Alkohol - et samfunnsproblem

Som kristne behøver vi ikke en teologisk bekreftelse for å avstå fra nytelse av alkohol, det holder med å ta et samfunnsansvar.

På den nors­ke TV-ka­na­le­ne MAX går det en serie med tit­te­len Natt­pa­trul­jen. Her føl­ger ka­me­rateam­et en po­liti­pa­trul­je gjen­nom en hel natt og do­ku­men­te­rer deres ar­beids­hver­dag. Jeg har sett en del av disse epi­so­de­ne og latt meg opp­rø­re over det jeg ser. Ut av alle de opp­drag og epi­so­der en po­liti­pa­trul­je hånd­te­rer på en natt tip­per jeg at minst 75% av epi­so­de­ne in­volve­rer men­nes­ker som er be­ru­set, det være seg fylle­kjø­ring, vold, slags­mål på ute­ste­der, hus­bråk, osv.

Der­som vi går inn på sta­ti­stik­ken over tra­fikk­ulyk­ker fin­ner vi også en uro­vek­ken­de sta­ti­stikk. I 22 pro­sent av ulyk­ke­ne i 2007 var minst en av fø­rer­ne rus­på­vir­ket. Pro­mille­kjø­ring er en av de vik­tigs­te ri­siko­fak­to­re­ne i veg­tra­fik­ken her i lan­det. Om­trent en tredje­del av alle drep­te bil­fø­re­re har pro­mil­le i blo­det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er med be­kym­ring jeg re­gist­re­rer hvor­dan sam­fun­net ukri­tisk vel­ger å legge til rette for at al­ko­hol skal være til­gjen­ge­lig i så stor grad som mulig. Re­gje­rin­gen har i den se­nes­te tid kom­met med to for­slag som er uro­vek­ken­de. For det førs­te har de fore­slått at nord­menn på uten­lands­rei­se kan ta med seg mer vin og brenne­vin i sin toll­frie kvote enn tid­li­ge­re.

For­slag num­mer to fra re­gje­rin­gen er å endre salgs­ti­den for al­ko­hol i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne og vin­mono­po­let. Hva disse for­sla­ge­ne vil føre til av kon­se­kven­ser for en­kelt­men­nes­ker, på­rø­ren­de og for det nors­ke sam­funn som fel­le­skap, kan vi bare fryk­te. Selv skri­ver re­gje­rin­gen i sitt for­slag: «Der­som kon­su­met øker vil mu­lig­he­ten for ska­der na­tur­lig kunne øke.»

I vår har vi alle latt oss sjok­ke­re over at en av våre pro­fi­ler­te idretts­ut­øve­re kjør­te bil i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand. For­si­de­ne i tab­loid­avi­se­ne bar i flere dager preg av denne hen­del­sen. Hel­dig­vis gikk hver­ken liv eller helse tapt denne gan­gen. Imid­ler­tid er dette hen­del­ser som skjer re­gel­mes­sig med mind­re ano­ny­me ak­tø­rer uten at det en­gang blir om­talt i lo­kal­avi­sa. Var det for­se­el­sen i seg selv som rys­tet tab­loid­pres­sen, eller var det bare enda en mu­lig­het til å lage store typer over en al­le­re­de kon­tro­ver­si­ell pro­fil?

Med dette som bak­grunn er det re­le­vant å trek­ke frem hvor­dan vi som kris­ten bør for­hol­de oss til dette sam­funns­pro­ble­met.

Jeg har med be­kym­ring re­gist­rert at de krist­nes for­hold til al­ko­hol har for­and­ret seg de se­nes­te ti­åre­ne. Da de fri­kir­ke­li­ge be­ve­gel­ser opp­stod på slut­ten av 1800- og be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let, var av­holds­sa­ken en vik­tig tema som disse in­volver­te seg i. I lik­het med i dag var al­ko­hol en så stor be­last­ning for sam­fun­net og for en­kelt­men­nes­ker at de nye fri­kir­ke­li­ge be­ve­gel­ser ikke kunne la dette tema ligge. Det å la seg om­ven­de var i stor grad ens­be­ty­den­de med også å slut­te å nyte al­ko­hol.

