Terje Simonsen var initiativtaker - og med på å bygge opp Partiet De Kristne. Arkivfoto: Stein Gudvangen

Terje Simonsen på rehabilitering

I fe­bru­ar fikk ini­tia­tiv­ta­ker og syk­meldt parti­sek­re­tær Terje Si­mon­sen i De Kristne en kraf­tig hjerne­blød­ning og som følge av dette fikk han et hjerne­slag.

Terje Simonsen lå i dyp koma på Hauke­land syke­hus, men er nå på et let­te­re be­visst­hets­nivå uten å være fullt våk­net. Han har siden april vært på et re­ha­bi­li­te­rings­sen­ter i Ber­gen. Ut­vik­lin­gen har vært svak po­si­tiv, men vil tro­lig ta lang tid, iføl­ge parti­le­der Erik Selle.

Si­mon­sen re­spon­de­rer når man snak­ker til ham.

- Det var per­son­lig tungt. Terje har vært en nær venn og med­ar­bei­der. Jeg har job­bet og snak­ket med ham natt og dag og byg­get opp par­ti­et i to år. Men aller mest er det selv­føl­ge­lig tungt for fa­mi­li­en, sier Selle.

Jan Ing­vald­sen er ny parti­sek­re­tær.

Les også
De Kristne jakter på rike onklerPartiet De Kristne
Les også
- Uproblematisk med parti i menighetslokaler