Forsiktig med vranglærebegrepet

Den naturalistiske evolusjonstenkningen er uforenlig med kristen tro.

Evolusjonslæren har vært fremstilt på ulike måter. En kort versjon er at alt liv har utviklet seg i sammenhengende kjeder av arter som stammer fra en felles opprinnelig urcelle.

Mutasjoner (tilfeldige endringer i arvematerialet) fører til at individer innen samme art har litt forskjellige egenskaper. Konkurransen mellom dem fører til at de best tilpassede overlever og bringer sine gener videre til neste generasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ved dette skjer et såkalt «naturlig» utvalg. Over et tidsrom på mer enn fire milliarder år har utviklingen fått fram alle de plante- og dyrearter som har eksistert og de som finnes i dag, inkludert mennesket.

Den naturalistiske evolusjonstenkningen vil sterkt fastholde at det bare er naturlover og tilfeldigheter som har drevet evolusjonen framover. Naturalismen hevder at årsaken til alt som skjer i naturen, må finnes i naturen selv.

Her gis ingen plass for Gud som skaper. Evolusjonen er ikke målrettet, derfor er også mennesket blitt til uten hensikt. De fleste universiteter og lærebøker i skolen formidler en slik tenkning – da gjerne på indirekte måte idet man ikke en gang nevner muligheten for at Gud kan være skaper.

Mange naturprogram som vises i fjernsynet tolker hele virkeligheten ut fra en naturalistisk verdensoppfatning.

Darwins utviklingslære gav grunnlag for et nytt menneskesyn, kan vi høre fra dette hold. Biologiprofessor Dag Hessen, skrev i sin bok «Det tapte paradis» (1997): «Som Kopernikus i sin tid avlivet forestillingen om jorda som universets sentrum, punkterte Darwin troen på mennesket som den utvalgte art, skapt i Guds bilde.»

Han fortsetter: «I jakten på det unikt menneskelige må vi ha i bakhodet at evolusjonsmessig har mennesket blitt til nærmest på slump, at vi på ingen måte er noe endeprodukt av evolusjonen, og at det rent biologisk kan diskuteres om vi er den mest vellykkede blant organismene.»

Slik blir evolusjonslæren forenet med en ateistisk ideologi og virkelighetsoppfatning. Mennesket er bare resultat av en blind prosess som ikke ennå er avsluttet. Mennesket står ikke til ansvar for noen instans utenfor seg selv. En slik tenkning er helt uforenlig med kristen skapertro.

Men det finnes kristne naturforskere som vil si: Denne naturalistiske evolusjonslæren er uttrykk for en sammenblanding av naturvitenskap og filosofi. Evolusjonen kan betraktes som Guds måte å skape på. En slik teistisk evolusjonstenkning kan ha noe ulikt innhold.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noen vil si at Gud skapte den første organismen. Siden har utviklingen gått i samsvar med de lover Gud la ned i naturen, uten at han har grepet direkte inn i prosessen. Andre ser det slik at Gud ikke bare satte evolusjonsprosessen i gang.

Gud har grepet inn underveis og styrt utviklingen mot mennesket som mål. Og mennesket er skapt med kvaliteter som adskiller det fra dyrene.

De som mener at Gud har skapt alt liv, blir ofte kalt kreasjonister. Blant disse er det også forskjellige syn. Noen vil hevde at skapelsen skjedde over lang tid. De aksepterer en biologisk utvikling – en mikroevolusjon innen artene.

Men her er store genetiske sprang som ikke kan forklares bare med tilfeldighet og naturlover. Ung-jord-kreasjonistene vil imidlertid tolke skapelsesberetningen i 1. Mosebok bokstavelig på den måten at hele skapelsen skjedde i løpet av seks alminnelige dager for cirka 6000 år siden.

Intelligent Design-bevegelsen har i de senere årene argumentert vitenskapelig for at alle livsformer skyldes en Designer, de er ikke bare et resultat av tilfeldigheter og naturlover.

Bevegelsen avviser en naturalistisk evolusjonslære, men rommer forskere med ulike syn på hvordan de ulike arter er blitt til. Bevegelsen vil ikke på vitenskapelig grunnlag påstå at Designeren er den samme som Bibelens Gud. De fleste tilhengerne har likevel den overbevisning at Bibelens Gud er Designeren.

Selv har jeg ikke problemer med å kalle meg kreasjonist, fordi jeg er overbevist om at Gud har skapt universet, alt liv og mennesket med hensikt. Forskere knyttet til Intelligent Design har vist at naturen selv peker mot en Skaper.

Den naturalistiske evolusjonstenkningen er uforenlig med kristen tro. Forøvrig bør vi være forsiktige med å bruke vranglærebegrepet overfor kristne mennesker som tenker ulikt om hvordan Gud har skapt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det gjelder både de som forener evolusjonslæren med en kristen skapertro og de som står for en ung-jord-kreasjonisme. At jorda er cirka 6000 år er imidlertid i strid med vitenskapelige fakta. Det vil jeg komme tilbake til i en egen artikkel.