Frelsessoldat frykter å bli drept i Iran, nektes opphold i Norge

«Ahmad» har konvertert fra islam og blitt soldat i Frelsesarmeen i Norge. Utlendingsnemnda har bestemt at han må reise tilbake til ayatollaenes Iran.

- Jeg ten­ker hver dag at dette kan bli min siste i Norge, sier «Ahmad» til Dagen. Han øns­ker å være ano­nym og vil der­for ikke bruke sitt eget navn.

Frel­ses­sol­da­ten fryk­ter for livet ved hjem­rei­se til Iran etter at Ut­len­dings­nemn­da (UNE) for tred­je gang har nek­tet ham opp­hold i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hans drøm er å bli of­fi­ser i Frel­ses­ar­me­en og for­kyn­ne evan­ge­li­et.

- Jeg opp­le­ver at Gud har kalt meg til Frel­ses­ar­me­en. At dette er den opp­ga­ven jeg har fått, sier Ahmad.

Men Frel­ses­ar­me­en fin­nes ikke i Iran.

- Fikk døds­dom

Det er ikke mer enn to år siden han møtte krist­ne for førs­te gang. Det var nem­lig en annen re­li­gion som gjor­de at han måtte flyk­te fra Iran.

Etter å ha vokst opp i en mus­limsk fa­mi­lie i Iran be­gyn­te Ahmad å tvile på islam i slut­ten av ten­åre­ne. Han søkte der­for i Ba­hai-re­li­gio­nen for å finne svar på li­vets spørs­mål.

- Men po­li­ti­et fant ut av det. De gjen­nom­søk­te huset vårt og rom­met mitt og fant bøker som ikke er til­latt, for­tel­ler Ahmad.

Iføl­ge ham selv fikk han en døds­dom over hodet sitt. Noe som gjor­de at han flyk­tet ut av lan­det og hav­net i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Døpt sol­dat

På asyl­mot­ta­ket i Trond­heim ville ikke re­pre­sen­tan­ter fra Ba­hai-re­li­gio­nen in­vi­te­re ham inn før han frem­vis­te pass. Det hadde ikke Ahmad. Men krist­ne i Trond­heim spur­te ikke etter pass. Og til slutt hav­net ira­ne­ren i Frel­ses­ar­me­en.

Her gikk han på bi­bel­kur­set Aplha, og fant svar på spørs­må­le­ne sine. I høst tok han et ti-ti­mers kurs hos Frel­ses­ar­me­en som gjor­de at han kunne bli frel­ses­sol­dat. Som sol­dat i Frel­ses­ar­me­en stod han ved jule­gry­te­ne i de­sem­ber.

En drøy uke før jul ble han også døpt. Men like før påske fikk han sitt tred­je av­slag om opp­hold i Norge. Ut­reise­dato: Lang­fre­dag.

Ahmad dro ikke ut av lan­det på dagen da vi mar­ke­rer Jesu død på kor­set. Han ble i Norge. I pås­ken opp­holdt han seg hos ven­ner. Nå er han til­ba­ke på asyl­mot­ta­ket i Trond­heim. Kon­ver­tit­ten har enda ikke fylt 30 år.

- Ekte saker

Tor­tur og hen­ret­tel­se kan møte «Ahmad» hvis han re­tur­ne­rer til Iran. Det tror korps­le­der i Frel­ses­ar­me­en Trond­heim, Kjell-Arne Falla. Han er over­be­vist om at kon­ver­tit­ten har fått et ekte møte med Jesus, og at han ikke har lurt seg inn i Frel­ses­ar­me­en for å få opp­holds­til­la­tel­se.

- Jeg har opp­levd folk som har prøvd seg før, men dette til­fel­let er ekte. «Ahmad» har vir­ke­lig opp­levd Jesus, sier le­de­ren for Frel­ses­ar­me­korp­set i Trond­heim.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Bærer uni­form

Kon­ver­tit­ten stod ved en jule­gry­te for Frel­ses­ar­me­en i Trond­heim i fjor og har vært ivrig til å for­tel­le andre om sin tro.

- Jeg bærer min uni­form og for­tel­ler folk om troen min hver uke, sier Ahmad.

Han job­ber i Frel­ses­ar­me­en i Trond­heim og del­tar på mat­ut­de­ling hver uke.

Hans bror er også kris­ten og bor i Eng­land. Han har, iføl­ge Ahmad, fått opp­holds­til­la­tel­se på grunn av sin krist­ne tro.

- Hva tror du skjer om du kom­mer til­ba­ke til Iran?

- De tar meg på fly­plas­sen, sier Ahmad.

«Ikke mi­sjo­nær»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I et brev Dagen har fått til­gang til be­grun­ner Ut­len­dings­nemn­da (UNE) av­sla­get med at Ahmad ikke har en le­den­de stil­ling i Frel­ses­ar­me­en og at han der­for ikke vil drive med mi­sjo­ne­ren­de, le­den­de eller utad­ret­tet virk­som­het ved retur til Iran.

Dagen har vært i kon­takt med UNE og de vil svare i fre­da­gens avis.

Les flere saker Dagen har skrevet om konvertitter

Dagen

Kristne i Iran

Det fins et sted mellom 100.000 og 400.000 kristne i Iran.

Antallet konvertitter har, ifølge Åpne Dører, økt kraftig de seneste årene.

Den største gruppen er Armenian Apostolic Church etterfulgt av Assyrian Church of the East.

Det er i teorien dødsstraff for å konvertere fra islam til kristendom, men det er svært sjelden man hører om at dette blir gjennomført.

Det er ikke uvanlig at kristne fengsles, diskrimineres og noen ganger tortureres.

Les også
- Ingen skal returneres til forfølgelseUDI/UNE
Les også
Tar ikke lett på konverteringKonvertitter
Les også
Sandberg truer med Ap-samarbeid om innvandring