Når kristne vanærer Kristus på sosiale medier

debatt

Det mangler mye på samklang mellom liv og lære for mange kristne på Facebook for tiden. Det hjelper lite å ha riktig syn på de teologiske spørsmålene som er til debatt, hvis du samtidig omtaler andre som en judas eller en kjeltring.

Tidens frafall fra Guds ord

synspunkt

Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne.

Privat tro – 
uten fellesskap?

kronikk

I dagens debatt om kirkens identitet kan det være relevant å stille spørsmål om i hvor stor grad den kristne tro må bygge på et bestemt bibelsyn. Hvor «bibeltro» må for eksempel prester i Den norske 
kirke være, spør seniorprest Knut Sand Bakken.

NLA og bibelsyndebatten

Kristenliv

- Det al­vor­li­ge i si­tua­sjo­nen ved NLA, og ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet, og ja, selv om det smer­ter å si det, også ved Fjell­haug In­ter­na­sjo­na­le Høy­sko­le (Jeg har vært stu­dent på alle tre sko­ler) er at når læ­re­re av­vi­ser vik­ti­ge deler av GTs his­to­ri­si­tet går det på tro­ver­dig­he­ten til hele Bi­be­len løs, skriver Anders Årikstad.

Om akademi og bibelsyn

Meninger

-  Mange av spørs­måls­stil­lin­ge­ne i inn­leg­ge­ne som har vært tryk­ket i Dagen byg­ger på pre­mis­ser som, til tross for at hen­sik­ten er å være bi­beltro, har svik­ten­de teo­lo­gisk grunn­lag i lys av klas­sisk kris­ten tro.