BEKYMRET: Pave Frans møtte før helgen patriarker og erkebiskoper i de orientalske kirkene i Midtøsten. De uttrykte dypt bekymring for de kristnes fremtid i regionen. (Foto: Osservatore Romano / Reuters / NTB scanpix)

- Midtøsten kommer til å bli tømt for kristne

Kirkeledere fra Syria, Iran og Irak frykter at veksten i radikal islam vil skremme de kristne bort fra Midtøsten. Pave Frans er bekymret over situasjonen.

Pa­tri­ar­ke­ne og erke­bis­ko­per fraSyria,Iran ogIrak teg­net et dys­tert bilde av si­tua­sjo­nen for krist­ne i Midt­østen da de møtte den ro­mersk-ka­tols­kepaven tors­dag.

Veks­ten i ra­di­kalislam gjør at mange krist­ne føler seg truet og pres­set til å reise.

- Midt­østen kom­mer til å bli tømt for krist­ne, hvis denne ut­vik­lin­gen fort­set­ter, sa den kal­de­is­ke pa­tri­ar­ken Louis Sako til Va­ti­ka­nets radio.

Sako er de ira­kis­ke ka­to­lik­ke­nes ån­de­li­ge over­hode. Han har gjen­tat­te gan­ger opp­ford­ret krist­ne til å bli væ­ren­de i lan­det. Nå kri­ti­se­rer han sin egen re­gje­ring for å være alt­for ivrig til å dele ut visum til krist­ne.

- Dette er del av en stra­te­gi for å få krist­ne til å for­la­te Irak, hev­der han.

- Ville dratt i dag

Mange krist­ne ira­ke­re mener li­ke­vel at de ikke har noe valg.

- Hvis jeg fikk sjan­sen, ville jeg reist i dag, sier Aws­halim Ben­ja­min, en 74 år gam­mel pen­sjo­nist i Bag­dad til ny­hets­by­rå­et AINA.

Han leng­ter etter den dagen te­le­fo­nen rin­ger og han får be­skjed om at han kan reise til fa­mi­li­en i USA.

Krist­ne i Irak blir ikke mål­ret­tet an­gre­pet på samme måte som det skjed­de i de blo­di­ge årene 2006 og 2007, men de nes­ten dag­li­ge bombe­an­gre­pe­ne gjør at pen­sjo­nis­ten synes livet er blitt uut­hol­de­lig.

I skvis

I Syria er si­tua­sjo­nen pre­kær. I en rap­port fra Åpne Dører med den ta­len­de tit­te­len«Flykt eller dø - en kirke på kne» kom­mer det frem at det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re for krist­ne å holde seg nøy­tra­le. I flere om­rå­der skal krist­ne ha gre­pet til våpen for å for­sva­re lo­kal­sam­fun­net.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

An­gre­pe­ne på krist­ne lands­byer føl­ger ofte samme møns­ter, heter det i rap­por­ten: Opp­rø­re­re tar kon­troll over en by, re­gje­rings­hæ­ren sva­rer med et mas­sivt an­grep, og mange si­vi­le blir drept.

Mens As­sad-re­gi­met hev­der at de vil be­skyt­te de krist­ne, inn­ven­der kri­ti­ke­re at den mas­si­ve makt­bru­ken kan tyde på det mot­sat­te. Kam­pen om den gamle, krist­ne byen Maaloula blir nevnt som et ek­sem­pel på slik mas­siv gjen­gjel­del­se.

Nonne ad­va­rer

Og nett­opp i Maaloula har en fritta­len­de nonne tatt bladet fra mun­nen. Moder Ag­nes-Ma­riam, leder for St. Jo­han­n­es-klos­te­ret, ad­va­rer om mot å av­set­te As­sad-re­gi­met før man har et godt al­ter­na­tiv.

- Hvis Assad blir styr­tet og jiha­dis­ter får fylle va­ku­umet som opp­står, vil det bety slut­ten for kris­ten­he­ten i Syria, sier hun til BBC. Hun mener Sy­rias størs­te pro­blem er man­ge­len på en tro­ver­dig op­po­si­sjon.

Nek­ter å re­sig­ne­re

Pave Frans, på sin side, ut­tryk­ker dyp be­kym­ring både over krist­ne som må leve i fiendt­li­ge om­gi­vel­ser, og over den sta­dig vok­sen­de dia­spo­ra­en. Sam­ti­dig un­der­stre­ker han etter møtet med pa­tri­ar­ke­ne at han ikke vil ak­sep­te­re at krist­ne dri­ves vekk fra re­gio­nen.

- Vi vil ikke re­sig­ne­re og se for oss et Midt­østen uten krist­ne, sa paven, iføl­ge den tyr­kis­ke avi­sen The Hur­ri­y­et.

Han opp­ford­ret sine pa­tri­ar­ker til å være utret­te­li­ge i sin iver etter å hjel­pe de tro­en­de, sær­lig de som er alene og mar­gi­na­li­sert.

Bri­tis­ke ba­ro­nes­se Say­e­eda Warsi, som er mus­lim og kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker, deler be­kym­rin­gen over krist­nes flukt fra Midt­østen.

- For­føl­gel­se er blitt et glo­balt pro­blem, ut­tal­te hun nylig tilBBC.

- I de om­rå­de­ne som var kris­ten­dom­mens vugge ser vi at en stor andel av de krist­ne rei­ser, og de som blir igjen føler seg for­fulgt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ba­ro­nes­se Warsi un­der­stre­ket at si­tua­sjo­nen var kre­ven­de for mange re­li­giø­se mi­no­ri­te­ter, men at det er sær­lig kri­tisk for mange krist­ne.

DAGEN