SKAPARVERKET: Blix elskar landet sitt og skriv meir om skaparverket og om livsrytmen enn dei fleste salmediktarar, skriv Egil Sjaastad. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Naturens rike og nådens rike

Eit studium av Blix-salmane viser hans sterke kontakt med framveksten av den nasjonale rørsla og av nynorsken. Fedrelandssalmen er det beste eksempelet: «Gud signe vårt dyre fedreland».

Blix elskar landet sitt og skriv meir om skaparverket og om livsrytmen enn dei fleste salmediktarar. Men vart Blix einsidig?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nei. Denne andaktsserien har vist kor bredt han femner. I dag kjem eit nytt døme på det: Salmen «Himmelske fader». Hovudtemaet er at Gud styrer både naturens rike og nåderiket. I mange skolar vart denne lært utanåt i fleire tiår.

«Himmelske Fader, herleg utan like!

Til alle stader når ditt store rike.

Stjerner du styrer og alt liv som yrer,

alt ned til mauren i mold.»

Sonen du sende Som vår Frelsar trugen.

Alle som vende heilt til honom hugen,

deim han òg frelsar og som sysken helsar,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

leier deim fram til ditt fang.»

Her er målande uttrykk for makrokosmos og mikrokosmos; stjernehimmelen og maurtuene. Og her er Guds nåderike skildra i varme ordelag. Sonen, Jesus, frelser oss, helsar oss som sine søsken og leier oss like til Guds famn. Ja, takketonen kling aller sterkast når Guds nåde mot syndarar er temaet:

«Fader, du sæle, høgt i himmel-stova!

Med barnemæle me ditt namn vil lova.

Takk, at du ville med ein faders milde

taka oss til dine born!»