KM 2014: Saksordfører Tor B. Jørgensen (f.v.), komitéleder Karin-Elin Berg og Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet. Foto: Birgit Opheim

Varsler nye initiativ for homovigsel

Kirkemøtet sa i forrige uke nei både til homofil vigsel og forbønn. Mange har tatt til orde for å se bort fra det.

- Blir jeg bedt om å vie et like­kjøn­net par i Åmot, Osen eller Deset kirke, sier jeg ja, selv om det skal koste meg ar­bei­det som prest. Lands­by­li­vet tren­ger det, skrev sokne­prest Syn­nø­ve S. Heg­gem på sin Face­bo­ok-side dagen etter at Kirke­mø­tet hadde stemt nei til at sam­kjøn­ne­de kan vies i kir­ken. Hun har fått mas­siv støt­te på nett­ste­det.

- Skal jeg pres­ses til å si hva som er vik­tigst av Gud og kjær­lig­het, til­si­er min krist­ne tro at jeg skal velge kjær­lig­het, sa Heg­gem iføl­ge Vårt Land.

Sokne­pres­ten i Svol­vær, Nils Riedl har vars­let sivil uly­dig­het:

- Der­som jeg blir spurt om å vie et ho­mo­filt par, vil jeg svare ja. Jeg ser for meg at vi gjen­nom­fø­rer viel­ser av les­bis­ke og ho­mo­fi­le med det ek­te­skaps­ri­tua­let vi har nå. Så får vi prøvd ut om det er gyl­dig eller ikke. Jeg tror ikke det er noen retts­in­stans som kan gå inn og si at dette ek­te­ska­pet er ugyl­dig, sa Riedl til NRK.

«Fri­he­tens rom»

En­kel­te av bis­ko­pe­ne ser nye mu­lig­he­ter etter årets kirke­møte:

Bis­kop i Sør-Hå­lo­ga­land, Tor B. Jør­gen­sen, som var saks­ord­fø­rer for ek­te­skaps­sa­ken på Kirke­mø­tet skri­ver på sin Face­bo­ok-side at det er skapt «et fri­he­tens rom for en an­er­kjen­nel­se av ho­mo­filt sam­liv». Han pekte på at det lig­ger an til drøf­ting og ved­tak «i tråd med de nye rea­li­te­te­ne» på det kom­men­de bispe­mø­tet. Det skal fore­gå 22.-23. mai.

- Jeg kom­mer ikke til å rea­ge­re over­for pres­te­ne som vel­ger å gjen­nom­føre en for­bønns­hand­ling, sa Tuns­berg-bis­kop Laila Riks­aasen Dahl til Tøns­bergs Blad.

Hun har bedt de rundt 100 pres­te­ne i bispe­døm­me om å vente med å gjen­nom­føre for­bønns­hand­lin­ger for ho­mo­fi­le par til Kirke­mø­tet har be­hand­let saken. Ons­da­gen etter Kirke­mø­tet send­te hun ut et brev til alle pres­te­ne hvor hun åpnet for for­bønn selv om for­sla­get ble ned­stemt i Kris­tian­sand.

- Kirke­mø­tet har nå altså av­stått fra å gjøre bruk av sin li­turgi­myn­dig­het i denne om­gang. Jeg har der­for for­stå­el­se for at den en­kel­te prest imøte­kom­mer øns­ker om for­bønns­hand­lin­ger, skri­ver hun i bre­vet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nett­verk

Tre os­lo­de­le­ga­ter på Kirke­mø­tet, Kris­tin Gun­leiks­rud Raaum, Anne Berit Evang og Knut Lund­by har sam­men med Kris­ti­ne Sand­mæl (Sør-Hå­lo­ga­land) og Ma­ri­an­ne H. Brek­ken (Møre) vars­let at de går i spis­sen for å or­ga­ni­se­re et nett­verk for alle som mener at ho­mo­fi­le skal «få love tro­skap for Guds åsyn».

- Sam­livs­sa­ken er en sym­bol­sak i ar­bei­det for folke­kir­ken. Den er vik­tig for mange men­nes­kers for­hold til kir­ken, og der­med for selve folke­kir­kens fram­tid, sier de i et de­batt­inn­legg i Vårt Land.

