Forlik gav mer til barn og bistand

Mer til trosopplæring og økt kontantstøtte og bistand. Men jernbanen er den største vinneren i budsjettforliket.

Det var fire smi­len­de par­la­men­ta­ris­ke le­de­re som fre­dag for­mid­dag som for førs­te gang kunne legge frem et re­sul­tat av bud­sjett­for­hand­lin­ger. De roste hver­and­re for sam­ar­bei­det.

- Et godt bud­sjett har blitt bedre, sa Høy­res fun­ge­ren­de par­la­men­ta­risk leder Ni­ko­lai Ast­rup.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi har fått et godt bud­sjett å styre etter, sa Ha­rald Tom Nesvik, Frps par­la­men­ta­risk leder.

- Bud­sjet­tet for 2015 blir det star­ta med umid­del­bart. Det kom­mer til å bli enda bedre enn det vi ser i dag, sa Nesvik.

- I løpet av fire bud­sjett­da­ger i Stor­tin­get har vi fått stør­re gjen­nom­slag enn vi har hatt med åtte rødgrøn­ne år i Stor­tin­get, sa KrFs leder Knut Arild Ha­rei­de.

- Noen av de mest sår­ba­re i vårt sam­funn, pleie­tren­gen­de under 67 år, var ut­satt for kutt under Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen. Vi har nå ret­tet opp igjen.

Tro­s­opp­læ­ring

Det blir også lagt inn 15 mil­lio­ner kro­ner eks­tra til tro­s­opp­læ­ring.

Også KrFs hjerte­sak kon­tant­støt­ten blir økt. Fra 1. au­gust neste år blir støt­ten økt fra 5000 til 6000 kro­ner for barn mel­lom 12 og 18 må­ne­der, og i prak­sis fra 3000 til 6000 kro­ner for barn mel­lom 18 og 24 må­ne­der.

Ha­rei­de opp­lys­te at 120 mill leg­ges på in­te­gre­rings­pro­fi­len for ens­li­ge mindre­åri­ge, barn av rus­mis­bru­ke­re vil få til­bud og det vil bli en del­vis inn­fø­ring av skatte­klas­se 2, som Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen kut­tet.

Jern­bane og bi­stand

Be­vilg­nin­gen til bi­stand er økt igjen etter at den blå re­gje­rin­gen kut­tet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi får nå én pro­sent til bi­stand, sa en ty­de­lig for­nøyd Ha­rei­de.

Par­ti­ene har blitt enige om at presse­støt­ten for neste år blir på samme nivå som i dag, på om­trent 308,2 mil­lio­ner kro­ner.

Par­ti­ene hadde ikke med seg eks­tra­kro­ner til stu­den­te­ne, men de vil ut­re­de stu­den­tens leve­vil­kår.

- Vi har am­bi­sjon om å gjen­rei­se hel­tids­stu­den­ten, men det lig­ger ikke noen be­vilg­nin­ger her, sa Ha­rei­de.

To­talt sett er det flyt­tet på 2,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Mer til tog

Den størs­te flyt­tin­gen av pen­ger går i jern­ba­nens favør. Par­ti­ene er enige om å bruke 750 mil­lio­ner mer på jern­ba­nen enn det de rødgrøn­ne la opp til.

Venst­res leder Trine Skei Gran­de er mest for­nøyd med denne sei­e­ren.

- Vi har fått en styr­king på 650 mil­lio­ner kro­ner. Da er vi 750 mil­lio­ner kro­ner over det Stol­ten­berg var på tog. Det kom­mer til å være kjempe­vik­tig for å øke frem­kom­me­lig­het. Det er et av de vik­tigs­te miljø­gre­pe­ne vi tar, sa Skei Gran­de.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Over­nat­ting

Skei Gran­de dro også frem det hun om­tal­te som en styr­ket so­si­al pro­fil med vekt på ens­li­ge mindre­åri­ge flykt­nin­ger.

- Kom­mu­ner som tar imot denne skuld­ra bør få en klapp på skul­de­ren og ikke et slag i try­net, slik Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen la opp til med sine kutt.

Det blir også gitt ti mil­lio­ner til over­nat­tings­til­bud i Oslo.

- Det er vir­ke­lig snakk om de sva­kes­te man kan tenke seg i en by. Og det er snakk om å gjøre byen tryg­ge­re for oss som fak­tisk har et hjem, sa Skei Gran­de.


DAGEN

Les også
Redd Barna jubler over mer til bistand
Les også
Kutter ikke i pressestøtten