«En svært viktig test for vårt samfunn»

lederartikkel

Høyesterett kommer snart med sin avgjørelse i saken som gjelder den katolske legen Katarzyna Jachimowicz. Denne saken er en svært viktig test for vårt samfunn.

Psykologer får henvise til spesialister

helse

Regjeringen vil la psykologer henvise pasienter direkte til spesialister uten å måtte gå via fastlegen. Målet er forenkling og mindre byråkrati.

Reservasjonslege skifter beite

bli med i debatten

Reservasjonslege Dag Sele fikk ikke lov til å reservere seg mot å sette inn spiral. Nå har han sluttet som fastlege.

Muslimer sliter 
med å vinne fram

DISKRIMINERING

Hodeplagg, skjegg, bønnerom, trakassering på arbeidsplassen og feil kjønn på lege. De siste to årene har fem muslimer klaget over påståtte brudd på diskrimineringsloven. Bare én av de fem har fått medhold.

Behov for oppklaring

Meninger

Re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten er be­gren­set til spørs­mål om liv og død, det er ikke slik at fast­le­ger skal kunne velge sine fa­vo­rittdia­gno­ser og kun be­hand­le disse.

Tilbake til 1970-tallet?

Meninger

Jeg kjenner 1970-årene bare av omtale. Men de siste månedene, og særlig de siste dagene, har jeg lurt på om vi merker litt av stemningen som preget debatten den gangen, skriver Tarjei Gilje.

Hun nektes jobb som jordmor

Samfunn

Ellinor Grimmark (37) går heller arbeidsledig enn å delta ved abortinngrep. I Sverige kan du ikke være jordmor og abortvegrer.

En overdrevet debatt?

Meninger

Lov­fes­ting av le­ge­nes re­ser­va­sjons­rett vil styr­ke de­mo­kra­ti­et, men også in­di­rek­te gi fos­te­ret en stem­me, skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen.

Savner støtte fra Frp i reservasjonsdebatten

Samfunn

Stortingsrepresentant Astrid Aarhus Byrknes (KrF) stoler på at det kommer en reservasjonsmulighet for fastleger. Men i Stortinget har hun savnet støtte, særlig fra Fremskrittspartiet.

Truende troende?

Meninger

I møte med mennesker vi mener både går og leder i feil retning, må vi passe på at vi bevarer kjærligheten til både dem og sannheten, skriver Dagen på lederplass.

Abort-reservasjon splitter Sp

Samfunn

Spørsmålet om fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, splitter Senterpartiets stortingsgruppe. To av de mest profilerte vil støtte et lovforslag fra regjeringen.

Legers reservasjonsrett og menneskerettighetene

Meninger

DEBATT: For meg fremstår det som åpenbart at staten, om den begrenser legenes samvittighetfrihet i forbindelse med å avbryte svangerskap, bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver Johan Haga.

Fastleger i knipe

Samfunn

Kan reservasjonslegene med samvittigheten i behold akseptere regjeringens forslag til lovendring? Med Bent Høies forslag har reservasjonslegene foreløpig vunnet, men tapt.

Reservasjonspraksis på Bø legesenter

Kristenliv

- Svært mange, også vi, har inn­tatt det stand­punkt at men­neske­li­vet star­ter ved unn­fan­gel­sen, og dette livet har samme men­neske­verd som alle andre men­nes­ker, skriver Magnar Kleiven.

Uvilje til etisk refleksjon

Meninger

For andre gang på bare tre uker hadde KrFs nestleder Dagrun Eriksen på NRK1 torsdag kveld fått den krevende rollen å forsvare en av KrFs klareste seire i samarbeidsavtalen med regjeringspartiene. Nok en gang gjorde hun en rosverdig innsats i et vanskelig landskap.

Legeforeningen forutsetter åpenhet om abortnekt

Samfunn

Pa­si­en­te­ne må vite på for­hånd hvil­ke leger som re­ser­ve­rer seg mot å skri­ve ut pre­ven­sjon, hen­vi­se til abort eller as­sis­tert be­frukt­ning, mener Den nors­ke lege­for­ening.

Fikk tilbake reservasjonsretten

Samfunn

- En stor dag for norske pasienter, sier fastlege Eilif Haaland, som har vært forkjemper for legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort.