Fest og tragedie

kommentar

Israels ønske om å bygge et godt samfunn har i alle de 70 årene vært ledsaget av vedvarende spenninger, og til tider direkte kamphandlinger med naboene.

USA dypt splittet om frikjennelse

Samfunn

Fri­kjen­nel­sen av Geor­ge Zim­mer­man for dra­pet på den svar­te 17-årin­gen Tray­von Mar­tin, vek­ker ster­ke re­ak­sjo­ner i USA. USAs pre­si­dent Ba­rack Obama sa søn­dag at «jury­en har talt».