Redd Barna jubler over mer til bistand

Redd Barna er svært for­nøyd med at bud­sjett­for­li­ket endte med at re­gje­rin­gen li­ke­vel skal bruke 1 pro­sent av brutto­na­sjo­nal­pro­dukt (BNP) på bi­stand.

I sitt for­slag til stats­bud­sjett for neste år ville Høyre og Frp-re­gje­rin­gen re­du­se­re bi­stands­bud­sjet­tet. Men etter for­hand­lin­ge­ne med sam­ar­beids­par­ti­ene Venst­re og KrF er bi­stands­bud­sjet­tet økt til igjen å ut­gjø­re 1 pro­sent av brut­to na­sjo­nal­pro­dukt.

- Med 1 pro­sent i bi­stand er re­gje­rin­gen nå på lag med sine vel­ge­re og den nors­ke be­folk­nin­gen, sier ut­vik­lings­po­li­tisk råd­gi­ver Gun­vor Fyl­kes­nes i Redd Barna, og viser til en stu­die or­ga­ni­sa­sjo­nen har fore­tatt hvor 74 pro­sent av alle nord­menn mener det er rik­tig å bruke 1 pro­sent eller mer BNP på bi­stand. (©NTB)