- Vanskelig å få til i norsk skole

Metodene er kjente, men vanskelig å få til i full bredde i norsk skole, sier rådgiver Berit Blå ved Nasjonalt senter for fremmedspråk ved Høyskolen i Østfold.

Berit Blå har selv del­tatt på et kurs i den in­ten­si­ve språk­opp­læ­rin­gensug­ge­st­o­pe­di for noen år siden. Er­fa­rin­gen var vel­dig god.

- Det var in­tenst og hand­let bare om språ­ket i tre dager med dril­ling og inn­læ­rings­ak­ti­vi­te­ter. Vi stod i ring og tok på nesa når vi snak­ket om nesa. Vi holdt hån­den bak oss når vi snak­ket om for­tid og foran når vi snak­ket om frem­tid. Vi kas­tet bal­ler og hele klasse­rom­met var ta­pet­sert med form­verk og ord. Og vi opp­lev­de en mest­ring selv om vi ikke kunne så mye, for­tel­ler hun.

Les også:Spanjol lærte norsk på 33 dager

Ikke over­fø­res

Me­to­de­ne med be­ve­gel­se og å henge opp lap­per med ord vel­kjent også i norsk skole. Men de in­ten­se da­ge­ne hvor det bare hand­ler om å lære seg et nytt språk, kan ikke uten vi­de­re over­fø­res til norsk skole­hver­dag.

- I sko­len har man fire timer i uken i et språk. Prin­sip­pet er ikke helt for­en­lig med hvor­dan opp­læ­rin­gen, for her deler mange tiden med mange andre fag. Jeg kan ikke se for meg at om­velt­nin­gen skul­le være mulig i sko­len. Det har med de struk­tu­rel­le be­grens­nin­ge­ne å gjøre, sier Blå.

- Er dette en me­to­de for de mest mo­ti­ver­te eller for alle?

- Siden det er så mye ak­ti­vi­tet, er det ikke bare for de mest mo­ti­ver­te. Man kan ikke unngå å bli med hvis man da ikke lener seg til­ba­ke og sier at man ikke gid­der, sier hun.