FACEBOOK: Dette bildet ble lastet opp på Profetens Ummahs Facebookside vinteren 2014. Han som lastet opp bildet er nå siktet for å ha deltatt i terrorhandlinger i Syria. Se også bildeserien på toppen av denne artikkelen du nå leser.

Sprer bilder fra slagmarken i Syria

Fire bilder fra Syria. Hver for seg gir ikke bildene mye informasjon. Men sammen forteller de en historie om et miljø av unge radikale muslimer som reiser fra Norge for å leve jihad-livet i Syria.

* In english (Google translate)

«En liten hil­sen fra Mu­ja­he­din i Syria til våre kjære brød­re i Norge», skri­ver en 22 år gam­mel mann fra Fred­rik­stad på et bilde las­tet opp påFace­bo­ok­si­den til Pro­fe­tens Ummah i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men­ne­ne på bil­det er alle unn­tatt en kledd i fin­lands­hen­der, de bærer auto­mat­vå­pen og peker en fin­ger mot him­me­len. Peke­fin­ge­ren er et tegn, på at det bare er gud, Allah, som skal til­bes. Det svar­te flag­get «mu­ja­he­din» bærer har hvit, ara­bisk skrift: «Det fin­nes ingen gud uten gud og Mo­hammad er hans pro­fet».

Bil­det ble las­tet opp 1. ja­nu­ar 2014. Man­nen las­ter også opp et annet bilde, tro­lig av seg selv, der an­sik­tet er slad­det. Man­nen på bil­det hol­der et auto­mat­vå­pen.

I fe­bru­ar kom han hjem til Norge med ska­der fra kri­gen. Han ble sik­tet avPo­li­ti­ets Sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) for å ha del­tatt i ter­ror­hand­lin­ger.

Den norsk-pa­kis­tans­ke Fred­rik­stad-man­nen er bare en av mange som har reist fra Norge tilSyria. Til sam­men har minst 40 - 50 vært i lan­det.

Ra­di­kal islam

Ra­di­kal islam har de siste årene vært på frem­marsj i Norge.

I 2010 holdt Mo­hyelde­en Mo­hammad på vegne av grup­pen «De fri­vil­li­ge» en tale på Uni­ver­si­tets­plas­sen, der han ad­var­te Norge mot kon­se­kven­se­ne av å delta i krig­fø­ring i land som Af­gha­ni­stan:

«Det er ikke en trus­sel, men en ad­var­sel».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Se­ne­re har mil­jø­et vokst og blitt kon­so­li­dert. Mens det for noen år siden frem­sto som et løst sam­men­satt miljø av unge mus­li­mer som var frust­rert over etab­ler­te mus­li­mers veik­het i møtet med pub­li­se­rin­gen av ka­ri­ka­tu­rer i aviser som Ma­gazi­net og Dag­bla­det, ek­sis­te­rer det i dag isla­mis­tis­ke grup­pe­rin­ger som opp­ford­rer unge menn til å vie seg til hel­lig krig i Syria.

Dette er også bak­grun­nen for at Po­li­ti­ets Sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) slår klart fast i årets trus­sel­vur­de­ring at ra­di­ka­le isla­mis­ter fort­satt ut­gjør den størs­te trus­se­len her i Norge. Til for­skjell fra andre eks­tre­mist­mil­jø, har de nors­ke isla­mis­te­ne vist seg i stand til å gjøre ord til hand­ling. De sit­ter ikke bare og fan­ta­se­rer på net­tet om å kjem­pe hel­lig krig, jihad, men de gjør alvor av det.

Rei­ser til Syria

Høs­ten 2012 spred­de ryk­te­ne seg om at nors­ke ra­di­ka­le isla­mis­ter hadde be­gynt å reise til Syria.

En av de førs­te som dro var Mo­hyelde­en Mo­hammad, kjent fra de­mon­stra­sjo­nen mot Dag­bla­dets ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger foran Uni­ver­si­tets­plas­sen i 2010.

