ØDELEGGENDE: Høyesterett har slått fast at vindkraftutbyggingen ødelegger samers muligheter for å ha reindrift i områdene hvor vindparken er bygget. Foto: Heiko Junge / NTB

Høyesterett: Vindturbiner er satt opp i strid med samenes rettigheter

Høyesterett gir reineierne på Fosen medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Utbyggerne må betale reineiernes sakskostnader.

Behandlet i storkammer

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

Les også
Misjonær sover i bilen for å stoppe vindmøller

Stor glede

– En viktig seier for reindriften på Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner til

Også reineier og leder for Sør-Fosen Sijte Leif Arne Jåma er glad for dommen.

– Det er stor glede blant alle oss om er berørt. Vi har fått anerkjent våre rettigheter i Norges høyeste domstol, sier Jåma til kanalen.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier til Adresseavisen at hun synes «det er stort» at samene vant.

– Dette er et varsku til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene i Storheia vindpark. Foto: Heiko Junge / NTB

Krever riving av turbinene

Folkebevegelsen Motvind Norge krever i lys av dommen at anleggene på Storheia og Roan, som har til sammen 151 vindturbiner, må rives.

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge, til NRK.

Advokat Brønner deler dette synet.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Olje- og energidepartementet skriver i en epost til NRK at departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.

– Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre, heter det i eposten.

Utbyggeren Fosen Vind sier at dommen kom overraskende på.

– Dette er en helt ny situasjon, og vi må avvente vurderingene av dommen hos konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind til Adresseavisen.

Les også
Politiet sendte seks biler – tauet vekk misjonær

SV ber om gjennomgang

SVs Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene.

– Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SV spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområdene.

– Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder. Blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark, som kommer i sterk konflikt med reindriften, sier han.

Viktig prøvestein

Beslutningen i Høyesterett er ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver

Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

Vedtak fra 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjorde i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen Sijte og Nord-Fosen Siida utøver reindrift.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Saken ble så tatt til retten. Fosen Vind fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdige i 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Storheia vindpark er den største av vindparkene til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.Foto: Heiko Junge / NTB