Russland ber Vesten redde Ukraina fra katastrofe

Russland ber vestlige land om å bruke all sin innflytelse for å forhindre en «nasjonal katastrofe» i Ukraina. Torsdag ble et ukrainsk militærhelikopter skutt ned av separatister.

Rus­sis­ke myn­dig­he­ter ber Ves­ten legge press på Ukrai­na, slik at lan­det unn­går en «na­sjo­nal ka­ta­stro­fe».

- Vi ber igjen våre vest­li­ge part­ne­re om å bruke all sin inn­fly­tel­se over­for Kiev for å hind­re Ukrai­na fra å synke ned i en na­sjo­nal ka­ta­stro­fe, heter det i en kunn­gjø­ring fra rus­sisk UD.

Sam­ti­dig opp­ford­rer Russ­land ukrains­ke myn­dig­he­ter til å inngå vå­pen­hvi­le og umid­del­bart trek­ke til­ba­ke de mi­li­tæ­re styr­ke­ne, samt å gå i dia­log med re­pre­sen­tan­te­ne for de ulike re­gio­ne­ne i Øst-Ukrai­na.

- Steng gren­sa

Kunn­gjø­rin­gen fra rus­sisk UD kom etter at Ukrai­nas stats­mi­nis­ter Ar­senij Jat­senjuk ba Putin sten­ge gren­sa for å for­hind­re at rus­sisk­tren­te væp­ne­de grup­per tar seg inn i Øst-Ukrai­na.

- Vi ber Russ­land og Putin om å sten­ge gren­sa til Ukrai­na. Hvis Russ­land trek­ker seg ut av dette spil­let, kan vi hånd­te­re denne si­tua­sjo­nen i løpet av en uke. Men hvis de støt­ter og fi­nan­sie­rer dem, og gir dem ad­gang til ukrainsk ter­ri­to­ri­um, ska­per det enor­me vans­ke­lig­he­ter for oss, sa Jat­senjuk.

Ukrai­nas ny­valg­te pre­si­dent Petro Poro­sjen­ko har sagt at han plan­leg­ger sam­ta­ler med sin rus­sis­ke kol­le­ga Vla­di­mir Putin i et for­søk på å roe ned si­tua­sjo­nen i Ukrai­na.

- Hvor og når disse sam­ta­le­ne vil finne sted, er ikke be­stemt ennå, sa Poro­sjen­ko til den tyske avi­sen Bild tid­li­ge­re denne uken.

Tolv drept

Tors­dag ble et ukrainsk mi­li­tær­he­li­kop­ter skutt ned av opp­rø­re­re øst i lan­det, iføl­ge lan­dets fun­ge­ren­de pre­si­dent. Tolv men­nes­ker, blant dem ge­ne­ral Vo­lo­dy­myr Kult­sjyt­skij, ble drept.

- Jeg har ak­ku­rat fått mel­ding om at ter­ro­ris­te­ne skjøt ned he­li­kop­te­ret vårt med et rus­sisk por­ta­belt luft­for­svars­sys­tem i nær­he­ten av Sla­v­jansk, sa Ukrai­nas fun­ge­ren­de pre­si­dent Olek­sandr Turt­sjy­nov i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i Kiev tors­dag.

An­gre­pet skjed­de idet he­li­kop­te­ret hadde frak­tet sol­da­ter til en mi­li­tær­base, iføl­ge BBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Harde kam­per

De siste da­ge­ne har det vært flere harde sam­men­støt mel­lom re­gje­rings­sol­da­ter og pro­rus­sis­ke se­pa­ra­tis­ter. 40 se­pa­ra­tis­ter skal ha blitt drept da ukrains­ke styr­ker gjen­erob­ret fly­plas­sen i Do­netsk.

I re­gio­nen Lu­hansk ble en mi­li­tær­leir an­gre­pet av opp­rø­re­re, og iføl­ge den ukrains­ke fri­vil­li­ge na­sjo­nal­gar­den var det falne på begge sider i dette sam­men­stø­tet.

Uroen i de to rus­sisk­ta­len­de re­gio­ne­ne Lu­hansk og Do­netsk har til nå krevd rundt 200 liv. I til­legg er jour­na­lis­ter og folk fra Ves­ten bort­ført av se­pa­ra­tis­ter som be­skyl­der dem for å være spio­ner.

Lover å løs­late ob­ser­va­tø­rer

En se­pa­ra­tist­le­der i byen Sla­v­jansk lovet tors­dag å løs­late fire ob­ser­va­tø­rer fra Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa (OSSE).

- Vi tok dem til fange. Nå vil vi finne ut hvem de er, hvor de skul­le og hvor­for, og så vil vi løs­late dem, sa Vjat­sje­slav Po­no­mar­jov til ny­hets­by­rå­et In­ter­fax.

Ob­ser­va­tø­re­ne kom­mer fra Dan­mark, Sveits, Est­land og Tyr­kia. De ble meldt sav­net i nær­he­ten av en vei­sper­ring uten­for byen Do­netsk man­dag.

Et par dager se­ne­re ble en grup­pe på el­le­ve ob­ser­va­tø­rer, blant dem en nord­mann, meldt sav­net i samme om­rå­de. OSSE opp­lys­te imid­ler­tid etter kort tid at or­ga­ni­sa­sjo­nen hadde gjen­opp­ret­tet kon­tak­ten med denne grup­pen.

NTB