KABA: Islams sentrale helligdom er en enkel, firkantet steinbygning tildekket med svart klede, som ligger i hovedmoskéen Masjid al Haram i Mekka i Saudi-Arabia. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

Er Jesu Kristi far virkelig Allah?

Det blir hevdet at Gud i kristendommen og Allah i islam er den samme Gud. Det er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. En slik påstand gjør dypest sett ikke rett overfor verken kristendommen eller islam.

Et viktig argument som brukes for å forsvare denne påstanden er at det arabiske navnet for Gud er Allah. I arabiske bibler står det Allah for Gud.

Men dette argumentet holder ikke. Det er en logisk kortslutning å trekke en slutning fra et navn til ideologi og teologi. I tillegg til å være et begrep for Gud, er Allah også et egennavn. Det ser vi av trosbekjennelsen til islam: «Det finnes ingen Gud foruten Allah og Muhammed er hans profet».

Det vi må spørre etter er om vi finner den samme guddommelige åndspersonligheten i kristendommen og islam. Og det finner vi ikke. Bibelens Gud og Koranen og islams Allah er helt forskjellige, selv om det rent overfladisk sett er noen likhetspunkter. Både kristendommen og islam har ett monoteistiske gudsbilde, der Gud har skapt alt, holder alt oppe og er atskilt fra sitt skaperverk. Der slutter også likheten.

Vi må spørre om vi finner den samme guddommelige åndspersonligheten i kristendommen og islam.

Den sanne Gud i Bibelen er ikke bare en. Han er også tre. Han er tre og en på samme tid. Gud er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Dette nekter islam. Allah er enhetlig. Han er ikke avlet og har heller ikke avlet. Allah har ingen enbåren sønn. Islam ser på læren om treenigheten i kristendommen som avgudsdyrkelse og en form for polyteismen. Det at Allah er en, er et hoveddogme i islam. Det at Gud er en og tre på samme tid, er tilsvarende et hoveddogme i kristendommen.

Les også
Koranens navn på Allah beskriver også den kristne gud

Bibelen viser med tindrende klarhet at Gud er Jesu Kristi Far. I innledningen til Efeserbrevet skriver apostelen: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» (1,3). Den kristne Gud har en enbåren Sønn. Dersom denne avgjørende sannheten fornektes, faller hele kristentroen i grus. Den ene sanne Gud er Far! Gud Far gav sin Sønn oppgaven i å frelse verden. Her er et absolutt skille i gudsbildet i forhold til islam.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I islam er Jesus Kristus bare en profet og et rent menneske. Profeten Muhammed var også bare et menneske. Islam nekter totalt at Jesus Kristus var mer enn et dødelig menneske. Bibelen forkynner derimot at Jesus Kristus både fullt ut er et menneske uten synd, og samtidig at han fullt ut er Gud. Som Gud er han av samme vesen, ære og guddommelige karakter som Gud Far. Bibelen forkynner at Gud har en enbåren Sønn som er født fra evighet av. Han er lik i ære og makt som Ham selv. Denne Guds Sønn ikledde seg menneskelig kjøtt og blod og ble unnfanget ved Den Hellige Ånd i den unge kvinnen Maria fra Nasaret. Derfor er Jesus Kristus både sann Gud og sant menneske. En guddommelig person med to naturer, en menneskelig og en guddommelig.

Les også
Er Allah Gud?

Dette avviser islam ved at Allah ikke kan avle. Han har ingen ved sin side. Alle andre skapninger uten unntak er timelige og skapt av ham selv. Han har ikke født noen, men skapt alt og alle.

Jesus Kristus måtte være menneske for å dø, og Gud for at han ved sitt offer på Golgata skulle vinne over døden og djevelen og være et offer for hele menneskeheten sin synd. Jesu stedfortredende straffelidelse på korset under Guds vrede forkastes også i islam. I Koranen kan vi lese dette om hendelsen på Golgata:

«For deres vantro, og for det de sa om Maria, - en svær bakvaskelse, og fordi de hevder, Se, vi har drept Messias, Jesus Marias Sønn, Allahs sendebud! Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige med ham, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet. Tvert imot, Allah har tatt ham til Seg, Allah er mektig, - vis. Alle blant skriftfolkene skal tro på ham før enden. På Dommens dag vil han være vitne overfor dem.» Sure 4, 155-157

En Allahs profet kunne ikke død en slik ydmykende død som dette. Allah tok ham til seg før ham ble korsfeste. Jesus Messias Marias sønn ble ikke drept. Med disse versene fra Sure 4, visker islam helt ut Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata.

Les også
Vi ber ikke mot muslimer

Allah kan tilgi uten soning, hevder islam. Det ser på den kristne guden som lite nådig, siden han krevde et offer for synd. Dette viser også en annen dramatisk forskjell i gudsbildet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Islam og kristendom står i klar motsetning til hverandre i de mest avgjørende teologiske læresetningene. Det gjelder synet på hvem Gud og Hans Sønn Jesus Kristus er og frelsesverket på Golgata. Islam er en antikristelig religion som fornekter Faderen og Sønnen og den eneste veien til frelse.

Hvem er så Allah i islam? Det bibelske svaret er at han representerer en ond ånd. Paulus veileder i 1 Korinter brev kapitel 10 om avgudsoffer og i den forbindelse skriver han at det finnes ingen avguder i verden, men bak avgudene står det onde ånder (v.19-20). Allah er antagelig den mektigste av de onde åndene, som er Satan selv. Ingen religion har ført til mer ondskap, terror, drap og kristendomsforfølgelse enn islam. Alt dette er følger av Satans virksomhet som en brølende løve. Gud Far i kristendom og Allah i islam står like fjernt fra hverandre som lys og mørke, sannhet og løgn.