Mannen med sigden

I fokus

Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Tror ikke tiggeforbud stanser fattige

NYHETER

Livet vil bli vanskeligere for fattige tilreisende, men sannsynligvis vil de ikke bare forsvinne, mener fader Christofóros Schuff.

Stiller ut romfolks egne bilder

fattige tilreisende

Delte ut ti fotoapparat til fattige tilreisende. Fikk bilder fra Ungarn, Romania og Norge tilbake.

Våre fordommer er ikke vakre

Samfunn

I «Maria»-saken viser det seg at «vi» tok alvorlig feil. De hadde ikke stjålet «Maria»! De hadde tatt henne til seg for å gi henne et hjem fordi hennes mor mente de kunne gi bedre omsorg enn henne.

«Maria» ikke på Interpols liste over savnede barn

Samfunn

In­ter­pol har ingen opp­lys­nin­ger om et sav­net barn som pas­ser til be­skri­vel­sen av den blon­de jenta som er fjer­net fra en gresk rom­leir. Po­li­ti­et fam­ler i blin­de og inn­røm­mer at det kan ta tid å løse saken.

Tidligere politisjef: Vi skrev opp alle romfolk

Samfunn

Re­gis­te­ret med rom­folk hos po­li­ti­et i Skåne har ek­sis­tert siden 2005, og det var godt for­ank­ret opp­over i sys­te­met, iføl­ge en tid­li­ge­re po­liti­le­der.

Svensk rom-register blir politisk sak

Samfunn

Po­li­ti­et i Skåne be­kref­ter at det fin­nes et re­gis­ter over rom­folk. Den svens­ke jus­tis­mi­nis­te­ren er inn­kalt til Riks­da­gen for å svare på spørs­mål om re­gis­te­ret.

Hjelp dem hjemme

Meninger

Fattigdomsproblemet i Europa løses ikke ved å legge til rette for mer trafficking av tiggere til Norge.

Statsministeren forsvarte rom-tiltak

Samfunn

Høyre ar­gu­men­ter­te for tigge­for­bud og KrF og Venst­re manet til edrue­lig­het da stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg (Ap) fikk spørs­mål om rom­folk og tig­ging i spørre­ti­men ons­dag.

Toppmøte om hatkriminalitet i Oslo

Samfunn

Hatkriminalitet mot minoriteter i Europa settes på dagsorden på en internasjonal konferanse i Oslo neste uke. - Europeiske myndigheter er veldig tamme, sier Amnesty.

Frelsesarmeen: Skjev debatt om romfolk

Samfunn

Ut­gangs­punk­tet for de­bat­ten om rom­folk bør snus på hodet, mener Knut Haugs­vær i Frel­ses­ar­me­ens ru­som­sorg. Han har lite til overs for kra­vet om å forby tig­ging.

Hip hop, Judas og jazz

Kristenliv

Carl Petter Opsahl leder langfredag igjen korsvandringen i Oslo. Det blir med andre ord nok en bypåske på gatepresten.

Påskebønn for romfolket

Kristenliv

Mens tig­ger­ne vand­rer gate­langs med sine papp­krus, vand­rer Kir­kens By­mi­sjon med et kors gjen­nom ga­te­ne i Oslo lang­fre­dag. Rom­fol­ket er med i de krist­nes bøn­ner.

Politiet innrømmer å ha kjørt bort romfolk

Samfunn

Rom­folk er blitt kjørt ut av Oslo og satt av på ukjent sted uten at hen­del­se­ne er blitt logg­ført av po­li­ti­et. Spe­sial­en­he­ten kri­ti­se­rer Oslo-po­li­ti­ets prak­sis.

Foreslår meldeplikt for tiggere

Samfunn

Oslos vara­ord­fø­rer, Libe Rie­ber-Mohn (Ap), mener melde­plikt til po­li­ti­et kan be­gren­se til­strøm­nin­gen av tig­ge­re til ho­ved­sta­den.