Emily (25) filmet sin egen abort

En amerikansk abortrådgiver har filmet sin egen abort og lagt videosnutten ut på YouTube. - Manglende respekt og sensasjonell selvpresentasjon, sier lege Marianne Mjaaland.

Da Emily Letts ble gra­vid, viss­te hun at hun ville ta abort. 25-årin­gen be­nyt­tet sam­ti­dig an­led­nin­gen til å filme inn­gre­pet og delta i en vi­deo­kon­kur­ran­se i regi av Abortion Care Network. De lan­ser­te kon­kur­ran­sen for å «få en slutt på stig­ma­ti­se­rin­gen av abort».

Smi­ler og nyn­ner

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I vi­deo­en, som varer i tre mi­nut­ter, har Letts fil­met seg selv både før, under og etter abor­ten. Selve inn­gre­pet fore­går i Cher­ry Hill Women's Cen­ter i New Jer­sey der hun selv ar­bei­der som abort­kon­su­lent.

Letts både smi­ler og nyn­ner i vi­deo­en. I etter­tid har hun også ut­trykt glede over abor­ten i et fore­drag hun har kalt «My happy abortion».

I bladet Cos­mo­po­li­tan sier hun også at hun håpet at vi­deo­en skul­le gi ut­trykk for «en po­si­tiv abort­his­to­rie».

- Jeg vet at det høres mer­ke­lig ut, men for meg var dette så likt en fød­sel som det kan være. Jeg hus­ker at jeg pus­tet og nyn­net gjen­nom hele greia som om jeg fødte.

Mot slut­ten av vi­deo­en sier Letts:

- Jeg føler meg ikke som en ond per­son. Jeg føler meg ikke trist. Jeg føler at jeg er i ære­frykt over at jeg kan lage en baby, at jeg kan lage et liv. Jeg øns­ker bare å dele min his­to­rie.

Selv om vi­deo­en har som in­ten­sjon å vise en abort, er ver­ken bar­net eller abort­le­gen syn­li­ge. Ka­me­ra er kun ret­tet mot Emily Letts.

- En hån

Ma­ri­an­ne Mjaa­land er for­fat­ter av boken «13. uke» som har abort som tema. Hun har en­ga­sjert seg i abort­de­bat­ten med ut­gangs­punkt i egne er­fa­rin­ger som lege og som abort­sø­ken­de kvin­ne. Mjaa­land blir både trist og pro­vo­sert av vi­deo­en.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Jeg øns­ker alle re­ak­sjo­ner på abort vel­kom­men, men å ba­ga­tel­li­se­re en så­pass kom­pli­sert be­slut­ning rea­ge­rer jeg på, sier hun. - Dette angår mange på en dypt per­son­lig måte. Å lage en idyl­li­sert his­to­rie ut av en abor­ter­fa­ring synes jeg er en hån mot alle oss andre. Det viser lite re­spekt for den etis­ke pro­blem­stil­lin­gen som abort in­ne­bæ­rer for den en­kel­te og for sam­fun­net.

Liv Kjer­sti Skjeg­ge­stad Tho­re­sen i Men­neske­verd er enig.

- Mange kvin­ner står frem og sier at abort var en vond opp­le­vel­se. Dette blir en hån mot disse kvin­ne­ne, sier Tho­re­sen som rea­ge­rer sterkt på at Letts sam­men­lig­ner abort med en god fød­sel.

Tho­re­sen rea­ge­rer også på at 25-årin­gen som har lagt ut vi­deo­en job­ber som kon­su­lent på en abort­kli­nikk.

- Hun mis­ter all tro­ver­dig­het som råd­gi­ver. Dette er så langt fra å være pro­fe­sjo­nell som en kan komme. Det blir som en re­kla­me-stunt for abort der hun viser at hun er lyk­ke­lig un­der­veis.

Som lege har Ma­ri­an­ne Mjaa­land kun truf­fet én kvin­ne som har gitt ut­trykk for at hun var glad for abor­te­ne hun hadde tatt.

- Men hun var så sint og vir­ket ikke i fred med seg selv, så jeg ble i tvil. Det er mer ty­pisk at det er stort ube­hag for­bun­det med det.

Mjaa­land synes «My happy abortion» høres ut som et godt for­svar mot å ta inn hva det drei­er seg om.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Jeg tror ikke dette er re­pre­sen­ta­tivt for hvor­dan de fles­te opp­le­ver det.

Smerte­ful­le his­to­ri­er

Etter Ma­ri­an­ne Mjaa­lands hadde delt sine egne abor­ter­fa­rin­ger opp­lev­de hun at mange kvin­ner tok kon­takt for å for­tel­le sin his­to­rie.

- De har kom­met bort til meg, sendt mail og brev. Det er vel­dig smerte­ful­le his­to­ri­er de sit­ter med.

Mjaa­land opp­le­ver at vi­deo­en vit­ner om mang­len­de re­spekt for and­res er­fa­rin­ger.

- Hun er bare opp­tatt av sin egen greie. Dette er selv­re­pre­sen­ta­sjon på en sen­sa­sjo­nell måte.

DAGEN

Les også
Claire overlevde en abort