Se­ne­re dro også ven­nen Bas­ti­an Vas­quez. På et bilde las­tet opp på Face­bo­ok høs­ten 2013 po­se­rer de sam­men. (Se bilde­se­ri­en øverst på siden). Ven­nen Bas­ti­an hol­der et auto­mat­vå­pen, smi­ler og peker mot luf­ten. Mo­hyelde­en Mo­hammad viser frem det svar­te flag­get, som har blitt vare­mer­ket til Al-Qa­i­da-be­ve­gel­sen.

Begge har bak­grunn fra Tele­mark. Vas­quez er chi­le­ner, men har kon­ver­tert til islam og tok det islams­ke kalle­nav­net «Mo­ham­med Jun­dul­lah». Høs­ten 2013 be­fant han seg fort­satt i Syria. Hjem­me i Norge er han til­talt for å ha truet blant annet tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og konge­fa­mi­li­en i en video som ble brukt for å mo­bi­li­se­re til en de­mon­stra­sjon. Han unn­lot å møte opp til retts­sa­ken.

Flere drept

Al­le­re­de samme høst ble tre per­soner med bak­grunn fra Norge meldt drept. En av dem hadde vokst opp store deler av livet i Fred­rik­stad. Klasse­ka­me­ra­te­ne kjen­te ham som en venn­lig ung mann, men han var også en venn av Mo­hyelde­en Mo­hammad. Da han døde ble bil­det hans spredd av ra­di­ka­le isla­mis­ter på Face­bo­ok. Det ble opp­ret­tet en side, der han blant annet hyl­les av Mo­hyedle­en Mo­hammad som en mar­tyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som­mer­en 2013 ble også en norsk-al­ge­risk mann i 20-åre­ne meldt død. Han hadde nylig krys­set gren­sen til Syria. På so­sia­le medi­er ble det raskt lagt ut bil­der av den unge man­nen, som hadde ofret livet for jihad, hel­lig krig. Han po­se­rer med våpen og svar­te flagg med på­skrif­ten «Det fin­nes ingen gud uten gud og Mo­hammad er hans pro­fet».

Reis­te til­ba­ke

En annen ung mann ble meldt drept i Syria høs­ten 2012. Det viser seg se­ne­re at han har unn­slup­pet og kom­met seg ut av lan­det. Han kom­mer se­ne­re til­ba­ke til Norge, men som­mer­en 2013 kom­mer det frem at han på nytt er i Syria.

«Mange har spurt meg, hva gjør du i Syria? Når kom­mer du til­ba­ke? Sva­ret er så en­kelt! Jeg har smakt den gode fø­lel­sen av å kunne hjel­pe, av å bidra til å hind­re at kvin­ner, barn, men­nes­ker blir drept. Jeg er her bare for å hjel­pe, det er så godt. Det er vel­dig skuf­fen­de at ver­dens­sam­fun­net ikke gjør noe for å stan­se ned­slak­tin­gen av si­vi­le her i Syria», skri­ver den unge man­nen.

Han får flere opp­munt­ren­de svar. «Hele fa­mi­li­en er stol­te av deg, og vi hus­ker deg all­tid i våre bøn­ner. Ta godt vare på deg selv, vi håper vi ser deg snart igjen, hvis gud vil», skri­ver ku­si­nen hans,.

«Stå på bror og be for oss som ble igjen her, om at Allah til­gir oss, og ak­sep­te­rer de små hand­lin­ge­ne våre», skri­ver en norsk-al­ge­risk mann i 30-åre­ne, som er en vel­kjent skik­kel­se in­ternt i det nors­ke ra­di­ka­le isla­mist­mil­jø­et, men helt ukjent i of­fent­lig­he­ten.

«Måtte du få høy­es­te plass i him­me­len», skri­ver en annen ung ra­di­kal isla­mist. Se­ne­re leg­ger han ut bil­der der han står på et bil­pan­ser med gevær i hen­de­ne. På andre bil­der po­se­rer han med våpen i ør­ke­nen.

