Starter samvittighetsaksjon

Kateket og skribent Ragnhild Aadland Høen har lansert en aksjon for å få flest mulig til be stortingspolitikerne beskytte fastlegers reservasjonsmulighet.

Ini­tia­ti­vet er en mot­re­ak­sjon mot epost­ak­sjo­nen «Min kropp, mitt valg» som er dratt i gang av Su­san­ne Kaluza. Denne blog­ge­ren har skre­vet åpent brev til samt­li­ge stor­tings­re­pre­sen­tan­ter.

Hun ber po­li­ti­ker­ne svare ja eller nei til «et ved­tak som inn­skren­ker nors­ke kvin­ners rett til å få hen­vis­ning til as­sis­tert be­frukt­ning, abort eller få re­sept på øns­ket pre­ven­sjon hos fast­le­gen sin».

- Re­spon­sen har vært enorm. Dette er en sak som har opp­rørt svært mange nord­menn. Vi har hatt fri abort i Norge i over 30 år, og det var en lov det tok våre mødre, beste­mød­re og olde­mød­re ge­ne­ra­sjo­ner å kjem­pe frem. Hen­vis­nings­nekt er en inn­skren­king av den ret­ten, og det rea­ge­rer jeg og mange andre, både van­li­ge folk, leger og po­li­ti­ke­re fra både so­sia­lis­tisk og bor­ger­lig side sterk på, sier Kaluza til Dagen.

Bak­grun­nen er av­ta­len mel­lom Kris­te­lig Folke­par­ti, Høyre og Frem­skritts­par­ti­et som re­ver­se­rer en inn­stram­ming i re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten som Helse- og om­sorgs­de­pare­men­tet ga gjen­nom et rund­skriv i 2011.

- Skit­tent an­grep

Ragn­hild Aad­land Høen mener hun var nødt til å re­spon­de­re på Kaluzas ak­sjon.

- Hun ar­gu­men­te­rer over­fla­disk i re­ser­va­sjons­sa­ken og går til et skit­tent an­grep på re­ser­va­sjons­le­ge­ne, sier Høen.

Su­san­ne Kaluza for­tel­ler at hun ikke hadde hørt om mot­ak­sjo­nen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Men jeg vet jo at det fin­nes et høy­lytt mindre­tall som er for hen­vis­nings­nekt, og også mange blant dem som er mot abort ge­ne­relt, så at de for­sø­ker å mo­bi­li­se­re over­ras­ker ikke, sier hun.

Be­kym­ret for de­mo­kra­ti­et

I fjor var Aad­land Høen på en in­ter­na­sjo­nal ka­tolsk lege­kon­gress som hun dek­ket for avi­sen Vårt Land. Te­ma­et hun opp­lev­de som mest ut­ford­ren­de, var sam­vit­tig­hets­fri­he­tens stil­ling i Euro­pa.

- Den trues i alt­for mange land, sier hun.

Medi­sin­pro­fes­sor Jozef Glasa fra Bra­tis­la­va hev­det at sam­vit­tig­hets­fri­he­ten må bestå for at de­mo­kra­ti­et skal bestå. Han mente to­ta­li­tæ­re struk­tu­rer fra kom­mu­nist­sty­rets tid ikke har for­svun­net, men til dels er for­ster­ket av «-is­me­ne i vår post­mo­der­ne tid».

- Ikke «en lapp»

Aad­land Høen rea­ge­rer sær­lig på ut­sagn fra Su­san­ne Kaluza om at det bare drei­er seg om å «skri­ve en lapp».

- En lege som mener at ufød­te men­nes­ker har rett til å leve, vil opp­le­ve det å måtte skri­ve ut en hen­vis­ning til abort som ak­ku­rat like umu­lig som det ville være for Su­san­ne Kaluza å skri­ve under på en døds­dom for et helt uskyl­dig men­nes­ke - et men­nes­ke som ikke har be­gått noen annen for­bry­tel­se enn å bli til, sier Aad­land Høen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kaluza mener der­imot at kam­pen hen­nes ikke har med sam­vit­tig­hets­fri­het å gjøre, men om kvin­nen som «den svake part».

- Leger har hatt rett til å nekte å delta i en abort så lenge vi har hatt fri abort i Norge. Den ret­ten er helt rik­tig, og den ret­ten skal de fort­satt få ha. Men jeg er redd kvin­ners rett til lik helse­hjelp hos fast­le­gen vil for­svin­ner, sier hun.

- Det er le­gi­timt og na­tur­lig, at det er po­li­tisk og etisk uenig­het om vik­ti­ge verdi­spørs­mål som gjel­der sek­su­ali­tet, re­pro­duk­sjon og svan­ger­skaps­av­brudd. Men denne uenig­he­ten må tas i det of­fent­li­ge rom, ikke av fast­le­gen i møte med en pa­si­ent, sier Kaluza.

Hu­man­etisk støt­te

Aad­land Høen mener Kaluzas ak­sjon på flere måter vir­ker stø­ten­de, ikke minst fordi hun mener re­ser­va­sjons­le­ge­ne fram­stil­les som kalde og for­døm­men­de.

- I mot­set­ning til Kaluza kjen­ner jeg fak­tisk flere av disse le­ge­ne, og hun kunne ikke be­fun­net seg len­ger fra sann­he­ten enn hun gjør, sier Aad­land Høen.

Kaluza av­vi­ser at hun mis­tror slike leger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Jeg har full til­tro til at hen­vis­nings­nek­ten­de leger også gode, em­pa­tis­ke men­nes­ker, som bare har et vans­ke­lig syn på abort. Det er helt greit, men da bør de ikke søke seg til en fast­lege­stil­ling som kre­ver at de skri­ver ut p-pil­ler til ung­jen­ter eller møter men­nes­ker som er uøns­ket gra­vi­de, sier hun.

Styr­ket i håpet

I kri­tik­ken av Kaluza har Aad­land Høen fått prin­si­pi­ell støt­te fra blant andre legen Mor­ten Horn, som er aktiv i Hu­man-Etisk For­bund og til­hen­ger av da­gens abort­lov. Han har skre­vet flere mot­inn­legg på Kaluzas blogg.

- Også flere andre leger har en­ga­sjert seg, leger som ikke har re­ser­vert seg selv, men som øns­ker at deres kol­le­ger skal kunne gjøre det. Det gir meg håp for frem­ti­den, sier Aad­land Høen.

Over­tak i de­bat­ten

Selv om av­ta­len mel­lom de kom­men­de re­gje­rings­par­ti­ene og Høyre er bin­den­de, un­der­stre­ker Aad­land Høen at ingen vet hvor lenge sam­ar­bei­det varer og hva som skjer når det er over.

På blog­gen sin skri­ver Kaluza: «Vi gir oss når po­li­ti­ker­ne lover å la oss få ha liv­mo­ren vår, - og fast­le­gen vår - i fred!»

- Det er vik­tig å ikke la mot­stan­der­ne av sam­vit­tig­hets­fri­he­ten få over­ta­ket i de­bat­ten nå. Vi må på­vir­ke po­li­ti­ker­ne sam­men, sier Aad­land Høen.

Som Kaluza opp­ford­rer hun folk til å sende epost til stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne for å si sin me­ning i saken.