Ny biskop tok opp skamfølelse og #Metoo

oslo

Den tidligere bymisjonspresten Kari Veiteberg ble vigslet til ny biskop i Oslo søndag. Et budskap om å sette ord på krenkende oppførsel gikk igjen i prekenen.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Reformasjonen – hva formidler vi til våre barn?

debatt

Budskapet jeg sitter igjen med etter å ha lest boken er at lutheranerne har det riktige og opplyste synet på troen, og at katolikker tror feil og er uopplyste. Dette blir for enkelt – og feilaktig!

Etterlengtet gledesdag i Hønefoss

hønefoss

– Det har vært et stort savn i åtte år, sier kirkevergen. Søndag ble en ny kirke vigslet på stedet der den gamle brant ned i 2010.

Han skal vie både kyrkjeleg og borgarleg

dobbeltrolle

Soknepresten i Nesna, Finn Rindahl, er òg varaordførar i kommunen. Frå nyttår kan han dermed via folk både i kyrkja og borgarleg.

Følg fredsgudstjenesten direkte her på Dagen.no

nett-tv

I anledning lørdagens tildeling av Nobels fredspris vil det bli holdt en økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Du kan følge gudstjenesten direkte her på Dagen.no fra klokken 17.00.

Dnk og homofili

dagensdebatt

Ved å seia at «Dnk har banet en vei for oss» - er å fastslå at Dnk ikkje er verdig å kallast Jesu Kristi Kyrkje lenger – når ho heilt openlyst velsignar det som Skrifta avviser.

I Jesu Kristi navn: Stans jødeforfølgelsene

Lederartikkel

Med fare for eget liv og frihet protesterte Kristen-Norge mot nazistenes jødeforfølgelse. Kommende uke er det 75 år siden det såkalte Hebreerbrevet ble lest opp i norske kirker.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

– Blir noen ganger behandlet som luft

misjonskvinner

Berit Hagen Agøy er Den norske kirkes øverste leder i internasjonale spørsmål. Likevel kan hun oppleve å bli totalt oversett. Hun tror neppe det hadde skjedd hvis hun var mann.

Eldre kvinner er ikke lenger like religiøse

TRO

I 2011 svarte nesten fire av fem eldre kvinner at de følte tilhørighet til en trosretning. I dag er det mange som kutter båndene til religion. – I dag vet vi mer enn vi visste før og tror ikke så mye lenger, sier Signy Myksvoll (75).

Indisk teolog vil lære av norske lutheranere

global uke

Som kasteløs i India kunne Chandran Paul Martin fort ha endt opp som et offer for menneskehandel. Nå vurderer han å ta med seg norsk idé tilbake til India.

Skriver historie med tilbud om voksendåp

frikirke

Pastorpar med pinsebakgrunn fant en 20 år gammel, ubrukt paragraf. Nå starter de menighet med tilknytning til et luthersk kirkesamfunn.

Et forsvar for bruk av teletorget

debatt

Jesus sa: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Dette er Jesu mest misforståtte utsagn og gjerrigknarkenes alibi for ikke å gi til Guds rike. En teologisk feilkobling som bør korrigeres.

Prest ønsker kirkelig #metoo-kampanje

seksuell trakassering

Elisabeth Torp, som er leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, ønsker en kirkelig #metoo-kampanje.

Tjue år for sent?

NLM

Debatten som nå pågår, kan lett tilsløre sakens kjerne. Noen vil kanskje hevde at det er en debatt mellom kolliderende kirkesyn. Dette kan ha noe for seg, men blir likevel for enkelt.

Jeg skammer meg ikke over evangeliet

preken

Preken av preses Helga Haugland Byfuglien. Nasjonal festgudstjeneste i Nidarosdomen i anledning 500-årsmarkeringen av reformasjonen.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Nå forlater han Den norske kirke

ut av kirken

På selve dagen for 
reformasjonsjubileet melder 
en av Norges mest profilerte kristenledere seg ut av Den 
norske kirke.

Mer pengerot i den katolske kirken

trossamfunn

Oslo katolske bispedømme mottok 141,5 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, men revisoren går ikke god for hva pengene er brukt til.

Nå er KrF like lite som Rødt

debatt

Fremfor å ta signalene fra valget, så har KrF desto verre tragikomisk nok øst på MER av det samme. Og jo nærmere partiet kommer stupet, jo sterkere er ropet om KrF først.

Bedehuskirker

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det hevdes at bedehuskirker reduserer gjennomslaget til Den Norske Kirke (DNK). Hva tenker menighetsdoktorene om det?»

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Bedehuset splittes av homostrid

Ryfylke

Tor Arne Gard ønsket at Talgje bedehus skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke. Nå er han klar for å starte en ny forsamling.

Holdt kurs i bedehus-gravferd

Gravferd

− Bakgrunnen for kurset er at vi har opprettet ImF Trossamfunn. Et spørsmål som har kommet opp, er: Får vi en verdig begravelse? sier Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon

Frimodig i Den norske kirke?

debatt

Når en lære i strid med Bibelen og hele den kristne kirkes historie er innført i Dnk, vil overgang til et annet kirkesamfunn eller trossamfunn bli det eneste riktige for mange.