«Jeg vil fort­set­te å gjøre alt jeg kan for å hjel­pe med å slå ned al-Asads re­gi­me, uten­landsk støt­te, Russ­land, Iran, Hiz­bol­lah, kur­de­re, sjia­mus­li­mer fra Irak og Jemen også vi­de­re…», skri­ver han. «Husk å be for oss også, at vi kan gjøre vårt», sva­rer tid­li­ge­re leder av Pro­fe­tens Ummah, Ubaydul­lah Hus­sain.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Drøm­mer om pa­ra­dis

Mo­ti­ve­ne for at de unge rei­ser kan være for­skjel­li­ge. Noen vil hjel­pe, andre søker even­tyr. Men en vik­tig del av for­kla­rin­gen er også viss­he­ten om at de som dør, gjør det i jihad, hel­lig krig. Og den som dør som mar­tyr, sha­hid, der sik­ret en plass i janna, pa­ra­dis.

En video som har blitt spredd av nors­ke ra­di­ka­le isla­mis­ter viser sol­da­ter fra al-Qa­i­da-grup­pen Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria som syn­ger om «Hor al-Ain», de 70 jom­fru­ene som ven­ter mar­ty­ren i pa­ra­dis. For alle tren­ger ikke døden, sha­ha­da, å være den vik­tigs­te mo­ti­va­sjons­kraf­ten, men det ut­gjør en for­sik­ring, om noe går galt.

Møtte al-Qa­i­da-topp

Hva gjør de nors­ke hel­li­ge kri­ger­ne i Syria? Ad­vo­katJohn Chris­ti­an Elden re­pre­sen­te­rer mange i mil­jø­et og har be­skre­vet dem som «fri­hets­kjem­pe­re».

Det kan selv­sagt ikke ute­luk­kes at noen kjem­per for grup­per som bare har som mål å bli kvitt Sy­rias dik­ta­tor Bashar al-As­sad. Men det er ho­ved­sa­ke­lig de al-Qa­i­da-al­li­er­te grup­pe­ne Nus­ra-fron­ten og Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria som tar i mot vest­li­ge re­krut­ter.

Disse grup­pe­ne har en ideo­lo­gi som tar ut­gangs­punkt i at kri­gen i Syria bare er en del av en stør­re kamp for å gjen­opp­ret­te kali­fa­tet, en islamsk su­per­stat.

Det fin­nes be­legg for å hevde at i hvert fall en del av de som rei­ser fra Norge også slut­ter seg til slike grup­per.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Én norsk ra­di­kal isla­mist som skri­ver at han har vært i Syria, for­tel­ler på Face­bo­ok at han har møtt le­de­ren for den al-Qa­i­da-al­li­er­te Nus­ra-fron­ten, Abu Mo­ham­med al-Jou­la­ni.

Iføl­ge den samme isla­mis­ten er ikke Nus­ra-fron­ten, som har sver­get lo­ja­li­tet til al-Qa­i­das leder Ayman al-Za­wa­hi­ri, ra­di­ka­le nok. I ste­det mener han nors­ke mus­li­mer bør støt­te Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria (ISIS) som har sitt ut­spring fra den ira­kis­ke gre­nen av Al-Qa­i­da.

De har den kla­res­te man­haj og rayah, ret­ning og hold­ning, skri­ver han. «De er san­ne­lig de har­des­te mot de van­tro, ale­vit­ter, krist­ne, sjia­mus­li­mer og ves­ten, de tøf­fes­te og mo­digs­te på slag­mar­ken og har den har­des­te tale mot van­tro!»

En annen norsk isla­mist som høs­ten 2013 be­fant seg i Syria la også ut en video fra et torg­møte Den islams­ke sta­ten i Syria og Irak (ISIS) hadde holdt i Alep­po.

«Fra vårt bønne­telt i Alep­po», skrev han på Face­bo­ok som en in­tro­duk­sjon til vi­deo­en.

Har du tips eller inn­spill? Kon­takt oss: re­dak­sjo­nen@dagen.no

DAGEN