Mykje solid teologi å hente

Den svenske teologen Seth Erlandsson fylte 80 år i august, og i den samanhengen vart det utgjeve eit festskrift til han. Det er eit skrift med svært lite om mannen, men det er 12 passeleg lange artiklar om teologiske emne som han har vore oppteken av. Det heile held godt teologisk nivå, og svarar slik sett til mannen.

Dogmatikk

Det er nok ein del i Noreg som kjenner til Seth Erlandsson, om kanskje ikkje så mange. Eg har aldri møtt mannen, men eg har lese ein del av det han har skrive, og eg høyrde på kassett for mange år sidan ein førelesningsserie i dogmatikk.

Det er teologisk solide saker han presenterer. Han skreiv doktorgrad med tema frå profeten Jesaja, og argumenterte sterkt for at det er ein forfattar til Jesaja-boka. Det var ei avhandling som vart lagt merke til.

Han har vore knytt til Stiftelsen Biblicum og til Lutherska Bekjannelseskyrkan, og han har vore redaktør av tidsskriftet «Før Biblisk Tro». Han var sentral ved bibelomsetjinga Svenska Folkbibeln. Har skrive mange bøker og hefte, og han har vore ein mykje nytta førelesar, føredragshaldar og forkynnar.

Anmeldelse/Bok

Guds ord består

En festskrift till Seth Erlandsson

Biblicums forlag 2021

Hft. 162 sider

Bibelomsetjing og bibelsyn

Seth Erlandsson fortener utvilsam eit festskrift, og eg vil tru han synest måten det er gjort på, er god. Eg skal ikkje gå gjennom dei ulike bidraga i boka, men her er noko for ein kvar smak.

For min del har nok artiklane om bibelomsetjing og bibelsyn vore mest interessante, men ein artikkel om den trellbundne viljen og ein om Luthers forståing av krossens teologi og herlegdomsteologi er også svært nyttige og aktuelle.

Objektiv rettferdiggjeringslære

Det er mykje solid teologi å henta frå Seth Erlandsson og dei samanhengane han har vore tilknytta, særleg når det gjeld bibelsynet og dei fundamentale spørsmåla i kristentrua.

Det er to moment som skaper noko avstand. Det eine er at det vert stilt svært strenge krav til teologisk semja for å kunna ha åndeleg fellesskap, men det kjem ikkje til uttrykk i denne boka. Det andre er at dei lærer ei objektiv rettferdiggjeringslære, altså at det i praksis ikkje vert skilt mellom forsoninga og rettferdiggjeringa.

Festskriftet inneheld ein artikkel som på ein god og tydeleg måte får fram denne læra og kva det inneber i møte med andre oppfatningar. Med tanke på sjølve frelsesspørsmålet får det likevel ikkje avgjerande innverknad, fordi ein lærer svært tydeleg at det er gjennom trua ein vert frelst, altså at det er ved tru ein får del i forsoninga og rettferdiggjeringa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er altså ei svensk bok, men for dei som er teologisk interesserte eller som har kjennskap til Seth Erlandsson er ho interessant og lærerik.