Bedehusstyre trakk seg etter strid om homoliturgi

uenighet

Den norske kirkes nye kjønnsnøytrale vigselsliturgi fører til opprivende debatter lokalt. På den vesle øya Talgje i Ryfylke gjekk bedehusstyret av onsdag etter et ekstraordinært årsmøte som varte hele kvelden.

Skal inkludere barn fra lavinntektsfamilier

trosopplæring

– Det er 
viktig at vi ikke lager strukturer som sletter ut budskapet vårt, sier Knut Tveitereid om å 
bekjempe utenforskap i kirken.

Frimodig i Den norske kirke

debatt

Vår oppgave er å gi veiledning og frimodighet til det store flertall av aktive kristne som ønsker å bli stående i Dnk.

– Frikirkelige miljøer best i kampen mot slaveri

menneskehandel

– Det er så overveldende og brutalt grusomme ting som skjer, sier Elin Finnseth Sæverås i Norges Kristne Råd. Omfanget av moderne slaveri kan få mange til å føle seg maktesløse, tror hun.

Biskopenes narrespill

Samfunn

Det er ikke en eneste av dem som står oppreist i stormen, enn si vedkjenner seg at de tok feil og talte usant om kirkesplittelse da de enstemmig støttet vedtaket om innføring av homoliturgien.

Rosa kompetanse – hvem er vi og hva jobber vi for?

debatt

Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Russisk-ortodoks konflikt med Den norske kirke

oslo

Siden 1940 har Den hellige Nikolais menighet i Oslo hatt tilhold i kjelleren under Majorstuen kirke. Nå reagerer menigheten på det de opplever som en utkastelse.

Stat og kyrkje

debatt

Kyrkja har ei pedagogisk oppgåve ovafor folket; ho skal undervise om kva som er rett og galt. Dessutan har ho eit profetisk kall. Det betyr at ho skal refse staten når denne krenkjer menneske, og vera statens vakne samvit.

Korttenkt

debatt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

Derfor blir det neppe mange valgmenigheter

kommentar

Veien fra Den norske kirke til bedehusforsamlinger eller frikirkelige menigheter – eller til valgmenigheter – kan bli litt lengre enn man kanskje skulle tro.

Frimodig exodus

den norske kirke

På den annen side er det heller ikke bra om freden senker seg over kirkelandskapet og vi kommer til å tenke at den nye læren i Dnk er til å leve med.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Rommet blir mindre og mindre

synspunkt

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

Inge vil tale for døve ører

døveprester

Døvekirken 
i Norge sliter med å rekruttere døveprester som kan ’tegnspråk. Inge Sørheim har valgt å ta utfordringen, men først må han på skolebenken for å lære seg språket.

Bedehus med svakere bånd til folkekirken

lederartikkel

For bedehusets egen del tror vi det er klokt å gå bredere og grundigere inn i hvordan den rikholdige bedehusarven best kan ivaretas i en ny tid.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

UNE vil se på konvertittrapport

oslo

Utlendingsnemnda skal se nærmere på rapport om iranske konvertitter, men lover ingen endring. Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er skuffet.

«Hvorfor har du vendt ryggen til islam?»

KONVERTITTER

Han er sendt ut av Norge med tvang. Etter landing i Iran blir han presset inn i en bil og spurt ut om hvorfor han har vent ryggen til islam og blitt en kristen.

Israels syn er uønsket

lederartikkel

Israels syn er ikke velkommen når Kirkeuka for fred i Israel og Palestina arrangeres til uken.

Trosser uenighet i samlivsetikken

HOMOFILI

Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og ny, liberal biskop får ingen konsekvenser for felleskirkelig bønneaksjon i Oslo.

Skal det være en presteskole?

utdanning

Den norske kirke tilbyr høyskoler og universiteter penger for å utdanne prester i nord.

Muslimsk trossamfunn vil kjøpe TV-reklame

tv-reklame

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn øyner muligheter i en eventuell lovendring. PR-ekspert mener også Den norske kirke har mye å hente ved å reklamere på TV.

Nå eier de huset hvor de har bodd i 27 år

presteboliger

Over 400 
prester har flyttet fra boligen etter at boplikten ble opphevet for to år siden. Ruth og Jan Ove Thaule har valgt å bli.

«Ingen ville kunne bade i Mjøsa»

israelkommentar

Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Han ser nye muligheter for folkekirkene

ny bok

Pilene har lenge pekt nedover, men dansk teolog tror folkekirkene kan vinne ny betydning etter å ha tapt det religiøse monopolet.

Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop

den norske kirke

Før fredag må stemmeberettigede ha valgt sine favoritter til å bli ny biskop i Oslo, der Kirkerådet til slutt avgjør. Det kan bli siste gang det gjøres slik.

Avviser å gi bort kirkebygg

kirkebygg

Svensk kirkepolitiker vil gi bort kirkebygg til en voksende katolsk kirke. – Ikke aktuelt hos oss, sier kirkevergen i Oslo.