TROSPROSJEKT: Filmen «Yeshua» er en musikal om de siste dagene av Peter sitt liv i Roma. - Vi lager film for et globalt marked, forteller Elizabeth Muren. Manus og musikk står hun og mannen for.

Finner tro i filmbransjen

- Vi må slutte å si at alt er mulig for Gud hvis vi ikke klarer å bevege oss på grensen av det umulige, sier Elizabeth Muren. Yeshua-filmen som hun og mannen Robert står bak har et budsjett på 60 millioner kroner.

- Manus er klart. Det er også bud­sjet­tet, og en dag-for-dag plan for fil­min­gen. Vi har fun­net ste­der hvor vi kan gjøre opp­tak, og har også pro­duk­sjons­med­ar­bei­de­re til fil­men. Noen av dem er nøk­kel­folk som var med på Kon-Ti­ki-fil­men, for­tel­ler Eliza­beth Muren.

For tiden har hun og man­nen bare tid til to ting: De fire barna og Yeshua-fil­men. Stif­tel­sen Co­ven­ant Mi­ni­stries har vært rygg­ra­den i ut­vik­lings­fa­sen av fil­men. Den er opp­ret­tet for å støt­te ek­te­pa­rets ar­beid med fil­men:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Stif­tel­sen er vår part­ner og be­står av me­nig­he­ter og en stor grup­pe en­kelt­per­soner som har tro på pro­sjek­tet.

«Fol­ket som syn­ger»

Fil­men hand­ler om de siste da­ge­ne av di­sip­pe­len Peter sitt liv der han kjem­per mot Nero som vil ut­slet­te de krist­ne. Jesus blir pre­sen­tert gjen­nom Pe­ter-rol­len.

- Det er mye ac­tion i fil­men. Peter stre­ver med å ta vare på flok­ken slik Jesus ba han om. Det enes­te han har å gi de døds­døm­te krist­ne er his­to­ri­en om Jesus.

Muren for­tel­ler at mu­sikk har en stor rolle i «Yeshua». Det opp­le­ver hun er na­tur­lig:

- De førs­te krist­ne om­ta­les som «fol­ket som syn­ger», og san­ge­ne ble over­ført fra ge­ne­ra­sjon til ge­ne­ra­sjon. De hadde ikke det skrev­ne ordet i form av evan­ge­li­et slik som vi.

Ro­bert og Eliza­beth Muren er opp­tatt av at fil­men ikke bare skal un­der­hol­de krist­ne.

- Vi har job­bet mye med at his­to­ri­en skal ha noe å for­tel­le til alle og en­hver. Det er vik­tig for oss å jobbe med noe som kan tale til vår ge­ne­ra­sjon, og det er av­gjø­ren­de å finne gode måter å kom­mu­ni­se­re på som er ekte, gri­pen­de og uten klisjéer.

For å klare det har de tes­tet fil­men på folk i bran­sjen. De har også fått med seg Roger Young, som blant annet har re­gis­sert de ori­gi­na­le Bour­ne-fil­me­ne til å være med på re­gi­en.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Han er en van­lig mann på 68 år som har gjort store ting. Han har tro på dette, sier Muren takk­nem­lig.

Is­rael

For tre år siden for­lot hun og fa­mi­li­en Is­rael etter at deres vi­sum­søk­nad ble av­slått. De hadde da bodd i lan­det i ni år, som re­pre­sen­tan­ter for Pinse­ven­ne­ne.

- Egent­lig var det en per­fekt tid å flyt­te til­ba­ke til Norge på. Her har vi etab­lert TNC Pro­duc­tions, og her har vi fun­net støtte­spil­le­re og in­ves­to­rer. Her­fra er det også en­kelt å reise for å knyt­te kon­tak­ter el­lers i ver­den, sier Muren, som vet at fa­mi­li­en en gang skal vende til­ba­ke til lan­det i Midt­østen som de er blitt glade i.

Nå ar­bei­der Eliza­beth og Ro­bert Muren med å få med seg det nors­ke film­mil­jø­et på pro­sjek­tet sitt.

- Det er ulike måter å lage film på. I USA er det van­lig at alt ba­se­rer seg på pri­vat in­ves­te­ring. I Euro­pa er film­fond og ord­nin­ger med skatte­fra­drag det nor­ma­le. Vi vil ut­nyt­te begge.

Tro­fast pub­li­kum

Muren viser til at krist­ne fil­mer blir mye sett glo­balt.

- En film om Jesus vil all­tid ha et tro­fast pub­li­kum på ver­dens­ba­sis. «Jesus fra Na­sa­ret» er den mest sette fil­men i his­to­ri­en, og den er over­satt til rundt tusen språk. «The Pas­sion of the Christ» står som en av ver­dens størst kino­suk­se­er gjen­nom ti­de­ne.

Muren er­kjen­ner at et bud­sjett på 60 mil­lio­ner høres mye ut. Hun er li­ke­vel sik­ker på å nå målet, og rea­ge­rer på at mange ten­ker at det er umu­lig. En ame­ri­kansk pro­du­sent som hun sam­ar­bei­der med lager en til to fil­mer årlig med samme øko­no­mis­ke ramme:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi må slut­te å si at alt er mulig for Gud hvis vi ikke kla­rer å be­ve­ge oss på gren­sen av det umu­li­ge. Det er pa­ra­dok­salt at vi fin­ner mye mer tro for pro­sjek­tet vårt i film­bran­sjen, kon­klu­de­rer hun.

(Dagen)

Yeshua-filmen

* Elizabeth (40) og Robert Muren (42) arbeider med å realisere filmprosjektet «Yeshua».

* Ekteparet har fire barn og har tidligere vært utsendinger for Pinsebevegelsen i Israel i ni år.

* Filmen er en musikal og handler om de siste dager av Peters liv. Jesus blir sett gjennom Peters øyne.

* Filmen har et budsjett på 60 millioner kroner som skal dekkes gjennom blant annet private investeringer og filmfond-midler.