Herland skriver i erotisk blad

I siste utgave av det erotiske magasinet Cupido skriver Hanne Nabintu Herland om «Jakten på god sex». Redaktør Tore Aasheim er åpen for å spørre flere kristne om å skrive kronikk i bladet.

Det var Aas­heim som ba Her­land le­ve­re en kro­nikk til dem på bak­grunn av at de ak­ku­rat nå har en serie der de in­vi­te­rer opi­nions­le­dere til å komme med inn­spill i den sek­su­al­po­li­tis­ke de­bat­ten.

Her­land selv sier at det var en stor glede å skri­ve for «det ero­tisk he­do­nis­tis­ke ma­ga­si­net».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er på tide at de som kal­ler seg krist­ne tar et opp­gjør med sin angst for å snak­ke om sex, sier hun, og hen­vi­ser til Jesus som ble kri­ti­sert av fa­ri­se­er­ne i sin sam­tid for å sam­ta­le med pro­sti­tu­er­te kvin­ner og men­nes­ker som ikke var så prek­ti­ge.

- For å si det slik: Hvis Cu­pi­do er bladet for he­do­nis­ter og pro­sti­tu­er­te, kan jeg ikke huske å ha lest at Jesus noe sted har sagt at man ikke må snak­ke med sek­su­el­le eks­trem­li­be­ra­lis­ter, sier Her­land til Dagen.

«God og tak­tisk re­kla­me»

På Face­bo­ok opp­ford­rer Her­land til å kjøpe bladet og lese kro­nik­ken, men når Dagen spør om det er upro­ble­ma­tisk å an­be­fa­le folk å kjøpe bladet, sva­rer hun at hun all­tid opp­mun­t­rer le­se­re til å kjøpe avi­sen eller bladet hun skri­ver i.

Inn­leg­get har fått 72 «liker» og 60 kom­men­ta­rer av høyst va­riert art.

En skri­ver at «nå må jeg jaggu kjøpe Cu­pi­do gitt», mens en annen om­ta­ler det som «god og tak­tisk re­kla­me for Cu­pi­do». En tred­je skri­ver: «Så kult at du skri­ver om sek­su­ali­tet i dette per­spek­ti­vet. Du over­ras­ker og vek­ker lan­det igjen! Heia ek­te­ska­pet!»

Her­lands kro­nikk i bladet hand­ler om ver­di­en av tro­fast­het og sex i par­for­hol­det, fokus på sam­ti­dens al­vor­li­ge ut­ford­rin­ger knyt­tet til fri sek­su­ali­tet og be­ho­vet for re­spekt for non­ner og andre som vel­ger sø­li­ba­tet.

Ville svart nei

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Espen Otto­sen, in­for­ma­sjons­le­der i Mi­sjons­sam­ban­det og sam­funns­de­bat­tant, tror han ville svart nei på en fore­spør­sel fra Cu­pi­do.

- Det ville vært vans­ke­lig å stil­le opp for et blad som jeg sterkt ville fra­råde at noen kjøp­te. Så langt jeg for­står skri­ver ikke Cu­pi­do bare om sex, men bladet er di­rek­te por­no­gra­fisk og øns­ker å sek­su­elt opp­his­se le­ser­ne. Å vite hvor gren­sen går for hva man le­gi­ti­me­rer ved å stil­le opp, er ikke all­tid lett, men for min egen del er Cu­pi­do langt over en slik gren­se, sier han.

Mor­ten Eikli, en av grunn­leg­ger­ne bak Porno­kir­ken, ville der­imot valgt å takke ja med den be­grun­nel­se at det er bra å møte folk på deres hjemme­are­na. I fjor del­tok han i en de­batt på Skei­ve dager i Oslo, et ar­ran­ge­ment i regi av Lands­for­enin­gen for Les­bis­ke og Ho­mo­fi­le, og opp­lev­de det po­si­tivt.

- I alt­for lang tid har vi krist­ne ropt høyt - fra av­stand. Om vi kom­mer nær­me­re, kan vi fak­tisk snak­ke sam­men, og det kom­mer man mye len­ger med, sier han.

Hva er mo­ti­vet?

Otto­sen synes det er in­ter­es­sant at Her­land ble kon­tak­tet av re­dak­tø­ren av Cu­pi­do, men synes det er vans­ke­lig å vite mo­ti­vet bak.

- En re­dak­tør vil i stor grad være in­ter­es­sert i flere le­se­re. Kan­skje ten­ker han at bladet vil nå enda len­ger ut, bli litt mer ufar­lig, ved å slip­pe til en verdi­kon­ser­va­tiv stem­me?

Både han og Eikli er enig med Her­land i at krist­ne i langt stør­re grad bør en­ga­sje­re seg i sam­ta­ler med å nå he­do­nis­ter og ulike va­ri­an­ter av po­ly­amo­rø­se i lan­det vårt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi bør våge å gå i fri­mo­dig dia­log og de­batt med de som står for helt andre ting. Men jeg mener vi li­ke­vel bør vur­de­re hvil­ke medi­er vi bru­ker, mener Otto­sen.

Aas­heim sier at det er ak­tu­elt å spør­re andre krist­ne om å skri­ve kro­nikk i Cu­pi­do av den enkle grunn at han går ut fra at krist­ne har et sek­su­al­liv og at vi bor i et land med krist­ne kul­tur­ver­di­er.

Dagen

Cupido

Norges største fagblad på sex og seksualitet.

80-100.000 lesere. 50.000 har tilgang på nett, 10.000 i opplag

Målgruppe: Urbane og ressurssterke par, kvinner og menn i alderen 20-60 år.

Les også
De nye konservative stemmeneReligion i pressen
Les også
Ber flere stille opp
Les også
«Seksualiteten er en av livets største gaver»