Det sies om den store vek­kel­sen som på­gikk i Wales at selv hes­ten i gruve­mil­jø­ene fikk kjen­ne vek­kel­sen på krop­pen etter­som heste­dri­ver­ne ble frelst, da slut­tet de å slå hes­ten, og de slut­tet banne og sver­ge, noe som gjor­de at hes­ten måtte lære seg et «nytt språk». Mye av det samme skjed­de også i Norge.

En til­stands­rap­port som ble of­fent­lig­gjort i 2013 med tit­te­len «fra vann til vin» tar for seg tema bruk av rus­mid­ler blant ak­ti­ve i krist­ne miljø. Her kan vi lese føl­gen­de:

- Nes­ten halv­par­ten av ung­dom­me­ne under 18 år har smakt al­ko­hol.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Om­kring en tre­del av 20-årin­ge­ne drik­ker jevn­lig al­ko­hol.

- En tre­del er to­tal­av­holds, mens et fler­tall prak­ti­se­rer et måte­holds­stand­punkt.

- Om­kring en fire­del av 20-årin­ge­ne har aldri druk­ket al­ko­hol.

- Om­kring 20 pro­sent av de unge i al­de­ren 18 til 24 år drik­ker seg be­ru­set en gang i blant.

- For­bru­ket øker med al­de­ren: 20-årin­ger drik­ker be­ty­de­lig mer enn ten­årin­ger.

- Cirka halv­par­ten mener at det er helt greit å ta seg et glass på byen etter et kris­tent møte.

- De som har for­eld­re som ikke drik­ker, drik­ker mind­re enn andre.

Rap­por­ten sier også at av ak­tivt krist­ne i fri­kir­ke­li­ge mil­jø­er er det langt færre ung­dom­mer som drik­ker al­ko­hol. Imid­ler­tid er det et fak­tum at det i mange krist­ne ung­doms­mil­jø be­gyn­ner å ut­vik­le seg et pro­blem i for­hold til bruk av al­ko­hol. Til en viss grad ut­øves det også drikke­press in­nen­for disse miljø. Vi vet også at dette ikke er noe de unge er alene om. Fin­kul­tu­ren blant den voks­ne garde har brakt med seg ny­tel­se av vin og andre al­ko­hol­ba­ser­te drik­ker som en del av kul­tu­ren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bi­be­len taler en del om al­ko­hol. Til en viss grad ba­lan­se­rer den mel­lom ad­var­sel og til­la­tel­se.

Jeg vil opp­ford­re oss som krist­ne til å ta den vise kong Sa­lo­mos råd til følge når han i Ord­språ­ket 23:31-32 sier: «Se ikke på vinen, hvor rød den er, når den sprud­ler i be­ge­ret, når den inn­tas så ri­ke­lig. Til slutt biter den som en slan­ge og stik­ker som en gift­slan­ge.»

Som krist­ne er vi satt til å være en po­si­tiv fak­tor inn i det sam­fun­net vi er en del av. Jeg tror at en del av vårt sam­funns­an­svar er å avstå fra kon­su­me­ring av al­ko­hol, for på den måte å gi sig­nal om hvil­ket sam­funn vi øns­ker for frem­ti­den. Det er et tanke­kors når le­de­ren for Evan­ge­lie­sen­te­ret sier at de sli­ter med å finne al­ko­hol­frie me­nig­he­ter hvor deres kli­en­ter kan finne et trygt miljø for å unngå til­bake­fall.

Som krist­ne be­hø­ver vi ikke en teo­lo­gisk be­kref­tel­se for å avstå fra ny­tel­se av al­ko­hol, det hol­der med å ta et sam­funns­an­svar.

Bjørn S. Olsen

Misjons- og hjemmesekretær i DFEF