Klikk for å endre tekst

Erna Solberg tapte abortslaget

Høyres landsmøte nekter å endre abortloven.

Pro­gram­ko­mi­te­ens for­slag om å endre abort­lo­ven ble ned­stemt på Høy­res lands­møte lør­dag for­mid­dag.

Høy­res Kvinne­fo­rums mo­bi­li­se­ring mot for­sla­get i en rekke fyl­kes­lag, fikk der­med satt en stop­per for en split­ten­de de­batt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En rekke de­le­ga­ter talte for og mot for­sla­get under den nes­ten to timer lange de­bat­ten.

Opp­rørt ord­fø­rer

Ord­fø­rer i Ber­gen Trude Drev­land var opp­rørt over for­sla­get om å endre abort­lo­ven.

- Er dette mitt Høyre? Som vil gjøre kvin­nens og hen­nes næ­res­te uhyre vans­ke­li­ge av­vei­ning enda vans­ke­li­ge­re?

Følg Høyres landsmøte direkte på dagen.no

Leder av pro­gram­ko­mi­te­en, Bent Høie, svar­te:

- Ja, det er ditt Høyre som har hatt dette stand­punk­tet siden 2001, svar­te han og roste par­ti­et for å ta de­bat­ten.

- Jeg hører hva du sier. Det hjelper ikke, re­pli­ser­te Drev­land.

Lang de­batt

Parti­le­der Erna Sol­berg og pro­gram­ko­mi­te­en har stått i spis­sen for å sørge for at syk­dom eller funk­sjons­hem­min­ger hos fos­te­ret ikke len­ger skal selv­sten­dig abort­grunn etter 12. uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Er det rik­tig at et syk­doms­bil­de og funk­sjons­hem­mig som mange lever med i vår sam­funn, skal være stemp­let som selv­sten­dig grunn­lag for abort etter 12. uke, og ikke en del av den hel­het­li­ge vur­de­ring som alle andre abor­ter etter 12 uke er, spur­te Sol­berg.

Hun un­der­stre­ket at det ikke bare er spørs­mål om valg­fri­het for kvin­ner, men hvil­ket sig­nal som sen­des ut.

Trude Drev­land, kvinne­fo­rum­le­der Julie Brodt­korb og ber­gens­po­li­ti­ker Mo­ni­ca Mæ­land var blant dem som fikk stor ap­plaus for sine inn­legg mot å endre abort­lo­ven.

Ad­var­te mot sor­te­ring

Erna Sol­berg, nest­le­der Bent Høie og Tor­bjørn Røe Isak­sen var blant dem som for­svar­te for­sla­get. De ad­var­te mot å be­hol­de en lov som kan opp­fat­tes som dis­kri­mi­ne­ren­de av men­nes­ker med funk­sjons­hem­nin­ger, og bidra til et sor­te­rings­sam­funn.

Mot­de­bat­tan­te­ne av­vis­te at en end­ring av abort­lo­ven ville fore­byg­ge sor­te­ring.

Følg Høyres landsmøte direkte på dagen.no