ser i be­stem­te si­tua­sjo­ner eller til be­stem­te tider.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er grunn­leg­gen­de vik­tig å for­stå for­skjel­len mel­lom gam­mel­tes­ta­ment­li­ge og ny­tes­ta­ment­li­ge pro­fe­ti­er. I Den nye pakts tid kan alle krist­ne tale pro­fe­tisk (1. Kor 14:31), men ingen er unn­dratt kra­vet til etter­prø­ving. Ingen kan der­med hevde at det han eller hun mener å ha fått åpen­bart fra Gud, ikke skal være gjen­stand for de­batt. Der denne etter­prø­vin­gen mang­ler, kan mis­bruk av den pro­fe­tis­ke gaven få be­ty­de­li­ge ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser.

Det er også vik­tig å un­der­stre­ke at så­kal­te per­son­li­ge pro­fe­ti­er ikke er noen ho­ved­sak i Det nye tes­ta­men­te. Vi tror Den hel­li­ge ånd kan gi min­nel­ser og på­pe­ke kon­kre­te for­hold, men vil un­der­stre­ke at pro­fe­tisk tale først og fremst hand­ler om å kaste lys over Guds ords evige sann­he­ter. Dette er det vik­tig å minne om, ikke minst i myl­de­ret av frem­tids­vi­sjo­ner som lig­ner mis­ten­ke­lig på ønske­tenk­ning ikledd en ån­de­lig drakt. Det er al­vor­lig der­som den pro­fe­tis­ke tje­nes­te blir re­du­sert til be­stil­te løf­ter om en lyk­ke­lig frem­tid.

Pro­fes­sor Er­ling Dan­bolt skrev i sin tid at kri­tik­kens gave også er en nåde­gave. Skrift­ste­der som 1. Tess 5:21 og 1. Joh 4:1 gir ham dek­ning for denne på­stan­den. Li­ke­vel er nok kri­tik­kens, eller vur­de­rin­gens gave, un­der­kjent i deler av den mo­der­ne kris­ten­het. Det er lett for at en­tu­si­as­mens bøl­ger får føre an, og at den sunne dømme­kraf­ten kom­mer i bak­grun­nen. Få eller ingen vil være fest­brems, og da er faren for av­spo­rin­ger høyst reell.

Vi tror man gjør klokt i å møte pro­fe­ti­er med nøk­tern­het og yd­myk­het, det gjel­der både dem som av­le­ve­rer og dem som tar imot bud­ska­pet. Der­som pro­fe­ti­ene glir over i en kva­si-kris­te­lig spå­doms­kunst, har de mis­tet sitt bi­bels­ke grunn­lag.

Vi vil være var­som­me med å kri­ti­se­re Oase-le­del­sens prak­sis før vi har fått en or­dent­lig rede­gjø­rel­se for hvor­dan de ten­ker. Men en slik gjen­nom­gang trengs, hvor man på teo­lo­gisk og prin­si­pi­elt grunn­lag gjør rede for hvor­dan be­ve­gel­sens ka­ris­ma­tis­ke egen­art her skal komme til ut­trykk. Ikke minst er det i vår tid behov for å drøf­te i hvil­ken grad det er fare for at ka­ris­ma­tis­ke yt­rin­ger kan ta opp­merk­som­he­ten bort fra kjer­nen i det krist­ne evan­ge­li­et. Som bis­kop Er­ling Utnem i sin tid sa: et un­der­for­stått kors er et mis­for­stått kors.

Les også
Uenighet om profeti på OasePaneldebatt på Oase
Les også
Vil lytte til Oase-kritikerSommerOase
Les også
Oase lukker prosessen rundt Holmås-talen
Les også
Advarer mot spådomskunsterProfetistriden i Oase