RYGGE 20080208: Taxfree-butikken i ankomsthallen på nye Rygge lufthavn før åpningen torsdag 14. februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Ap og KrF vil gi taxfreesalget til Vinmonopolet

Taxfreesalget bør drives av Vinmonopolet. Det vil både styrke Vinmonopolet og sikre at store inntekter blir i landet, mener Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

- Re­gje­rin­gen bør vur­de­re å gi Vin­mono­po­let ret­ten til å selge tax­free­va­re­ne. Selv­føl­ge­lig fort­satt av­gifts­fritt. Det vil bidra med inn­tek­ter til Avinor og dess­uten styr­ke Vin­mono­po­lets stil­ling, sier Aps helse­po­li­tis­ke tals­mann Tor­geir Micael­sen tilDa­gens Næ­rings­liv.

Par­la­men­ta­risk leder Hans Olav Syv­er­sen i KrF er enig:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Dette har vi ment lenge. Vi vur­de­rer nå å frem­me et kon­kret for­slag i Stor­tin­get om å gi Vin­mono­po­let rol­len, sier Syv­er­sen.

Vin­mono­po­let har så langt ikke hatt an­led­ning til å delta i an­buds­kon­kur­ran­se­ne om å få drive tax­free­salg på nors­ke fly­plas­ser.

Re­gje­rin­gens for­slag om å øke da­gens tax­free­kvo­te med 1,5 liter vin eller øl for rei­sen­de som ikke hand­ler to­bakks­va­rer, har skapt mye mot­bør og lite be­geist­ring. Kri­ti­ker­ne har blant annet ut­trykt frykt for at Vin­mono­po­let vil stru­pes av økt tax­free­salg, og at sta­ten vil tape store av­gifts­inn­tek­ter.

NTB