Oslo 20040513. En tigger sitter på gata i Oslo Sentrum med et pappkrus, krykker og et skilt som sier: Trenger hjelp til å unngå kriminalitet. Tiggere Foto: Berit Keilen / SCANPIX NB: Fått lov av modell

Oslo bruker millioner på å rydde etter tiggere

Oslo kommune vil i år bruke mer enn fem millioner kroner på opprydding etter romfolk. Oslos ryddegeneral Jan Hauger tror forskernes anslag over antallet utenlandske tiggere er for lave.

Oslo kom­mu­nes Rus­ken-sjef Jan Hau­ger sier til Dag­bla­det at han ikke kjen­ner seg igjen tal­le­ne fra Nova-fors­ker Ada En­ge­brigt­sen. I rap­por­ten «Gate­liv » an­slår hun at det er mel­lom 500 og 1.000 uten­lands­ke tig­ge­re i Oslo, og 700- 1.500 i Norge til en­hver tid.

- Vi er­fa­rer at det er flere enn noen år tid­li­ge­re. De er mye mer mo­bi­le, og er over hele byen, sier Hau­ger til Dag­bla­det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Iføl­ge Hau­ger er det kamp om ste­de­ne i Oslo sen­trum hvor rom­folk tig­ger, og liten re­spekt for for­bu­det mot over­nat­ting i par­ker og grønt­om­rå­der.

- De har med klær og ma­dras­ser, og når de for­la­ter ste­det på mor­ge­nen, ryd­der de ikke etter seg og det er dess­ver­re også mye av­fø­ring i nær­om­rå­det, sier Hau­ger.

«Rus­ken-ak­sjo­nen» som Hau­ger leder har som for­mål å holde Oslo re­ne­re, ryd­di­ge­re og tri­ve­li­ge­re.

- I fjor bruk­te vi mel­lom tre og fem mil­lio­ner på dette, sier han.

I år blir sum­men iføl­ge Hau­ger «ve­sent­lig stør­re» - uten at han vil spe­si­fi­se­re sum­men noe nær­me­re.

(©NTB)