Et håp for julaften

Folk flest er for til­gjen­ge­lig Vin­mono­pol for folk flest, li­ke­så mine med­vand­re­re, og meg selv. Folk flest øns­ker ikke åpnet Vin­mono­pol på jul­af­ten, skriver Paal André Grinderud.

Etter mange dager uten­for Stor­tin­get med vår lille punkt­mar­ke­ring, har vi opp­levd mange men­neske­mø­ter. Så sto vi der i sol­skin­net, i møte med men­nes­ker som kom og gikk. Vi kjen­te varme og om­tan­ke fra de vi snak­ket med, og det gjor­de oss godt.

Så gikk ti­me­ne, og jeg tenk­te: Er det verdt stre­vet med å stå her dag ut og dag inn? Vil vi nå frem med vårt enkle bud­skap:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi ber kun om én enes­te dag i året; la Vin­mono­po­let være steng på jul­af­ten. Det som en sym­bol­dag for mange barn og unge som opp­le­ver for­eld­re som drik­ker for mye, som lever i al­ko­ho­li­ser­te hjem.

En forbi­pas­se­ren­de eldre kvin­ne dame stop­pet opp. Hun leste på vår rollups, og tok imot vår lapp, hvor vi ba om at de som øns­ket kunne sende en mail til helse­mi­nis­ter Bent Høie.

Hun leste lenge. Så gikk jeg helt nærme henne. Hun gråt. Så sa hun: Om mine ben hadde vir­ket skik­ke­lig, skul­le jeg ha stått her med dere dag og natt.

Hun gråt. Det var sterkt å se dette for meg som sto så nære henne. Hun fort­sat­te: Om min far ikke hadde druk­ket for mye på jul­af­ten, hadde jeg slup­pet å sten­ge både meg selv og mine små søs­ken inne på et rom. Hun pus­tet.

Et langt pust. Så fort­sat­te hun: Jeg var så redd at jeg hver jul­af­ten våk­ner trist. Så må jeg ta meg sam­men, og være der for mine barn og barne­barn.

Jeg spur­te henne om jeg ano­nymt kunne få lov til å for­tel­le dette vi­de­re. Hun svar­te: Det kan du så gjer­ne. Skriv det gjer­ne på stor­tings­veg­gen.

De er ikke vet­tu­ge om de be­stem­mer seg for å åpne opp jul­af­ten. La de barna som nå opp­le­ver dette, få en dag som er deres. Det for­tje­ner vi vir­ke­lig, av­slut­tet hun.

Det fin­nes hel ved blant stor­tings­po­li­ti­ke­re. Det er min er­fa­ring de siste da­ge­ne. Jeg møtte flere av dem inne i re­sep­sjo­nen på Stor­tin­get. De er laget av hel ved, og jeg vet at de vil barn og unges beste, og øns­ker at alle barn skal slip­pe å vokse opp med fulle for­eld­re. De for­står også at en sym­bol­dag er vik­tig, i så måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg ten­ker: La dagen få sin glød, og nat­ten sin fred senke seg alle dere som er po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get. Jeg er takk­nem­lig for den for­stå­el­se og støt­te jeg har fått disse da­ge­ne jeg har stått uten­for Stor­tin­get.

Alle disse net­te­ne jeg lå våken som barn, og tenk­te: Kjæ­res­te Gud, kan du være så snill å sende noen hit til min rom. Jeg stol­te ikke på et enes­te men­nes­ke. Hvem ville vel bry seg om meg?

Det var mine tan­ker, som førte meg inn i en­som­het.

Denne en­som­he­ten unner jeg ingen andre, for den er øde­leg­gen­de og gru­som. Det mest gru­som­me som har skjedd i mitt liv, er at jeg måtte følge min egen mor inn i døden.

Det kom­mer jeg nok aldri over, men jeg har lært å leve med det. For­eld­re som drik­ker for mye, for­mør­ker barn og unges liv, og gir sine barn en tapt barn­dom, og ofte et øde­lagt liv.

Det er mange unge som sli­ter her og nå, og som aldri kom­mer til å for­tel­le sin his­to­rie til noen, fordi skam­men re­gje­rer i åre­vis, ofte helt til li­vets slutt.

Skam­men gri­per inn i et helt livs­løp, og føl­ger dette bar­net livet ut. Der­for er jeg glad det fin­nes po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get som ser dette, Der­for er jeg glad for at det fin­nes po­li­ti­ke­re som ser dette, og er hel ved.

Det kom en ung mann til oss uten­for Stor­tin­get. Han sa: Hadde Vin­mono­po­let vært åpent på jul­af­ten, hadde det ikke blitt ribbe på meg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange av de vi har møtt disse da­ge­ne, har for­talt mange vonde his­to­ri­er. For meg var nat­ten den ver­ste tiden. Jeg var redd og usik­ker, og tenk­te at det aldri ville bli mor­gen igjen.

Jeg ba til Gud og spur­te om han ikke kunne sende til­ba­ke min far, som døde da jeg var ti år. Jeg ba så hardt, at jeg ble helt hvit på kno­ke­ne.

Kjære po­li­ti­ke­re på Stor­tin­get. Gi de barn og unge som stre­ver, og oss voks­ne barn av al­ko­ho­li­ke­re, et jul­af­ten­stengt vin­mono­pol. Dere taper ikke så mye på den ges­ten.

Folk flest er for til­gjen­ge­lig Vin­mono­pol for folk flest, li­ke­så mine med­vand­re­re, og meg selv. Folk flest øns­ker ikke åpnet Vin­mono­pol på jul­af­ten.

Takk til alle dere på Stor­tin­get som for­står hva vi snak­ker om. Dere som ikke gjør det, kan vi gjer­ne for­tel­le mer. La det bli en sym­bol­dag for de mange tusen barn og unge som stre­ver seg ihjel i hver­da­gen. La det bli da­gens tanke og hand­ling, helse­mi­nis­ter Bent Høie.

Paal André Grinderud

Forfatter

Paal André Grunderud
Les også
La julaften være i fred
Les også
Aksjonerer for stengte vinmonopol på julaftenRegjeringens alkoholpolitikk