Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)

Skatt

andakt

Virkningen av skatten er håndfast nok for mange. Liv blir forvandlet, håp blir tent, tunge lenker av skyld og skam brytes.

Tro

andakt

Brokollaps

andakt

Noen åndelige broer vet vi vil kollapse. Det er broer en bygger for å prøve å nå over syndegapet mellom Gud og mennesker med andre materialer enn dem vi finner i korsets evangelium.

Åndens fattigdom

andakt

Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. (Matt 5,3)

Ikke gull alt som glimrer

andakt

Noen fremstiller kristenlivet som dans på roser eller en surfing gjennom livet. Det har Jesus aldri lovt oss.

Reddet av en blodgiver

andakt

Vi er reddet fordi noen gav sitt blod for oss, og har du litt kristen kunnskap vet du at det er Jesu død på korset vi snakker om.

I Herrens hender

andakt

Ikke alltid ser vi Guds hånd like tydelig, men like så sikkert som himmelen er blå over skyene, er det at Gud både ser deg og gir deg det du trenger dag etter dag.

Betrodd mye

andakt

Gud vil at vi skal være gode forvaltere av de verdier han har betrodd oss.

Din store verdi

andakt

Det finnes ikke noe gudsforlatt sted. Vitner det ikke om at du og jeg er av uvurderlig verdi i Guds øyne?

Frigjort fra menneskebud

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk» (Gal 5:1).

Godt å høre

andakt

For Kristus ble forbannet i mitt sted – på korset.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.

Andrefiolinistene

andakt

Hva ville et orkester vært uten andrefiolinister?

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Ingen forskjell

andakt

Skal en bli frelst, må det bli av nåde. Av samme nåde.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

Skarp avgrensning

andakt

Det var ord til ettertanke. Sterke ord.

Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Herrens velsignelse

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,28.

– Guds kall ble for sterkt

VITNESBYRD

Amalie Olsen (18) var ikke kristen da hun kom til en kristen videregående skole høsten 2016. Men en sms førte til at livet ble forandret.

Ingen annen grunnvoll

andakt

Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus.

Svar underveis

andakt

Trygve Bjerkrheims kjente sang, «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for mange.

Samme familie

andakt

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie», Ef. 2.

«Prøv meg»

andakt

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.

Olje på tørre hjul

andakt

Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der denne holdningen er framtredende.

Medarbeidere for sannheten

andakt

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2. Kor. 13,5.

Skapt i Guds bilde

andakt

«Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet.5,7.

Navnet Jesus forblir

andakt

Navn kommer og går. Men navnet Jesus forblir, selve troens trygge grunn og forankring for oss alle! 

Legg øret til

andakt

Et hørende øre er en Guds gave. Da kan Ordet om Jesus få gjøre sin gjerning, og skape glede og takknemlighet i hjerte og sinn.

Vennskap som forplikter

andakt

Mange har opplevd Guds omsorg, nærhet og frelse som det mest fullkomne uttrykk for vennskap.

Rett vei i livet?

andakt

Vi er alle avhengige av hjelp til å navigere rett på vandringen gjennom livet.

Lanserer muslimsk-kristen andaktsbok

LIVSSYN

Prest Sunniva Gylver skriver andaktsbok sammen med muslimske Bushra Ishaq. – Boken ønsker å bidra til å styrke samtalene om tro og trosidentitet midt i mangfoldet, sier hun.

Kjenn at jeg er Gud

andakt


Stans opp og bli stille for Herren! Det er noe han vil og må si.

Trøst og kraft

andakt

«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte …» Sal. 34,19.

Likevel

andakt

Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg.

Stadig fornyelse

andakt

«Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom.»

Evangeliet er gratis

andakt

Vi er Guds hus, Guds bygning. Nærværet er nå knyttet til Ånden som han har utøst i våre hjerter og over vår tjeneste.

De som seirer

andakt

«Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt» (Ef 6,13).

Skremt av Gud?

andakt

«Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden!» (Salme 46,9).

Skjul ikke noe!

andakt

«Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult!» (Salme 32,1).

Gud er både god og streng

andakt

For Herren er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn.

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.

Ikke alene

andakt

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» (Joh 15,15)

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

Såkorn og vekst

andakt

Bare det sås, skjer det noe. Om jordsmonnet er ulikt, er spirekraften til stede

En åpen port

andakt

«Det er en port som åpen står inn til de gylne saler, der glansen som fra korset går om Jesu nåde taler».

Ikke glemt

andakt

Gud minte meg på å si at han ikke har glemt deg.

River

andakt

Fremdeles ropes det og rives det, kanskje ikke høyt, men ofte på innsiden. Det er normalt. Det hører med til at Guds Rike har brutt inn og forstyrrer det som er.

Hvile-kall

andakt

Vi kan være trege til å høre, når Gud kaller oss til hvile. Særlig fordi dette kallet typisk kommer midt i stormene.

Løsepenge

andakt

«Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt. 20:28.

Ansvar

andakt

«Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.»

Guds «men» og vårt

andakt

Guds «men» og våre «men» fungerer stikk motsatt. Der våre «men» gjør oss motløse og oppgitt, er Guds «men» til inspirasjon og nytt pågangsmot.

Tomhendt innfor Gud

andakt

Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom er å ta imot. Jo mer tomhendte vi står innfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Jesus snakker

andakt

De var slått av undring over hans lære, står det i Markusevangeliet, «for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde» (Mark 1:22).

Guds tanker

andakt

Ofte aner vi ikke hvor langt vi er fra Guds tanker. Vi er stolte, og tenker at vi er da kristne, og vet Guds tanker. Eller vi er rett og slett ikke bevisste.

Rett sted

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» 1 Kor 13:13–14:1

Vern og ord

andakt

«Du er mitt vern og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.» Salme 119:114

Røst

andakt

Oppe i den hellige kisten til Israelsfolket lå det to steintavler, hvor Gud hadde skrevet sin lov, de ti budene, «vitnesbyrdet», om Guds hellighet, og folkets synd.

Gud stakk ikke av og gjemte seg

andakt

«Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet.»

Hvile

andakt

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Gud – Skaperen

andakt

«I begynnelsen skapte Gud…» (1. Mos 1,1)

Råte

andakt

Slik står det skrevet i Matt. 23,27: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.»

Heltedåd

andakt

Aldri skal vi slutte å takke Ham for Hans verk for oss.

Glad med glade?

andakt

Gleder vi oss over at det går bra for våre brødre og søstre, selv om vi ikke er i samme menighet?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

En hånd på plogen

andakt

«Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike» (Luk 9, 62).

Det ufødte barn

andakt

Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik.

Død uten nøkler

andakt

En av mine forkynnervenner sier det slik: «Kristus har nøklene. Døden har ikke lenger nøklene til eget hus.»

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt. 


Ut av tåken

andakt

Svært mange av Guds barn har opplevd englehjelp.

Lys i mørket

andakt

En Frelser som har kontrollen – selv når du ikke ser veien, og som er sterk nok til å fordrive mørket fra din sjel.

Kristus blant dere

andakt

Lykken, herligheten, freden og friheten består altså ikke i det vi selv kan oppnå, men i Jesus Kristus.

Skyldfri

andakt

En dag skal alle som tror, finne vår plass i den store, hvite skaren. Vi vil stå sammen med millionene og synge om ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod.

Himmellengsel

andakt

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2Kor 4:18).