Ini­tia­tiv­ta­ger­ne viser til fler­talls­bis­ko­pe­ne.

- Bispe­mø­tets inn­stil­ling har med 2/3-fler­tall sagt at det ikke er til­strek­ke­lig lære­mes­sig grunn­lag for å av­vise at ho­mo­fi­le kan ordne sitt sam­liv etter da­gens ek­te­skaps­lov­giv­ning i Norge. Det er der­for hel­ler ikke lære­mes­sig grunn­lag for å av­vise at kir­ken bi­drar til at slike ek­te­skap inn­gås, skri­ver de fem, som mel­der at neste runde er like om hjør­net. Med det viser de til kirke­val­get 2015, som de spår vil bli pre­get av sam­livs­sa­ken.

- Vi vil mo­bi­li­se­re slik at Kirke­mø­tet i 2016 blir his­to­risk, og vi i Norge kan følge etter våre nabo­land. Der­for opp­ford­rer vi alle som nå er skuf­fet, sinte og for­tvi­let og vur­de­rer å melde seg ut, til å bli i Den nors­ke kirke. Bare slik, in­nen­fra, kan vi på Kirke­mø­tet 2016 få ved­tatt vig­sels­li­tur­gi for like­kjøn­ne­de par, skri­ver ini­tia­tiv­ta­ger­ne.

Åpne råd­hus

Også uten­for kir­kens egne rek­ker er det frem­met ini­tia­tiv. Ord­fø­re­re rundt om i lan­det har til­budt å åpne råd­hu­se­ne for pres­ter som vil vie ho­mo­fi­le par.

- Alle ord­fø­rer­ne i Aust-Ag­der vil åpne råd­hus og kom­mune­hus for pres­ter som vil vel­sig­ne ho­mo­fi­le par, meld­te NRK.

Bis­kop Stein Rei­nert­sen av­skrev den mu­lig­he­ten:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Pres­ten står gans­ke fritt til å gjen­nom­føre vigs­ler uten­for kirke­rom­met. Men kir­ken har ingen li­tur­gi for å vie par av samme kjønn. Et slikt ek­te­skap vil ikke være gyl­dig etter norsk lov, for­klar­te han iføl­ge NRK Sør­lan­det.

Han har fått støt­te fra juss­eks­pert Tone Sverd­rup ved In­sti­tutt for pri­vat­rett ved Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet i Oslo. Hun slår fast at «pro­test-viel­ser» neppe fører til gyl­di­ge ek­te­skap.

- Et slikt ek­te­skap vil sann­syn­lig­vis bli kjent ugyl­dig, sa hun til Vårt Land. Pro­fes­so­ren viser til ek­te­skaps­lo­ven, som kre­ver at pres­ten føl­ger li­tur­gi «fast­satt av Kirke­mø­tet.»

«Ta grep»

En pro­to­koll­til­før­sel til ek­te­skaps­sa­ken har kom­met i fokus etter Kirke­mø­tet. 37 de­le­ga­ter opp­ford­ret der bis­ko­pe­ne til «å ta grep for å finne løs­nin­ger som mu­lig­gjør prak­ti­se­ring av to syn i kir­ken».

Bispe­mø­tets pre­ses har, iføl­ge Vårt Land, lovet at bis­ko­pe­ne ikke skal ut­for­me li­tur­gi­er. Bjørg­vin-de­le­gat og kirke­råds­med­lem, Egil Mor­land, mener ini­tia­ti­vet «bry­ter med Kirke­mø­tets auto­ri­tet» og «sa­bo­te­rer tid­li­ge­re ved­tak som er gjort».

- Jeg har stor for­stå­el­se for at de som for­fat­tet denne pro­to­koll­til­før­se­len hadde behov for å ut­tryk­ke sin frust­ra­sjon. Men der­som dette blir fulgt opp, min­ner det om sut­ring der de ber bis­ko­pe­ne om å gjøre det de selv ikke fikk til på Kirke­mø­tet.

DAGEN