Taus etter ekstraordinært styremøte

KRIK

Uenighet om samlevende homofile kan være ledere, skaper spenning internt i KRIK. Styreleder Erlend Haus er taus om styremøtet like før helgen.

Misjonens spesielle oppdrag

Misjon

Misjonen bør fortsatt konsentrere seg om formidling av evangeliets budskap, som alltid følges av diakonal omsorg.

Storhaug splitter Israels venner

konflikt

Uhørt at den kjente islamkritikeren ikke får tale på møter i Med Israel for fred, sier medlem Mike Adams. Andre mener organisasjonen må få bestemme hvem de vil ha på talerstolen.

Hjertesukk

sannhetens ord

Vårt største ønske er gjenforening med tre barn,svigerbarn og 7 barnebarn. Barnebarn vi enda ikke har hilst på. Nitten år med ingen kontakt er nok.

Ekskluderte MIFF-medlemmer starter ny organisasjon

trondheim

Flere personer fra det ekskluderte styret i MIFF i Trondheim stiller seg i spissen for en ny pro-israelsk organisasjon. Men de oppfordrer samtidig sine støttespillere til å bli værende i MIFF.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Kirke, vær kirke

kronikk

La oss fortsatt våge å være en sann kirke i en sekulær og relativistisk verden. En slik kirke trenger vi i dag og helt til Jesus kommer igjen.

Innbrudd i kirken

synspunkt

Et tyveri er i ferd med å skje i Den norske kirke. Tyven gjør ikke sitt kupp i ly av mørke, men raner kirken for dens største skatter ved høylys dag. Det er ikke lyse­staker i sølv og nattverdskalker i gull som havner i «sekken» Nei, kirken blir ranet for sitt budskap og for sin kraft!

Historisk kirkemøte

cuba

Pave Frans og patriark Kirill i Den russisk-ortodokse kirke omfavnet og kysset hverandre og tok til orde for økt kristent fellesskap da de to kirkelederne møttes på Cuba.

Åpen folkekirkes tålmodighet

Leder

Denne fløyen i kirken har de siste tiårene erfart at de som regel får det som de vil, det tar bare litt tid.

Kirkesplittende vranglære

vigsel

Det som avgjer homofilisaka er det modus, det alvor og den styrke Bibelen avviser homofilt samliv med, den måten GT og NT er totalt samstemte i avvising og i styrken i avvisinga.

Far ikke vill

teologi

En slik situasjon av splittelse krever ikke diplomati, men bekjennelse, læretukt og kirketukt.

Pinsebevegelsen og ekteskapet

synspunkt

Her er det et spørsmål av enda mer fundamental karakter. Det går blant annet på forståelsen av skapelsen, av synd og tilgivelse, av hva som kan lede til fortapelse.

Åpen folkekirke går for to liturgier

årsmøte

Åpen folkekirke vedtok å la nåværende vigselsliturgi stå urørt og å bruke kreftene sine på å få best mulig vigselsliturgi for likekjønnede.

Hvem splitter kirken?

skriften

Med stor undring leste vi intervjuet med Sturla Stålsett i Dagen 28.01.2016, hvor han blant annet beskylder dem som står på Bibelens syn på ekteskapet mellom én mann og én kvinne, for å skape kirkesplittelse. Skriftens lære om ekteskapet har gjennom hele historien vært den kristne kirkes lære siden pinsedag.

Ingen enhet uten sannhet

leder

I vår tid er det en særlig påtrengende fare at spørsmålet om sannhet tones ned. Men kristen enhet kan ikke bevares på sannhetens bekostning.

Einskap på apostolisk grunn

kronikk

Vi må opne dette rommet for å tenke lange og viktige tankar saman for den lutherske kyrkja i Norge.

Kirkesplittelse og splittelsens lokale arena

den norske kirke

Uenigheten i homofili-spørsmålet angår selve sentrum i vår kristne tro og lære: evangeliet om rettferdiggjørelsen, budskapet om Guds frelsesgjerning i Jesus Kristus.

Enhet og splittelse i kirken

kronikk

Uenigheten om homofili og likekjønnede ekteskap har satt fellesskapet på en hard prøve, både i Den norske kirke og i mange andre kirker verden over. Tross intense samtaler og diskusjoner synes dette 
å være spørsmål kristne mennesker ikke greier 
å enes om akkurat nå.

Kirkesplittende?

kristenliv

Lutheranere har historisk sett hatt høyst ulike bibelsyn. Det avgjørende er at man står sammen 
om det evangelium som Bibelen bevitner, ikke at 
man er enig i synet på Bibelen, eller om tolkningen 
av alt som Bibelen omhandler.

Splittelsen i Dnk - veien videre

kronikk

Ikke alle har anledning til å velge en slik menighetstilhørighet fordi bedehusforsamlingene ikke er spredt over hele landet. Men i dag er dette det beste foreliggende handlingsalternativet for å demme opp mot «den nye teologien».

Hva er alternativet?

Kirken

Det blir selvsagt ingen dans på roser om kirken skulle dele seg i to og vi fikk en bekjennelseskirke som levde side om side med en folkekirke. Både prestenes anseelse og inntekt vil komme i fare. Det må vi se i øynene.

Historien om stadige splittelser

leder

Årets kirkevalg ga det resultatet som vi hadde grunn til å vente. Det har skjedd en massiv endring i befolkningens syn på ekteskapet, og det ville være naivt å tro at dette ikke skulle føre til endringer også i Den norske kirkes medlemsmasse.

Ett år som 
katolikk

menighet

Ulf Ekman snakker om: * Den vonde splittelsen * Det rolige året * De nye kontaktene * Den kristne enheten * Søndag taler han i en pinsemenighet i Oslo, men takker nei til nattverden.

Åndens frukter

andakt

Gud ønsker å gjøre oss til nye mennesker, som lever på en ny og gudommelig måte. Som ikke gjør så godt som vi kan, men som først søker Guds rike og Hans nåde.

Drømmen om å stå samlet

Meninger

Split­tel­se av krist­ne me­nig­he­ter og kirke­sam­funn er det siste vi øns­ker. Men det er ingen far­bar vei å til­dek­ke hva uenig­he­ten fak­tisk bun­ner i, skriver DAGEN på lederplass.

Vesten frykter at Ukraina rakner

Samfunn

Vestlige land med USA i spissen frykter at Ukraina skal rakne og mener at det er i alles interesse, også Russland, at så ikke skjer.

Verdenssamfunnet fordømmer Libanon-bombing

Samfunn

EUs uten­riks­sjef Cat­h­e­ri­ne Ash­ton sier hun er rys­tet over bombe­an­gre­pe­ne i Li­ba­non. Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide (Ap) er svært be­kym­ret for si­tua­sjo­nen i lan­det.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?