Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Åslands modige standpunkt

lederartikkel

Det er godt å se en kristen leder med mot til å ta konsekvensene av det synet man har.

Skaper vanskelige forhold lokalt

synspunkt

Dette er ikke en konflikt mellom en «konservativ»­ og en «homoliberal» «fraksjon» i kirken med ulike «syn» på forholdet mellom mann og kvinne. Det dreier seg om å fastholde en klassisk kristen og økumenisk åpenbaringsforståelse.

Erklæring om den kirkelige situasjonen

DEN NORSKE KIRKE

Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken.

Skal alle være kristne?

i fokus

I Europa har de fleste i over tusen år vært døpte medlemmer av den kristne kirke, og i mange land, blant annet i Norge, er det slik fremdeles. Likevel vokser det fram et livssynsmangfold som gjør at mange nå hevder at denne såkalte konstantinske epoke går mot slutten.

Det som ikke blir forkynt, blir lett glemt

kommentar

Den store indre utfordringen i kjølvannet av dette er at standpunkter som det koster noe å inneha, ikke blir videreført av seg selv.

Konservativ krise

leder

Om det ikke snart skjer noe drastisk, tror jeg bildet av det konservative Kristen-Norge i løpet av de nærmeste tiårene kommer til å endre seg enda mer enn vi har trodd.

Kristen ekteskapstenkning

samlivsetikk

Enten driver Møller-Stray historisk frihåndstegning, eller så kjenner han kilder ingen andre har sett, skriver Knut Alfsvåg.

Radikalt og bibelsk om samliv

BOKANMELDELSE

Forfatterens prioritet er først og fremst å vise hva Gud i sitt ord har å si. Slik blir lesingen også en opplevelse av betingelsesløs tillit til Bibelen, skriver anmelderen.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

Normisjons landsstyre

Samfunn

- Jeg vil anta at de in­ter­ne for­hold i Nor­mi­sjon er meget kao­tis­ke for tiden. Der­for bør vel lands­sty­ret av­set­tes, hvis dette er mulig mel­lom to ge­ne­ral­for­sam­lin­ger, skriver Stein Haukås.

Uenige om konsekvenser av ny liturgi

Kristenliv

Kirkerådet drøftet torsdag spørsmålet rundt en ny vigselsliturgi som kan åpne for likekjønnet vigsel. - En forbønnsliturgi vil sende signal om en ny lære, hevder Egil Morland.

Ekteskap og gjengifte

Meninger

Spørs­må­let om hvor­vidt Bi­be­len åpner for gjen­gif­te må be­sva­res med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter.

LEDER: Sosiologi, ikke teologi

Meninger

Menneskets livserfaring likestilles med Guds åpenbarte ord som utgangspunkt for den kristne etikken. Da er det ikke så rart det går så forferdelig galt.